Nařízení Komise (ES) č. 383/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2081/92, pokud jde o přehled hlavních bodů specifikací produktů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 383/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 383/2004
          ze dne 1. března 2004,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2081/92, pokud jde o přehled hlavních bodů specifikací produktů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 4 nařízení (EHS) č. 2081/92 musí produkt nebo potravina vyhovovat specifikaci, aby mohly užívat chráněné označení původu (CHOP) nebo chráněné zeměpisné označení (CHZO). Specifikace se předkládá Komisi.
          (2) Ustanovení čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92 vyžaduje, aby Komise, pokud dojde k závěru, že název splňuje podmínky ochrany, zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie jméno a adresu žadatele, název produktu, hlavní body žádosti, odkazy na vnitrostátní právní předpisy týkající se přípravy, produkce nebo zpracování produktu, a popřípadě důvody pro učiněné závěry, aby bylo možné vznášet námitky.
          (3) Uvedený postup se použije také pro žádosti o změnu specifikace podle článku 9 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          (4) Aby byla zajištěna průhlednost požadavků ve specifikacích týkajících se názvů uvedených v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení zřízeném v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92, je třeba zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie přehled hlavních bodů každé specifikace podle čl. 4 odst. 2 zmíněného nařízení.
          (5) Přehled se použije pro žádosti o zápis podle článku 5 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          (6) Přehled je třeba aktualizovat pokaždé, když je schválena změna specifikace podle článku 9 uvedeného nařízení a každou aktualizaci je třeba zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie.
          (7) Žádosti o zápis podle článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92 přezkoumává výbor stanovený v článku 15 uvedeného nařízení na základě týchž údajů. Tyto přehledy je třeba postupně zveřejňovat v Úředním věstníku Evropské unie. Za tímto účelem by členské státy měly zajistit, aby přehledy vyhovovaly vzoru a podle potřeby by měly řádně vypracované přehledy předávat Komisi.
          (8) Je třeba stanovit jeden vzorový formulář pro předkládání přehledů specifikací pro označení původu a zeměpisná označení ke zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro ochranu zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro každé označení původu a zeměpisné označení ve smyslu nařízení (EHS) č. 2081/92 se vypracuje přehled podle formuláře v příloze I tohoto nařízení.
          Přehled obsahuje hlavní body specifikace podle čl. 4 odst. 2 zmíněného nařízení.
          V bodě 3 přehledu se uvede druh produktu podle zařazení v příloze II.
          Jasně se uvedou – nejlépe v bodě 4.5 přehledu (Způsob produkce) – veškeré hlavní požadavky na produkci a uvádění na trh, včetně operací, které mají probíhat v dotyčné zeměpisné oblasti.
          Článek 2
          Členské státy zajistí, aby přehled stanovený v článku 1 byl řádně vypracován a předán Komisi
          - s každou žádostí o zápis chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení,
          - s každou žádostí o změnu specifikace již zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení, pokud by navrhovaná změna zahrnovala změnu přehledu,
          - postupně pro každé označení původu a zeměpisné označení zapsané podle nařízení (EHS) č. 2081/92.
          Článek 3
          Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány předaly Komisi všechny žádosti o změnu specifikace spolu s formulářem v příloze III, obsahujícím v případě potřeby aktualizovaný přehled.
          Článek 4
          Komise zveřejní přehled a každou jeho změnu v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Zařazení zemědělských produktů a potravin zmíněných v čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
          I. Produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy o EU:
          Skupina 1.1 : Čerstvé maso (a droby)
          Skupina 1.2 : Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)
          Skupina 1.3 : Sýry
          Skupina 1.4 : Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla)
          Skupina 1.5 : Oleje a tuky (máslo, margarin, olej atd.)
          Skupina 1.6 : Ovoce, zelenina a obiloviny, čerstvé nebo zpracované
          Skupina 1.7 : Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané
          Skupina 1.8 : Ostatní produkty přílohy I (koření atd.)
          II. Potraviny uvedené v příloze I nařízení (EHS) č. 2081/92:
          Skupina 2.1 : Pivo
          Skupina 2.2 : Přírodní minerální vody a pramenité vody
          Skupina 2.3 : Nápoje vyrobené z rostlinných výtažků
          Skupina 2.4 : Pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky a sušenky
          Skupina 2.5 : Přírodní klovatiny a pryskyřice
          Skupina 2.6 : Hořčičná pasta
          Skupina 2.7 : Těstoviny
          III. Zemědělské produkty uvedené v příloze II nařízení (EHS) č. 2081/92:
          Skupina 3.1 : Seno
          Skupina 3.2 : Vonné silice
          Skupina 3.3 : Korek
          Skupina 3.4 : Košenila (surovina živočišného původu)
          Skupina 3.5 : Květiny a okrasné rostliny
          Skupina 3.6 : Vlna
          Skupina 3.7 : Vrba košíkářská
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.