Nařízení Komise (ES) č. 382/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o dodací lhůty pro sušené švestky odrůdy d'Ente pro hospodářský rok 2003/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 382/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 382/2004
          ze dne 1. března 2004,
          kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o dodací lhůty pro sušené švestky odrůdy d'Ente pro hospodářský rok 2003/2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], a zejména na čl. 6c odst. 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpor pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny [2], stanoví, že podpora se poskytuje pouze pro sušené švestky odrůdy d'Ente dodané zpracovatelskému průmyslu mezi 15. srpnem a 15. lednem.
          (2) V létě 2003 byly francouzské oblasti produkce vystaveny mimořádným povětrnostním podmínkám. Producentům proto déle trvalo třídění partií a dodávky byly opožděny.
          (3) Aby nebyli producenti za těchto okolností znevýhodněni, měla by být výjimečně a pouze pro tento hospodářský rok přijata odchylka, pokud jde o data stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1535/2003.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Aniž je dotčen čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1535/2003 a pouze pro hospodářský rok 2003/2004 se poskytuje podpora pro sušené švestky odrůdy d'Ente dodané zpracovatelskému průmyslu mezi 15. srpnem 2003 a 31. lednem 2004.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 453/2002 (Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9).
          [2] Úř. věst. L 218, 29.8.2003, s. 14.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.