Nařízení Komise (ES) č. 406/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se upravuje několik nařízení o odvětví olivového oleje z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska do Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 406/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 406/2004
          ze dne 4. března 2004,
          kterým se upravuje několik nařízení o odvětví olivového oleje z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska do Evropské unie
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska do Evropské unie je zapotřebí provést v několika nařízeních Komise o odvětví olivového oleje určité technické úpravy.
          (2) V článku 4 nařízení Komise (ES) č. 2543/95 ze dne 30. října 1995, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro režim vývozních licencí pro olivový olej [1] jsou stanoveny zápisy ve všech jazycích členských států. Toto ustanovení by mělo obsahovat jazyková znění nových členských států.
          (3) V čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 312/2001 ze dne 15. února 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz olivového oleje pocházejícího z Tuniska a odchylka od některých ustanovení nařízení (ES) č. 1476/95 a č. 1291/2000 [2] jsou stanoveny zápisy ve všech jazycích členských států. Toto ustanovení by mělo obsahovat jazyková znění nových členských států;
          (4) Ustanovení čl. 9 odst. 1 druhého pododstavce nařízení Komise (ES) č. 1019/2002 ze dne 13. června 2002 o obchodních normách pro olivový olej [3] požaduje, aby členské státy sdělily Komisi opatření přijatá pro dosažení souladu s tímto nařízením včetně režimu sankcí nejpozději do 31. prosince 2002. Pro tyto členské státy by mělo být po přistoupení stanoveno datum, aby mohly tento požadavek splnit.
          (5) Nařízení (ES) č. 2543/95, 312/2001 a 1019/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 4 nařízení (ES) č. 2543/95 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "V kolonce 22 licence je třeba uvést alespoň jeden z následujících údajů:
          - Restitución valida por … toneladas (cantidad por la que se expida en certificado)
          - Náhrada platná pro … tun (množství, pro nĕž je vydána licence)
          - Restitutionen omfatter … tons (den mængde, licensen vedrører)
          - Erstattung gültig für … Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)
          - Toetust makstakse … tonni puhul (kogus, mille kohta on litsents välja antud)
          - Επιστροφή ισχύουσα για … τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
          - Refund valid for … tons (quantity for which the licence is issued)
          - Restitution valide pour … tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)
          - Restituzione valida per … t (quantitativo per il quale il titolo è stato rilasciato)
          - Kompensācija paredzēta … t (daudzums, attiecībā uz ko ir izsniegta atļauja)
          - Grąžinamoji išmoka taikoma … tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija)
          - A visszatérítés … tonnára érvényes (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiállították)
          - Rifużjoni valida għal … tunnellata (kwantità li għaliha ġie maħruġ iċ-ċertifikat)
          - Restitutie geldig voor … ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)
          - Refundacja ważna dla … ton (ilość, dla której pozwolenie zostało wydane)
          - Restituição válida para … toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)
          - Náhrada platná pre … ton (množstvo, na ktoré sa povolenie vydáva)
          - Nadomestilo veljavno za … ton (količina, za katero je bilo izdano dovoljenje)
          - Tuki on voimassa … tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)
          - Ger rätt till exportbidrag för … ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats)."
          Článek 2
          V článku 3 nařízení (ES) č. 312/2001 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. U dovozních licencí uvedených v čl. 1 odst. 2 musí být v kolonce 20 uveden jeden z těchto údajů:
          - Derechos de aduana fijados por la Decisión 2000/822/CE del Consejo
          - Clo stanovené rozhodnutím Rady 2000/822/ES
          - Told fastsat ved Rådets afgørelse 2000/822/EF
          - Zoll gemäß Beschluss 2000/822/EG des Rates
          - Tollimaks kindlaksmääratud nõukogu otsusega 2000/822/EÜ
          - Δασμός που καθορίστηκε από την απόφαση του Συμβουλίου 2000/822/EK
          - Customs duty fixed by Council Decision 2000/822/EK
          - Droit de douane fixé par la décision 2000/822/CE du Conseil
          - Dazio doganale fissato con la decisione 2000/822/CE del Consiglio
          - Ar Padomes Lēmumu 2000/822/EK noteiktais muitas nodoklis
          - Muito mokestis nustatytas Tarybos sprendime 2000/822/EB
          - A vámokat a 2000/822/EK tanácsi határozat rögzítette.
          - Dazju stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kunsill nru. 2000/822/EK
          - Bij Besluit 2000/822/EG van de Raad vastgesteld douanerecht
          - Cło ustalone decyzją Rady 2000/822/WE
          - Direito aduaneiro fixado pela Decisão 2000/822/CE do Conselho
          - Clo stanovené rozhodnutím Rady 2000/822/ES
          - Carina, določena s Sklepom Sveta 2000/822/ES
          - Neuvoston päätöksessä 2000/822/EY vahvistettu tulli
          - Tull fastställd genom rådets beslut 2000/822/EG"
          Článek 3
          V čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1019/2002 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko sdělí Komisi opatření přijatá za tímto účelem nejpozději 31. prosince 2004 a jejich změny do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla opatření přijata."
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004 s výhradou vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska do Evropské unie v platnost.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 260, 31.10.1995, s. 33. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2731/2000 (Úř. věst. L 316, 15.15.2000, s. 42).
          [2] Úř. věst. L 46, 16.2.2001, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 155, 14.6.2002, s. 27. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1176/2003 (Úř. věst. L 164, 2.7.2003, s. 12).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.