Nařízení Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce SpolečenstvíText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 422/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 422/2004
          ze dne 19. února 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství
          (Text s významem pro EHP)
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství [3] stanovilo jednotný systém ochrany ochranných známek ve všech členských státech prostřednictvím zápisu Společenství. Obecně tento systém uspokojivým způsobem splnil očekávání uživatelů. Měl rovněž kladný vliv na účinné dosažení vnitřního trhu.
          (2) Fungování systému umožnilo určit další aspekty, které by jej mohly vyjasnit a dále doplnit, což by umožnilo zlepšit efektivitu systému, zvýšit jím přidávanou hodnotu a od nynějška předcházet důsledkům přistoupení dalších členů v budoucnosti, aniž by bylo nutné měnit podstatu systému, který se ukázal jako zcela vhodný ve vztahu ke stanoveným cílům.
          (3) Systém ochranné známky Společenství by měl být zpřístupněn všem, bez jakéhokoli požadavku vzájemnosti, rovnocennosti nebo státní příslušnosti. To by rovněž povzbudilo obchod na světovém trhu. Takové požadavky činí systém složitým, nepružným a neúčinným. Kromě toho v rámci nového systému (průmyslového) vzoru Společenství Rada v této otázce zaujala pružný postoj.
          (4) V zájmu racionalizace postupu by měl být změněn systém rešerší. Měl by nadále zůstat pro ochranné známky Společenství povinný, ale měl by být nepovinný a podléhat zaplacení poplatku, pokud jde o rešerše v rejstřících ochranných známek těch členských států, které oznámily své rozhodnutí provádět takovou rešerši. Kromě toho by měla být přijata opatření pro zlepšení jakosti rešeršních zpráv, zajišťující větší jednotnost pomocí vzorového formuláře a stanovení jejich základních náležitostí.
          (5) Měla by být přijata určitá opatření, která by dala odvolacím senátům dodatečné prostředky k urychlení jejich rozhodování a zlepšení jejich práce.
          (6) Zkušenosti získané při uplatňování systému poukázaly na možnost zlepšení určitých aspektů řízení. V důsledku toho by určité body měly být změněny a jiné doplněny, aby byl uživatelům nabízen vysoce jakostní produkt, který je stále konkurenceschopný,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení Rady (ES) č. 40/94 se mění takto:
          1. Článek 5 se nahrazuje tímto:
          "Článek 5
          Osoby způsobilé být majiteli ochranných známek Společenství
          Majiteli ochranné známky Společenství mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, včetně veřejnoprávních subjektů."
          2. V čl. 7 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
          "k) ochranné známky, které obsahují označení původu nebo zeměpisného označení zapsaného v souladu s nařízením (EHS) č. 2081/92 nebo z něj sestávají, pokud odpovídají jedné ze situací, které upravuje článek 13 uvedeného nařízení, a týkají se stejného druhu výrobku, za podmínky, že žádost o zápis ochranné známky byla podána po dni, k němuž byla Komisi podána žádost o zápis označení původu nebo zeměpisného označení."
          3. V čl. 8 odst. 4 se návětí nahrazuje tímto:
          "4. Na základě námitek majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů Společenství nebo práva členského státu, které se na toto označení vztahují,"
          4. Článek 21 se nahrazuje tímto:
          "Článek 21
          Úpadková řízení
          1. Jediné úpadkové řízení, do kterého může být zahrnuta ochranná známka Společenství, je řízení zahájené v členském státě, na jehož území má dlužník střed svých hlavních zájmů.
          Pokud je však dlužníkem pojišťovna nebo úvěrová instituce, definovaná ve směrnicích 2001/17/ES [4] resp. 2001/24/ES [5], je jediné úpadkové řízení, do kterého může být zahrnuta ochranná známka Společenství, řízení zahájené v členském státě, ve kterém byla pojišťovna nebo instituce povolena.
          2. V případě spoluvlastnictví ochranné známky Společenství se odstavec 1 použije na podíl spoluvlastníka.
          3. Pokud je ochranná známka Společenství zahrnuta do úpadkového řízení, je v tomto smyslu na žádost příslušného vnitrostátního orgánu proveden zápis do rejstříku a zveřejněn ve věstníku ochranných známek Společenství uvedeném v článku 85."
          5. V článku 25 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
          "3. Přihlášky uvedené v odstavci 2, které úřad obdrží po uplynutí lhůty dvou měsíců po podání, se považují za podané ke dni, k němuž úřad přihlášku obdržel."
