Nařízení Komise (ES) č. 384/2004 ze dne 1. března 2004 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 384/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 384/2004
          ze dne 1. března 2004
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) K zajištění jednotného používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87 je třeba přijmout opatření pro zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanoví obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury. Tato pravidla se použijí rovněž pro ostatní nomenklatury, které jsou zcela nebo částečně založeny na kombinované nomenklatuře nebo které k ní přidávají další třídění a jsou stanoveny zvláštními předpisy Společenství, s ohledem na používání sazebních a ostatních opatření pro obchod se zbožím.
          (3) Podle těchto obecných pravidel je třeba zařadit zboží popsané ve sloupci 1 tabulky uvedené v příloze do kódů KN podle sloupce 2 z důvodů uvedených ve sloupci 3.
          (4) Je třeba stanovit, aby závazné sazební údaje, které vydaly celní orgány členských států s ohledem na zařazení zboží do kombinované nomenklatury a které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohly být po dobu tří měsíců nadále používány oprávněnými osobami podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky uvedené v příloze je zařazeno do kombinované nomenklatury pod kódy KN uvedenými ve sloupci 2.
          Článek 2
          Závazné sazební údaje, které vydaly celní orgány členských států a které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. března 2004.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2344/2003 (Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 38).
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení (kód KN) | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          1.Konektor pro kabel z optických vláken, nesmontovaný, tvořený těmito součástmi:jednou konektorovou částí z obecného kovu s plastovým vnitřkem a keramickou ferulí s ocelovou pružinou;jednou trubičkou z obecného kovu s tvarovaným okrajem;jedním plastovým válečkem se stahovacím hliníkovým obalem;dvěma plastovými držáky.Konektorová část může být smontována s ostatními částmi a jedním z držáků v konektor.Jedno samostatně obalené optické vlákno je provlečeno ferulí a upevněno.Konektor je používán jako spojovací část pro kabely z optických vláken. | 69091900 | Zařazení se zakládá na obecných pravidlech 1, 2 a), 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 6909 a 69091900. Konektor se nepovažuje za součást nebo příslušenství kabelu z optických vláken. Konektor se zařazuje podle použitého materiálu. Základní charakter celku je určen keramickou ferulí. |
          2.Zařízení tvořené:axiálním ventilátorem s elektromotorem a elektronickou jednotkou pro řízení rychlosti ventilátoru ahliníkovým chladicím tělesem.Zařízení má odvádět přebytečné teplo základní jednotky stroje pro automatické zpracování dat. | 84145930 | Zařazení se zakládá na obecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8414, 841459 a 84145930. Základní charakter výrobku je určen ventilátorem. Je základní součástí pro odvádění přebytečného tepla. |
          3.Výrobek (sněžnice) o délce 65 cm a největší šířce 23 cm tvořený hliníkovým rámem s plastovým obalem, zašpičatělým na jedné straně a zakulaceným na druhé straně. Tento rám má plastový potah o tloušťce 1 mm s otvory pro kovové zuby na spodní straně pro lepší chůzi ve sněhu. Na horní straně je k rámu plastovým páskem připevněna pevná kovová destička. K destičce jsou připojeny gumové části, které obepínají obuv, s gumovými/textilními pásky pro připevnění výrobku k obuvi.Výrobek je používán pro usnadnění chůze ve sněhu.Viz fotografie A | 95069990 | Zařazení se zakládá na obecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 9506, 950699 a 95069990. Nejedná se o zimní lyžařské vybavení, protože se nepoužívá pro lyžování. Nejedná se o vybavení pro tělesné cvičení. Výrobek se považuje za zboží pro venkovní použití. |
          4.Ozubené kolečko z obecného kovu o průměru 6,74 mm, se středovým otvorem o velikosti 3 mm a o tloušťce 3,54 mm.Výrobek je součástí zapalovacího mechanismu zapalovačů cigaret.Viz fotografie B | 96139000 | Zařazení se zakládá na obecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 9613 a 96139000. Kolečko je určeno především pro výrobu jiskřícího zařízení pro zapalovače cigaret položky 9613. |
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.