Nařízení Komise (ES) č. 414/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se přijímají zvláštní opatření vzhledem k úpravě režimu správy celních kvót pro dovozy banánů v důsledku přistoupení nových členských států dnem 1. května 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 414/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 414/2004
          ze dne 5. března 2004,
          kterým se přijímají zvláštní opatření vzhledem k úpravě režimu správy celních kvót pro dovozy banánů v důsledku přistoupení nových členských států dnem 1. května 2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány [1], a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 896/2001 [2], kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93 o dovozu banánů do Společenství. Hlavy I a II uvedeného nařízení definují kategorie tradičních a netradičních hospodářských subjektů, které mohou zásobovat Společenství v rámci každoročně otevíraných celních kvót.
          (2) Se zřetelem k přistoupení deseti nových členských států dnem 1. května 2004 do Společenství je nezbytné určit hospodářské subjekty se sídlem ve Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004, registrované či dosud neregistrované, které zásobovaly trhy zemí přistupujících dnem 1. května 2004 a které splňují podmínky stanovené v článcích 3 a 4 nařízení (ES) č. 896/2001 v případě tradičních hospodářských subjektů a v článcích 6 až 12 uvedeného nařízení v případě netradičních hospodářských subjektů.
          (3) Za účelem vypracování seznamu hospodářských subjektů způsobilých k účasti na režimu celních kvót pro dovozy banánů v souladu s kritérii stanovenými právními předpisy Společenství by měla být přijata referenční období, která jsou pro rozvoj obchodu reprezentativní. Za tímto účelem by pro tradiční hospodářské subjekty mělo být použito tříleté období od roku 2000 do roku 2002, za které jsou k dispozici dovozní statistiky. Pro účely článku 6 nařízení (ES) č. 896/2001 mohou být pro netradiční hospodářské subjekty použita léta 2002 a 2003, která bezprostředně předcházejí roku registrace.
          (4) V případě tradičních dovozců by mělo být jasně uvedeno, že pro stanovení zvláštního dodatečného referenčního množství mohou být vzaty v úvahu pouze primární dovozy ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001, které byly skutečně využity pro zásobování přistupujících zemí a které vedly k propuštění určitých množství banánů do volného oběhu v přistupující zemi. Od takových hospodářských subjektů by proto mělo být požadováno předložení celních dokladů o propuštění do volného oběhu v přistupujících zemích.
          (5) Aby se v případě netradičních hospodářských subjektů zabránilo nadměrnému počtu žádostí o přidělení bez ohledu na jejich skutečnou kapacitu, mělo by být stanoveno maximální množství na každou žádost o přidělení, vyjádřené procentem množství, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu během let předcházejících registraci a která musí hospodářský subjekt doložit příslušnými podpůrnými doklady.
          (6) Aby se usnadnilo přezkoumání žádostí hospodářských subjektů a harmonizovalo jejich zpracování, měly by být vyjmenovány hlavní podpůrné doklady, které mohou být předloženy k prokázání, že byly splněny požadavky pro připuštění každé z obou kategorií hospodářských subjektů.
          (7) Měla by být rovněž přijata nezbytná ustanovení k zajištění odpovídající komunikace mezi členskými státy a Komisí a k organizování dodatečných ověřování a kontrol potřebných k odhalování a prevenci falešných prohlášení a podvodů a k zajištění hladkého fungování režimu správy celních kvót pro dovozy banánů.
          (8) Nařízení se použije aniž jsou dotčena jakákoli pravidla, která může Komise následně přijmout za účelem provádění opatření zavedených nařízením (EHS) č. 404/93 a (ES) č. 896/2001 v rozšířeném Společenství.
          (9) Řídící výbor pro banány nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se
          a) "Společenstvím 15" rozumí Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004;
          b) "novými členskými státy" rozumí Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko;
          c) "rozšířeným Společenstvím" rozumí Společenství ve složení od 1. května 2004;
          d) "primárním dovozem" rozumí hospodářská operace definovaná v prvním pododstavci čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001;
          e) "minimálním množstvím" rozumí minimální množství definované ve třetím pododstavci čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001;
          f) "příslušnými orgány" rozumějí příslušné orgány uvedené na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 896/2001.
          Článek 2
          Toto nařízení určuje hospodářské subjekty usazené ve Společenství ve složení ke dni 30. dubna 2004, kterým může být umožněna účast na systému celních kvót pro dovozy banánů na základě jejich činností při zásobování trhů nových členských států před jejich přistoupením.
          Článek 3
          Tradiční hospodářské subjekty
          1. Tradiční hospodářské subjekty se sídlem ve Společenství 15 v níže uvedených letech a vyhovující požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001, které splnily minimální množství primárních dovozů banánů s cílem jejich prodeje v jednom nebo více nových členských státech v letech 2000, 2001 nebo 2002, mohou podat písemnou žádost o přidělení zvláštního referenčního množství za účelem vydání dovozních licencí od 1. května 2004 v rámci celní kvóty pro dovozy banánů.
          Dodržení požadavku minimálního množství je posuzováno na základě primárních dovozů uskutečněných za účelem zásobování trhů nových členských států.
          2. Pro účely odstavce 1:
          - tradiční hospodářské subjekty registrované v členském státě podají u příslušných orgánů takového členského státu písemnou žádost o přidělení zvláštního referenčního množství;
          - hospodářské subjekty, které nejsou v členském státě registrovány, podají písemnou žádost o přidělení zvláštního referenčního množství u příslušných orgánů kteréhokoliv členského státu podle své volby.
