Nařízení Komise (ES) č. 415/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodíText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 415/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 415/2004
          ze dne 5. března 2004,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí [1], a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením (ES) č. 2099/2002 byl zřízen výbor COSS.
          (2) Úlohou COSS je soustřeďovat úkoly výborů stanovené podle práva Společenství o námořní bezpečnosti, zabránění znečištění z lodí a ochraně životních a pracovních podmínek na lodích.
          (3) Veškeré nové právní předpisy Společenství přijaté v oblasti námořní bezpečnosti by měly stanovit součinnost COSS.
          (4) Článek 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/6/ES ze dne 18. února 2002 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států Společenství nebo odplouvající z nich [2] stanoví, že Komisi je nápomocen výbor zřízený na základě čl. 12 odst. 1 směrnice Rady 93/75/EHS [3]. Tento výbor byl nahrazen COSS podle nařízení (ES) č. 2099/2002.
          (5) Článek 28 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS [4], stanoví, že Komisi je nápomocen výbor.
          (6) Článek 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zákazu organických sloučenin cínu na lodích [5] stanoví, že Komisi je nápomocen COSS.
          (7) Článek 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES ze dne 14. dubna 2003 o zvláštních požadavcích na stabilitu osobních lodí typu ro-ro [6] stanoví, že Komisi je nápomocen COSS.
          (8) Podle článku 7 nařízení (ES) č. 2099/2002 může být čl. 2 bod 2 uvedeného nařízení změněn tak, aby zahrnoval odkazy na akty Společenství, které vstoupí v platnost po přijetí uvedeného nařízení a které svěřují prováděcí pravomoci COSS.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2099/2002 se doplňují nová písmena, která znějí:
          "p) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/6/ES ze dne 18. února 2002 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvající do přístavů členských států Společenství nebo z nich odplouvajících [7];
          q) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS [8];
          r) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zákazu organických sloučenin cínu na lodích [9];
          s) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES ze dne 14. dubna 2003 o zvláštních požadavcích na stabilitu osobních lodí typu ro-ro [10]."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. března 2004.
          Za Komisi
          Loyola de Palacio
          místopředkyně
          [1] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 67, 9.3.2002, s. 31.
          [3] Úř. věst. L 247, 5.10.1993, s. 19.
          [4] Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10.
          [5] Úř. věst. L 115, 9.5.2003, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 22.
          [7] Úř. věst. L 67, 9.3.2002, s. 31.
          [8] Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 10.
          [9] Úř. věst. L 115, 9.5.2003, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 22.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.