Nařízení Komise (ES) č. 386/2004 ze dne 1. března 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro určité produkty zpracované z ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 386/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 386/2004
          ze dne 1. března 2004,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 pokud jde o kódy kombinované nomenklatury pro určité produkty zpracované z ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 234/79 ze dne 5. února 1979 o postupu při přizpůsobování nomenklatury společného celního sazebníku používané pro zemědělské produkty [1], a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [2] je stanoveno, které produkty tato společná organizace trhu zahrnuje.
          (2) Příloha I nařízení (ES) č. 2201/96 stanoví produkty, které jsou uvedené v článku 2 uvedeného nařízení.
          (3) V článku 2 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny [3], jsou definovány produkty uvedené v čl. 6a odst. 1 a příloze I nařízení (ES) č. 2201/96.
          (4) Nařízení Komise (ES) 1789/2003 ze dne 11. září 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [4] předpokládá změnu kombinované nomenklatury pro určité produkty zpracované z ovoce a zeleniny.
          (5) Je tudíž nutné pozměnit čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 a přílohu uvedeného nařízení, jakož i článek 2 nařízení (ES) č. 1535/2003.
          (6) Změny by měly být použitelné zároveň s nařízením (ES) č. 1789/2003.
          (7) Nařízení (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 by proto mělo být změněno.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2201/96 se mění takto:
          1. V čl. 1 odst. 2 písm. b) tabulky se mění takto:
          a) v kódu "ex2001" šestá odrážka se kód "ex20019096" nahrazuje kódem "ex20019099";
          b) v kódu "ex2007" druhá odrážka se kód "ex20079990" nahrazuje kódem "ex20079957";
          c) v kódu "ex2008" sedmá odrážka se kód "ex20089968" nahrazuje kódem "ex20089967".
          2. Příloha I se mění takto:
          a) kódy "ex20084091" a "ex20084099" se nahrazují kódem "ex20084090";
          b) kódy "ex20087094" a "ex20087099" se nahrazují kódem "ex20087098".
          Článek 2
          Článek 2 nařízení (ES) č. 1535/2003 se mění takto:
          1. v bodu 1 se výrazy "ex20087094 a ex20087099" nahrazují výrazy "a ex20087098";
          2. v bodu 2 se výrazy "ex20084091 a ex20084099" nahrazují výrazy "a ex20084090".
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 34, 9.2.1979, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3290/94 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105).
          [2] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 453/2002 (Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9).
          [3] Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14.
          [4] Úř. věst. L 281, 30.10.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.