Nařízení Rady (ES) č. 393/2004 ze dne 24. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 393/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 393/2004
          ze dne 24. února 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          po konzultaci s Výborem regionů,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1673/2000 [3] v čl. 2 odst. 3 písm. b) druhém pododstavci stanoví, že se členské státy mohou odchýlit od limitu 7,5 % nečistot a pazdeří a poskytnout podporu na zpracování pro krátká lněná vlákna s procentní sazbou nečistot a pazdeří v rozmezí od 7,5 % do 15 % a pro konopná vlákna s procentní sazbou nečistot a pazdeří v rozmezí od 7,5 % do 25 %. Tuto možnost však lze využít pouze do hospodářského roku 2003/04.
          (2) V současné době přesahuje procentní sazba nečistot a pazdeří ve většině krátkých lněných vláken a vláken konopí získaných při prvotním zpracování limit 7,5 %. S cílem konsolidovat současný příznivý vývoj tohoto odvětví a umožnit další zvýšení konkurenceschopnosti je třeba prodloužit na dva hospodářské roky možnost členských států odchýlit se od uvedeného limitu.
          (3) Nařízení (ES) č. 1673/2000 by tedy mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 2 odst. 3 písm. b) druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1673/2000 se údaj "2001/02 až 2003/04" nahrazuje údajem "2001/02 až 2005/06".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. února 2004.
          Za Radu
          J. Walsh
          předseda
          [1] Stanovisko ze dne 10. února 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko ze dne 28. ledna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.