Nařízení Komise (ES) č. 416/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 416/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 416/2004
          ze dne 5. března 2004,
          kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na článek 41 první odstavec tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Je třeba přijmout přechodná opatření, která umožní, aby se na producenty a zpracovatele v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku Slovinsku a Slovensku (dále jen nové členské státy) vztahovala ustanovení nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [1].
          (2) Podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny [2], musí být smlouvy pro rajčata, broskve a hrušky uzavírány mezi zpracovateli schválenými příslušnými orgány a uznanými nebo předběžně uznanými seskupeními producentů. Je třeba učinit dočasnou odchylku od časového plánu pro uzavírání smluv, stanoveného v nařízení (ES) č. 1535/2003. Dotyčné strany by jinak nemohly mít v prvním hospodářském roce prospěch z režimu podpory, zejména v případě rajčat, pro která musí být smlouvy uzavřeny do 15. února.
          (3) Mechanismus kontroly dodržování vnitrostátních zpracovatelských prahů stanovených v článku 5 nařízení (ES) č. 2201/96 se pro nové členské státy nepoužije okamžitě. Proto je třeba stanovit přechodná opatření pro jeho použití. V prvním roce jeho používání, kdy nejsou k dispozici žádné údaje pro výpočet, je třeba vyplatit podporu v plné výši. Jako preventivní opatření je však třeba provést předběžné snížení podpory, které se nahradí v případě, že na konci hospodářského roku nedojde k žádnému překročení. Pro následující hospodářské roky je třeba počítat s postupným používáním systému kontroly dodržování prahu.
          (4) Jelikož se podpora pro rajčata zveřejňuje v lednu předcházejícího příslušného hospodářského roku, je také třeba stanovit přechodná opatření pro kontrolu dodržování prahu za účelem stanovení výše podpory pro hospodářský rok 2007/2008.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Aniž je dotčen čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1535/2003, v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku (dále jen nové členské státy) se v hospodářském roce 2004/2005 smlouvy pro rajčata mezi uznanými seskupeními producentů ve smyslu odst. 1 pododst. 1 písm. a) zmíněného nařízení a schválenými zpracovateli uzavírají do 15. července a nejpozději 10 dnů před uskutečněním dodávek.
          Článek 2
          Pro hospodářský rok 2004/2005 se pro nové členské státy stanoví podpora podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 ve výši:
          - 25,88 EUR za tunu pro rajčata,
          - 35,78 EUR za tunu pro broskve,
          - 121,28 EUR za tunu pro hrušky.
          Článek 3
          1. Pokud kontrola dodržování prahu pro stanovení podpory pro hospodářský rok 2005/2006 ukáže, že nebyl překročen práh Společenství, po skončení hospodářského roku 2004/2005 se ve všech nových členských státech vyplatí dodatečná částka ve výši 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.
          2. Pokud kontrola dodržování prahu pro stanovení podpory pro hospodářský rok 2005/2006 ukáže, že byl překročen práh Společenství, po skončení hospodářského roku 2004/2005 se dodatečná částka ve výši 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 vyplatí v těch nových členských státech, v nichž práh nebyl překročen nebo v nichž byl překročen o méně než 25 %.
          Dodatečná částka uvedená v prvním pododstavci vychází z částky, o kterou byl překročen příslušný vnitrostátní práh a činí maximálně 25 % podpory stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.
          Článek 4
          Při kontrole dodržování vnitrostátních zpracovatelských prahů pro rajčata, broskve a hrušky v nových členských státech se při výpočtu vychází:
          a) pro hospodářský rok 2005/2006:
          i) u rajčat z množství, na něž byly pro hospodářský rok 2004/2005 podány žádosti o podporu;
          ii) u broskví a hrušek z množství, na něž byla v hospodářském roce 2004/2005 skutečně vyplacena podpora;
          b) pro hospodářský rok 2006/2007:
          i) u rajčat z průměrných množství, na něž byla v hospodářském roce 2004/2005 skutečně vyplacena podpora a množství, na něž byly pro hospodářský rok 2005/2006 podány žádosti o podporu;
          ii) u broskví a hrušek z průměrných množství, na něž byla v hospodářských letech 2004/2005 a 2005/2006 skutečně vyplacena podpora;
          c) pro hospodářský rok 2007/2008 u rajčat z průměrných množství, na něž byla v hospodářských letech 2004/2005 a 2005/2006 skutečně vyplacena podpora, a z množství, na něž byly pro hospodářský rok 2006/2007 podány žádosti o podporu.
          Množství získané při kontrole dodržování vnitrostátního prahu se připočítá k množstvím zjištěným u všech ostatních států, pro účely kontroly dodržování prahu Společenství.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 453/2002 (Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9).
          [2] Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.