Nařízení Rady (ES) č. 392/2004 ze dne 24. února 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 392/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 392/2004
          ze dne 24. února 2004,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V nařízení (EHS) č. 2092/91 [2] se stanoví harmonizovaný rámec pro označování, produkci a kontrolu zemědělských produktů, které nesou nebo mají nést označení odkazující na ekologické metody produkce.
          (2) V nařízení (EHS) č. 2092/91 se rovněž stanoví ochrana některých výrazů na celém území Společenství, kterými se spotřebitelům dává najevo, že potravina, krmivo nebo jeho složky byly získány v souladu s ekologickými metodami produkce stanovenými v uvedeném nařízení. Tato ochrana se vztahuje rovněž na obvyklé odvozeniny nebo zdrobněliny těchto výrazů, použitá samostatně nebo ve spojení s jinými slovy, a nezávisle na tom, kterého jazyka je užito. Aby se předešlo každé možnosti nesprávného výkladu, pokud jde o rozsah ochrany, je vhodné uvedené nařízení odpovídajícím způsobem změnit.
          (3) V nařízení (EHS) č. 2092/91 se rovněž stanoví, že hospodářské subjekty, které produkují, připravují nebo dovážejí ze třetích zemí produkty spadající do oblasti působnosti uvedeného nařízení, podléhají kontrolnímu systému. V posledních letech byly na trh uvedeny některé produkty nesoucí označení odkazující na ekologickou metodu produkce, aniž by vyhovovaly nařízení (EHS) č. 2092/91. Kromě toho nedávno došlo při skladování produktů ekologického zemědělství ke kontaminaci herbicidy. Proto je nezbytné posílit kontrolní systém a podrobit mu všechny hospodářské subjekty po celou dobu stadia produkce a přípravy.
          (4) V souladu se zásadou přístupu založeného na posouzení rizik se uplatňování požadavků na oznamování a kontrolu u některých typů maloobchodních hospodářských subjektů může v některých případech jevit jako nepřiměřené. Proto je vhodné stanovit pro členské státy možnost osvobození těchto hospodářských subjektů od zmíněných požadavků.
          (5) V zájmu respektování závazku profesního tajemství se od kontrolních orgánů a subjektů vyžaduje, aby nezveřejňovaly informace a údaje získané při jejich kontrolní činnosti. Měla by však být možná výměna informací mezi kontrolními orgány a subjekty za účelem zlepšení sledovatelnosti a zajištění souladu s nařízením (EHS) č. 2092/91 po celou dobu stadia produkce a přípravy.
          (6) Jelikož se logo Společenství označující, že produkty podléhají zvláštnímu kontrolnímu systému, může použít pro produkty dovážené ze třetích zemí, je vhodné z důvodu jasnosti stanovit, že se na tyto produkty vztahují rovnocenné požadavky na kontrolu.
          (7) Je vhodné stanovit odložené datum pro používání nových požadavků na oznamování a kontrolu, aby se mohly provést potřebné úpravy, zejména v členských státech, ve kterých v současné době žádné takové požadavky neexistují. Tím by neměly být dotčeny požadavky na kontrolu, které již existují na vnitrostátní úrovni.
          (8) Nařízení (EHS) č. 2092/91 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění takto:
          1. Článek 2 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          Pro účely tohoto nařízení se určitý produkt považuje za produkt nesoucí označení odkazující na ekologické metody produkce, pokud tento produkt, jeho složky nebo krmné suroviny jsou na označení, v propagačních materiálech nebo v obchodních dokumentech popsány výrazy, kterými se dává zákazníkovi najevo, že produkt, jeho složky nebo krmné suroviny byly získány podle pravidel produkce stanovených v článku 6. Zejména níže uvedené výrazy nebo jejich obvyklé odvozeniny (jako bio, eko atd.) nebo zdrobněliny použité samostatně nebo ve spojení s jinými slovy se na území celého Společenství a ve všech jazycích Společenství považují za označení odkazující na ekologické metody produkce, kromě případů, kdy se tyto výrazy nevztahují na zemědělské produkty v potravinách či krmivech nebo zjevně nemají žádnou souvislost s touto metodou produkce:
          - ve španělštině:
          ecológico,
          - v dánštině:
          økologisk,
          - v němčině:
          ökologisch, biologisch,
          - v řečtině:
          βιολογικό,
          - v angličtině:
          organic,
          - ve francouzštině:
          biologique,
          - v italštině:
          biologico,
          - v nizozemštině:
          biologisch,
          - v portugalštině:
          biológico,
          - ve finštině:
          luonnonmukainen,
          - ve švédštině:
          ekologisk."
          2. V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Jakýkoli hospodářský subjekt, který za účelem následného uvádění na trh produkuje, připravuje, skladuje nebo dováží ze třetí země produkty uvedené v článku 1:
          a) oznámí tuto činnost příslušnému orgánu členského státu, ve kterém tato činnost probíhá; toto oznámení obsahuje informace uvedené v příloze IV;
          b) podrobí svůj podnik kontrolnímu systému uvedenému v článku 9.
          Členské státy mohou od uplatňování tohoto odstavce osvobodit hospodářské subjekty, které uvedené produkty prodávají přímo konečnému spotřebiteli nebo uživateli, za předpokladu, že neprodukují, nepřipravují nebo neskladují jinak než v souvislosti s prodejním místem nebo nedovážejí tyto produkty ze třetích zemí.
          Pokud hospodářský subjekt zadá jakékoli činnosti uvedené v prvním pododstavci třetí straně, vztahují se na něj i přesto požadavky uvedené v písmenech a) a b), a činnosti, které jsou předmětem subdodávky, podléhají kontrolnímu systému uvedenému v článku 9."
          3. Článek 9 se mění takto:
          a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Členské státy zavedou kontrolní systém, který provádí jeden nebo více určených kontrolních orgánů nebo schválených soukromých subjektů, kterým podléhají hospodářské subjekty uvedené v čl. 1 odst. 8.";
          b) v odst. 7 písm. b) se doplňuje nová věta, která zní:
          "Avšak na základě žádosti náležitě odůvodněné nezbytností poskytnout záruky, že produkty byly vyprodukovány v souladu s tímto nařízením, si s jinými kontrolními orgány nebo schválenými kontrolními subjekty vyměňují informace o výsledcích svých kontrol. Uvedené informace si mohou vyměňovat též z vlastního podnětu.";
          c) v odstavci 9 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) zajistí, aby při zjištění nesrovnalosti týkající se provádění článků 5 a 6 nebo ustanovení článků 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 223/2003 ze dne 5. února 2003 o požadavcích na označování u ekologických metod produkce krmiv, krmných směsí a krmných surovin nebo nesrovnalosti týkající se provádění opatření uvedených v příloze III byla z celé partie nebo produkční dávky dotčené danou nesrovnalostí odstraněna označení podle článku 2 odkazující na ekologické metody produkce; [3]
          4. V čl. 10 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) podléhaly kontrolnímu systému uvedenému v článku 9 po celou dobu stadia produkce a přípravy nebo – v případě dovážených produktů – rovnocenným opatřením; v případě produktů dovážených podle čl. 11 odst. 6 musí provádění kontrolního systému splňovat požadavky, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v článku 9, a zejména v jeho čtvrtém odstavci;".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 odst. 2 se použije ode dne 1. července 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. února 2004.
          Za Radu
          předseda
          J. Walsh
          [1] Stanovisko ze dne 4. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2277/2003 (Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 68).
          [3] Úř. věst. L 31, 6.2.2003, s. 3."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.