Nařízení Komise (ES) č. 395/2004 ze dne 2. března 2004 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 964/2003 na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky dovozem některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli zasílaných ze Srí Lanky, ať již jsou prohlášené za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv, a o zavedení evidence těchto dovozů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 395/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 395/2004
          ze dne 2. března 2004
          o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 964/2003 na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky dovozem některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli zasílaných ze Srí Lanky, ať již jsou prohlášené za pocházející ze Srí Lanky či nikoliv, a o zavedení evidence těchto dovozů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŽÁDOST
          (1) Komise obdržela žádost ve smyslu čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96, aby prošetřila možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky.
          (2) Žádost podal dne 20. ledna 2004 Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry of the European Union jménem čtyř výrobců Společenství.
          B. VÝROBEK
          (3) Výrobkem dotčeným možným obcházením jsou potrubní tvarovky (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) o maximálním vnějším průměru nepřesahujícím 609,6 mm, používané ke svařování na tupo a jiné účely, obvykle deklarované pod kódy KN ex73079311 (kód TARIC 7307931194), ex73079319 (kód TARIC 7307931994), ex73079930 (kód TARIC 7307993094) a ex73079990 (kód TARIC 7307999094) (dále jen "dotyčný výrobek"). Kódy jsou uváděny pouze pro informační účely.
          (4) Výrobkem, kterého se týká šetření, jsou některé potrubní tvarovky ze železa nebo oceli zasílané ze Srí Lanky (dále jen "prošetřovaný výrobek"), obvykle deklarované pod stejnými kódy jako dotyčný výrobek.
          C. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
          (5) Stávajícími platnými opatřeními, která mohou být obcházena, jsou antidumpingová opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 964/2003 [2].
          D. DŮVODY
          (6) Žádost obsahuje dostatečně zřejmé důkazy, že platná antidumpingová opatření proti dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky jsou obcházena překládkou a nesprávnou deklarací původu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli na Srí Lance.
          (7) Předloženy byly následující důkazy:
          Žádost prokazuje, že po uložení opatření na dotyčný výrobek nastala významná změna obchodních toků týkající se vývozů z Čínské lidové republiky a Srí Lanky do Společenství a mimo uložení vyrovnávacího cla neexistuje pro tuto změnu dostatečné opodstatnění nebo odůvodnění.
          Zdá se, že tato změna obchodních toků vyplývá z překládky a nesprávné deklarace původu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli na Srí Lance.
          Žádost dále obsahuje dostatečné důkazy, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opatření uvalených na dotyčný výrobek, pokud se jedná o množství. Zdá se, že významný objem dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli ze Srí Lanky nahradil dovozy dotyčného výrobku z Čínské lidové republiky.
          V neposlední řadě obsahuje žádost dostatečné důkazy, že ceny některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli jsou dumpingové ve vztahu k dříve zjištěné běžné hodnotě dotyčného výrobku.
          Budou-li v průběhu šetření zjištěny další praktiky obcházení přes Srí Lanku ve smyslu článku 13 základního nařízení jiné než překládka a nesprávná deklarace původu, může být šetření rozšířeno i na tyto praktiky.
          E. POSTUP
          (8) S ohledem na výše uvedené došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli zasílaných ze Srí Lanky v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ ze Srí Lanky.
          a) Dotazníky
          (9) K získání informací, jež pro šetření považuje za potřebné, zašle Komise dotazníky vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců na Srí Lance, vývozcům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Čínské lidové republice, dovozcům a sdružením dovozců ve Společenství, kteří spolupracovali na šetření vedoucím k nynějším opatřením, jakož i orgánům Čínské lidové republiky a Srí Lanky. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Společenství.
          (10) Všechny dotčené strany se vyzývají, aby Komisi kontaktovaly bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené v článku 3 tohoto nařízení, popřípadě aby si ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotazník, přičemž na všechny dotčené strany se vztahuje lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.
          (11) Orgány Čínské lidové republiky a Srí Lanky budou uvědomeny o zahájení šetření.
          b) Shromažďování informací a konání slyšení
          (12) Všechny dotčené strany se vyzývají, aby písemně sdělily své stanovisko a poskytly k němu příslušné důkazy. Dále může Komise poskytnout dotčeným stranám slyšení, pokud o to písemně požádají a prokáží, že pro slyšení existují zvláštní důvody.
          c) Osvobození od evidence dovozů nebo opatření
          (13) Podle s čl. 13 odst. 4 základního nařízení mohou být dovozy prošetřovaného výrobku osvobozeny od evidence nebo opatření, není-li daný dovoz obcházením.
