Nařízení Rady (ES) č. 401/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se při příležitosti přistoupení Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska zavádějí zvláštní dočasná opatření pro nábor úředníků Evropských společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 401/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 401/2004
          ze dne 23. února 2004,
          kterým se při příležitosti přistoupení Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska zavádějí zvláštní dočasná opatření pro nábor úředníků Evropských společenství
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 283 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s Výborem pro služební řád;
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Soudního dvora [2],
          s ohledem na stanovisko Účetního dvora [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Při příležitosti nadcházejícího přistoupení Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska by měla být přijata zvláštní dočasná opatření, která se odchylují od služebního řádu úředníků Evropských společenství (dále jen "služební řád").
          (2) Vzhledem k počtu přistupujících zemí a počtu potenciálně zapojených osob by měla tato byť dočasná opatření zůstat v platnosti delší dobu. Přiměřeným přechodným obdobím se jeví doba do 31. prosince 2010.
          (3) Vzhledem k výjimečnosti situace a očekávaným budoucím obecným potřebám by se měla konat výběrová řízení i pro přijímání úředníků, kteří mají jeden ze stávajících jedenácti úředních jazyků jako svůj hlavní jazyk. Tím se zajistí zachování zásad uvedených v článku 27 služebního řádu včetně přijímání na co nejširším zeměpisném základě.
          (4) Vzhledem k výjimečnému rozsahu blížícího se přistoupení by mělo být toto nařízení přijato před skutečným dnem přistoupení, aby mohly být provedeny všechny nezbytné přípravné práce za účelem umožnění plánovaných přijímání co nejdříve po přistoupení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Odchylně čl. 4 druhého a třetího pododstavce, čl. 7 odst. 1, čl. 27 třetího pododstavce a čl. 29 odst. 1 písm. a), b) a c) služebního řádu mohou být po skutečném dni přistoupení příslušných zemí až do 31. prosince 2010 s přihlédnutím rozpočtovým hlediskům volná místa obsazována až do stanoveného počtu státními příslušníky Kypru, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          2. Jmenování se provádějí
          a) pro všechny platové třídy po skutečném dni přistoupení,
          b) s výjimkou platových tříd A1 a A2 po výběrových řízeních na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek podle přílohy III služebního řádu.
          Článek 2
          Do 31. prosince 2010 se obecná výběrová řízení konají i pro přijímání úředníků, kteří mají jako svůj hlavní jazyk jeden ze stávajících jedenácti úředních jazyků. Tato výběrová řízení se konají současně pro všechny tyto jazyky.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. února 2004.
          Za Radu
          předseda
          B. Cowen
          [1] Stanovisko ze dne 18. listopadu 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko ze dne 18. července 2003.
          [3] Stanovisko ze dne 29. července 2003 (Úř. věst C 224, 19.9.2003, s. 11).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.