          Žádosti musí být podány nejpozději do 15. března 2004.
          3. Žádosti uvedené v odstavci 2 obsahují:
          a) pro rok 2000, 2001 a 2002 množství uskutečněných primárních dovozů banánů s následným propuštěním do volného oběhu v nových členských státech,
          b) příslušná množství propuštěná do volného oběhu v různých členských státech v každém dotyčném roce.
          Článek 4
          Netradiční hospodářské subjekty
          1. Netradiční hospodářské subjekty, které měly v době registrace sídlo ve Společenství 15, vyhovují požadavkům stanoveným v článku 6 nařízení (ES) č. 896/2001 a v roce 2002 nebo 2003 dodaly do jednoho nebo více nových členských států čerstvé banány spadajících pod kód KN 08030019 v deklarované celní hodnotě nejméně 1200000 EUR, mohou podat žádost o registraci v kterémkoli členském státě podle své volby za účelem vydání dovozních licencí od 1. května 2004 v rámci celní kvóty pro dovozy banánů.
          Hospodářské subjekty odešlou za tímto účelem svou žádost o registraci, spolu se žádostí o zvláštní příděl, příslušným orgánům členského státu podle svého výběru.
          Žádosti musí být podány nejpozději do 15. března 2004.
          2. Aby byly žádosti o registraci podle odstavce 1 přijaty, musí vyhovovat těmto podmínkám:
          a) nesmějí obsahovat množství vyšší než 70 % množství uvedeného v dokladu o dovozu předloženém podle čl. 6 odst. 3;
          b) musejí být, v souladu s hlavou III nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 [3], doplněny dokladem o složení jistoty 150 EUR za tunu požadovaného množství, spolu s patřičnými podpůrnými doklady.
          Článek 5
          1. Hospodářské subjekty nemohou požádat o zaregistrování jako tradiční a současně i jako netradiční hospodářský subjekt podle tohoto nařízení.
          2. Pro účely tohoto nařízení se neberou v úvahu banány opětovně vyvážené mimo území nových členských států.
          Článek 6
          Podpůrné doklady
          1. Hospodářské subjekty předloží spolu se svými žádostmi nezbytné podpůrné doklady, jak je uvedeno v článcích 3 a 4.
          2. U primárních dovozů musejí hospodářské subjekty prokázat, že nakoupily banány od producentů na svůj vlastní účet, odeslaly a prodaly je za účelem jejich propuštění do volného oběhu v jednom z nových členských států. Za tímto účelem mohou být, na podporu žádostí uvedených v článku 3, předloženy zejména tyto doklady:
          a) kupní smlouva v zemi producenta;
          b) námořní konosament;
          c) pojistka kryjící námořní přepravu;
          d) faktury a doklad o zaplacení nakoupeného zboží;
          e) faktury a doklad o zaplacení námořní přepravy;
          f) doklad o zaplacení pojistky kryjící námořní dopravu;
          g) faktury, případně kupní doklady vztahující se k zásobování nových členských států;
          a jakékoliv další doklady potvrzující, že jde o primární dovoz.
          Doklad o propuštění do volného oběhu v novém členském státě musí mít formu dovozních prohlášení nebo jiných patřičných celních dokladů.
          Podpůrné doklady se předkládají v originálech nebo jejich ověřených kopiích.
          3. Podpůrnými doklady předkládanými při žádostech podle článku 4 musejí být doklady podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001.
          Článek 7
          Kontroly a ověřování členskými státy
          1. Členské státy jsou povinny provádět nezbytné kontroly, které zajistí, aby hospodářské subjekty splňovaly všechny nezbytné podmínky pro rozeznání tradičního nebo netradičního hospodářského subjektu, v souladu s nařízením (ES) č. 896/2001 a s tímto nařízením.
          2. Po provedení kontrol podle odstavce 1 vypracují členské státy seznam tradičních hospodářských subjektů ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001, které uskutečnily během let 2000, 2001 a 2002 primární dovozy s následným propuštěním do volného oběhu v nových členských státech, a seznam netradičních hospodářských subjektů.
          3. Členské státy zašlou seznamy uvedené v odstavci 2 Komisi nejpozději do 15. dubna 2004 spolu s těmito informacemi:
          a) za každý tradiční hospodářský subjekt průměr primárních dovozů během let 2000 až 2002, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1;
          b) za každý hospodářský subjekt roční množství skutečně propuštěná do volného oběhu v nových členských státech v letech 2000, 2001 a 2002 v případě tradičních hospodářských subjektů, a v letech 2002 a 2003 v případě netradičních hospodářských subjektů.
          Článek 8
          Dodatečná oznámení a kontroly
          Komise oznámí seznamy tradičních a netradičních hospodářských subjektů všem členským státům.
          Komise od členských států vyžaduje, aby prováděly nezbytná další ověřování a v případě potřeby organizovaly, ve spolupráci s příslušnými národními orgány, patřičné kontroly za účelem odhalování a prevence falešných prohlášení hospodářských subjektů.
          Článek 9
          Články 3 až 10 hlavy II nařízení (ES) č. 896/2001 platí s výhradou tohoto nařízení.
          Pro účely tohoto nařízení se články 11 a 12 nařízení (ES) č. 896/2001 vztahují na hospodářské subjekty podle článků 3 a 4.
          Článek 10
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2587/2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 126, 8.5.2001, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1439/2003 (Úř. věst. L 204, 13.8.2003, s. 30).
          [3] Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.