          (14) K možnému obcházení dochází mimo Společenství. Záměrem článku 13 základního nařízení je postižení obcházení, aniž by byly postiženy hospodářské subjekty, které mohou prokázat, že do obcházení nejsou zapojeny, uvedený článek však neobsahuje zvláštní ustanovení o zacházení s výrobci v dotyčné zemi, kteří mohli prokázat, že nejsou do obcházení zapojeni. Proto se zdá nezbytné umožnit dotyčným výrobcům zažádat o osvobození od evidence dovozů jimi vyvážených výrobků nebo od opatření proti těmto dovozům.
          (15) Výrobci, kteří chtějí dosáhnout osvobození, by o ně měli požádat a předložit jakýkoli požadovaný vyplněný dotazník v příslušných lhůtách, aby mohlo být zjištěno, zda neobcházejí antidumpingová cla ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení. Dovozci mohou v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení požívat osvobození od evidence nebo opatření, pokud dovážejí od výrobců, jimž bylo toto osvobození přiznáno.
          F. EVIDENCE
          (16) Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by měla být u dovozu prošetřovaného výrobku zavedena taková celní evidence, aby v případě, že bude v šetření prokázáno obcházení, mohla být následně na takové dovozy zasílané ze Srí Lanky uvalena antidumpingová cla v příslušné výši se zpětnou platností ode dne celní evidence.
          G. LHŮTY
          (17) V zájmu hladkého průběhu řízení by měly být stanoveny lhůty:
          - v nichž se dotčené strany mohou přihlásit Komisi, předložit svá písemná stanoviska a předložit vyplněné dotazníky nebo jakékoli jiné informace, které mají být vzaty v úvahu během šetření,
          - v nichž mohou dotčené strany písemně požádat Komisi o slyšení.
          (18) Upozorňuje se na skutečnost, že výkon většiny procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se účastník řízení sám přihlásí ve lhůtě uvedené v článku 3 tohoto nařízení.
          H. NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE
          (19) V případech, kdy dotčená strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je jiným způsobem neposkytne ve stanovené lhůtě nebo kdy klade závažným způsobem překážky šetření, mohou v souladu s článkem 18 základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.
          (20) Pokud se zjistí, že dotčená strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, v souladu s článkem 18 základního nařízení se k nim nepřihlédne a bude se vycházet z dostupných údajů. Nespolupracuje-li dotčená strana vůbec nebo jen částečně a vychází-li se z nejlepších dostupných údajů, může to vést k výsledku, který pro ní bude méně příznivý, než kdyby při šetření spolupracovala,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 se zahajuje šetření za účelem zjištění, zda dovozy potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) o maximálním vnějším průměru nepřesahujícím 609,6 mm, používaných ke svařování na tupo a jiné účely a spadajících pod kódy KN ex73079311 (kód TARIC 7307931194), ex73079319 (kód TARIC 7307931994), ex73079930 (kód TARIC 7307993094) a ex73079990 (kód TARIC 7307999094) zasílaných do Společenství ze Srí Lanky, ať již pocházejí ze Srí Lanky či nikoliv, obcházejí opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 964/2003.
          Článek 2
          Celní orgány se v souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 vyzývají, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení do Společenství.
          Celní evidence končí uplynutím devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby skončily evidenci dovozů do Společenství u výrobků vyráběných výrobci, kteří požádali o osvobození od evidence a u kterých bylo shledáno, že neobcházejí antidumpingová cla.
          Článek 3
          1. Žádosti o dotazníky se Komisi předkládají do patnácti dnů od vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Dotčené strany, na jejichž stanoviska má být v průběhu šetření brán ohled, se musí přihlásit Komisi, předložit svá písemná stanoviska a předložit vyplněné dotazníky nebo jakékoli jiné informace, není-li stanoveno jinak, do čtyřiceti dnů od data vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          3. Dotčené strany mohou také ve stejné čtyřicetidenní lhůtě písemně požádat Komisi o slyšení.
          4. Veškeré informace týkající se řízení, žádosti o slyšení nebo o dotazník a žádosti o vystavení potvrzení o neobcházení musí být podány písemně (nikoli v elektronickém formátu, není-li stanoveno jinak) a musí obsahovat název, adresu, adresu elektronické pošty a čísla telefonu, faxu nebo telexu dotčené strany. Veškerá písemná podání, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, které dotčené strany podaly důvěrným způsobem, se označují "vyhrazené" [3] a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přikládá verze, která nemá důvěrnou povahu a která se označí "k nahlédnutí dotčenými stranami".
          Korespondenční adresa Komise:
          Evropská komise
          Generální ředitelství pro obchod
          Ředitelství B
          J-79 5/16
          B-1049 Brusel
          Fax (32-2) 295 65 05
          Telex COMEU B 21877
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. března 2004.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1 Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 139, 6.6.2003, s. 1 Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2212/2003 (Úř. věst. L 332, 19.12.2003, s. 3).
          [3] Dokumenty s tímto označením jsou určeny pouze pro interní potřebu. Dokument je chráněn v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jedná se o důvěrný dokument ve smyslu článku 19 nařízení (ES) č. 384/96 a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingové dohody).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.