Nařízení Rady (ES) č. 411/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 3975/87 a mění nařízení (EHS) č. 3976/87 a (ES) č. 1/2003 v souvislosti s leteckou dopravou mezi Společenstvím a třetími zeměmiText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 411/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 411/2004
          ze dne 26. února 2004,
          kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 3975/87 a mění nařízení (EHS) č. 3976/87 a (ES) č. 1/2003 v souvislosti s leteckou dopravou mezi Společenstvím a třetími zeměmi
          (Text s významem pro EHP)
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 83 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ani nařízení Rady (EHS) č. 3975/87 ze dne 14. prosince 1987, kterým se stanoví postup pro použití pravidel hospodářské soutěže pro podniky v odvětví letecké dopravy [3], ani samotné nařízení (ES) č. 1/2003 se nevztahují na leteckou dopravu mezi Společenstvím a třetími zeměmi.
          (2) Komise proto nemá při porušení článků 81 a 82 Smlouvy, pokud jde o leteckou dopravu mezi Společenstvím a třetími zeměmi, vyšetřovací a vykonávací pravomoci, které odpovídají pravomocím, které má ve vztahu k letecké dopravě ve Společenství. Komise zejména postrádá potřebné nástroje k objasňování případů protiprávního jednání a rovněž nemá pravomoc k uložení nápravných opatření, která jsou nezbytná pro ukončení protiprávního jednání, ani k uložení sankcí vztahujících se k prokázanému protiprávnímu jednání. Navíc se zvláštní práva, pravomoci a povinnosti, které jsou nařízením (ES) č. 1/2003 přiznány nebo uloženy vnitrostátním soudům a orgánům pro hospodářskou soutěž v členských státech, nevztahují na leteckou dopravu mezi Společenstvím a třetími zeměmi; totéž platí pro mechanismus spolupráce mezi Komisí a orgány pro hospodářskou soutěž v členských státech, který je stanoven nařízením (ES) č. 1/2003.
          (3) Praktiky odporující zásadám hospodářské soutěže v letecké dopravě mezi Společenstvím a třetími zeměmi mohou ovlivňovat obchod mezi členskými státy. Protože mechanismy stanovené v nařízení (ES) č. 1/2003, jejichž účelem je provedení pravidel hospodářské soutěže podle článků 81 a 82 Smlouvy, jsou stejně vhodné pro uplatňování pravidel hospodářské soutěže v letecké dopravě mezi Společenstvím a třetími zeměmi, měla by být oblast působnosti uvedeného nařízení rozšířena i na tuto dopravu.
          (4) Při použití článků 81 a 82 Smlouvy v řízení na základě nařízení (ES) č. 1/2003 a v souladu s judikaturou Soudního dvora by měly být řádně zohledněny dohody o leteckých dopravních službách mezi členskými státy nebo Evropským společenstvím na jedné straně a třetí zeměmi na straně druhé, zejména za účelem posouzení úrovně hospodářské soutěže na dotyčných trzích letecké dopravy. Tímto nařízením však nejsou dotčena práva a povinnosti členských států podle Smlouvy, pokud jde o uzavírání a provádění těchto dohod.
          (5) Článek 2 nařízení (EHS) č. 3975/87 má čistě deklaratorní povahu, a měl by proto být zrušen. S výjimkou čl. 6 odst. 3, který se má nadále vztahovat na rozhodnutí přijatá podle čl. 81 odst. 3 Smlouvy přede dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1/2003 do uplynutí doby platnosti těchto rozhodnutí, se nařízení (EHS) č. 3975/87 po zrušení většiny svých ustanovení nařízením (ES) č. 1/2003 stane bezpředmětným. Proto by mělo být zrušeno.
          (6) Ze stejného důvodu by mělo být obdobně změněno nařízení Rady (EHS) č. 3976/87 ze dne 14. prosince 1987 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy [4]. Uvedené nařízení, které zmocňuje Komisi prohlásit prostřednictvím nařízení, že ustanovení čl. 81 odst. 1 nejsou použitelná pro určité kategorie dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, upravuje v současnosti výlučně dopravu mezi letišti Společenství.
          (7) Komise by měla být zmocněna udělovat v odvětví letecké dopravy blokové výjimky, které by se vztahovaly jak na dopravu mezi Společenstvím a třetími zeměmi, tak i na dopravu ve Společenství. Proto by oblast působnosti nařízení (EHS) č. 3976/87 měla být rozšířena zrušením jeho omezení na leteckou dopravu mezi letišti Společenství.
          (8) Je proto třeba zrušit nařízení (EHS) č. 3975/87 a změnit nařízení (EHS) č. 3976/87 a (ES) č. 1/2003,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 3975/87 se zrušuje s výjimkou čl. 6 odst. 3, který se nadále použije pro rozhodnutí přijatá podle čl. 81 odst. 3 Smlouvy přede dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1/2003 do uplynutí doby platnosti těchto rozhodnutí.
          Článek 2
          V článku 1 nařízení (EHS) č. 3976/87 se zrušují slova "mezi letišti Společenství".
          Článek 3
          V článku 32 nařízení (ES) č. 1/2003 se zrušuje písmeno c).
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. února 2004.
          Za Radu
          předseda
          N. Dempsey
          [1] Návrh ze dne 24. února 2003.
          [2] Stanovisko ze dne 23. září 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 374, 31.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1/2003 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 374, 31.12.1987. s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1/2003.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.