Nařízení Komise (ES) č. 385/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2341/2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 780/2003, pokud jde o celní subkvótu pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 385/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 385/2004
          ze dne 1. března 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2341/2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 780/2003, pokud jde o celní subkvótu pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], a zejména na čl. 32 odst. 1 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Poté, co nezávislý orgán pod nizozemskou pravomocí rozhodl ve prospěch hospodářského subjektu, který podal opravný prostředek proti rozhodnutí nizozemských orgánů o neudělení souhlasu tomuto hospodářskému subjektu v souladu s články 8 a 9 nařízení Komise (ES) č. 780/2003 ze dne 7. května o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 (1. července 2003 až 30. června 2004) [2], a tedy o zamítnutí jeho žádosti o dovozní licenci podané v prvním období (1. až 4. července 2003) v souladu s první odrážkou čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení, byly nizozemské orgány nuceny zpětně udělit souhlas tomuto hospodářskému subjektu a vydat mu pro toto období dovozní licenci na 33,34071 tun zmrazeného hovězího masa.
          (2) V důsledku toho je třeba upravit disponibilní množství pro období od 3. do 7. května 2004 v souladu s čl. 1 odst. 2 písm. a) bodem ii) nařízení Komise (ES) č. 2341/2003 [3], aby žádosti nepřekročily celkové disponibilní množství 34450 tun pro hospodářský rok 2003/04 podle čl. 12 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 780/2003.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 2341/2003 se bod ii) nahrazuje tímto:
          "ii) 5708,65929 tun pro období od 3. do 7. května 2004;"
          .
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 8.
          [3] Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 33.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.