          6. V článku 35 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Majitel ochranné známky Společenství, který je majitelem starší totožné ochranné známky zapsané v některém členském státě, včetně ochranné známky zapsané pro území Beneluxu, nebo totožné starší ochranné známky, která byla předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro některý členský stát, může pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které byla zapsána starší ochranná známka, nebo v nich obsažené uplatnit nárok na vstup do práv starší známky ve vztahu k členskému státu, ve kterém nebo pro který byla zapsána."
          7. V čl. 36 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) přihláška ochranné známky Společenství splňuje náležitosti stanovené tímto nařízením a náležitosti stanovené prováděcím nařízením."
          8. Článek 37 se zrušuje.
          9. Článek 39 se nahrazuje tímto:
          "Článek 39
          Rešerše
          1. Přizná-li úřad přihlášce ochranné známky Společenství den podání, vypracuje rešeršní zprávu Společenství, ve které jsou uvedeny starší ochranné známky Společenství nebo starší přihlášky ochranných známek Společenství, jejichž existence byla zjištěna a které by mohly být uplatňovány podle článku 8 vůči zápisu ochranné známky Společenství, která je předmětem přihlášky.
          2. Jestliže v okamžiku podání přihlášky ochranné známky Společenství přihlašovatel požádá, aby byla rešeršní zpráva vypracována i ústředními úřady průmyslového vlastnictví členských států, a že byl zaplacen odpovídající poplatek za rešerši ve lhůtě pro zaplacení poplatku za podání, pak jakmile byl přihlášce ochranné známky Společenství přiznán den podání, předá úřad její kopii ústředním úřadům průmyslového vlastnictví všech členských států, které oznámily úřadu své rozhodnutí provádět rešerše přihlášek ochranných známek Společenství ve svém rejstříku ochranných známek.
          3. Každý ústřední úřad průmyslového vlastnictví uvedený v odstavci 2 předá úřadu ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy obdržel přihlášku ochranné známky Společenství, rešeršní zprávu, která buď uvádí starší národní ochranné známky, nebo starší přihlášky národních ochranných známek, jejichž existence byla zjištěna a které by mohly být uplatňovány podle článku 8 vůči zápisu ochranné známky Společenství, která je předmětem přihlášky, nebo konstatuje, že rešerše taková práva neodhalila.
          4. Rešeršní zprávy uvedené v odstavci 3 se vyhotovují při použití vzorového formuláře, který vypracuje úřad po konzultaci správní rady. Základní náležitosti tohoto formuláře stanoví prováděcí nařízení uvedené v čl. 157 odst. 1.
          5. Úřad zaplatí každému ústřednímu úřadu průmyslového vlastnictví za každou rešeršní zprávu předanou podle odstavce 3 určitou částku. Výši této částky, která je pro všechny úřady stejná, stanoví rozpočtový výbor rozhodnutím přijatým tříčtvrtinovou většinou zástupců členských států.
          6. Úřad předá neprodleně přihlašovateli ochranné známky Společenství rešeršní zprávu Společenství a na požádání též vnitrostátní rešeršní zprávy, které mu byly předány ve lhůtě uvedené v odstavci 3.
          7. Po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, ke kterému nemůže dojít před uplynutím lhůty jednoho měsíce ode dne, kdy úřad předal přihlašovateli rešeršní zprávy, vyrozumí úřad o zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství majitele starších ochranných známek Společenství nebo starších přihlášek ochranných známek Společenství uvedených v rešeršní zprávě Společenství."
          10. Článek 40 se nahrazuje tímto:
          "Článek 40
          Zveřejnění přihlášky
          1. Jsou-li splněny náležitosti, kterým musí přihláška ochranné známky Společenství vyhovět, a uplynula-li lhůta uvedená v čl. 39 odst. 7, zveřejní se přihláška v tom rozsahu, v jakém nebyla zamítnuta podle článku 38.
          2. Je-li přihláška po zveřejnění zamítnuta podle článku 38, zveřejní rozhodnutí o zamítnutí, jakmile nabude právní moci."
          11. V hlavě IV se název oddílu 5 nahrazuje tímto:
          "ZPĚTVZETÍ, OMEZENÍ, ZMĚNA A ROZDĚLENÍ PŘIHLÁŠKY".
          12. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 44a
          Rozdělení přihlášky
          1. Přihlašovatel může přihlášku rozdělit prohlášením, že některé výrobky nebo služby obsažené v původní přihlášce budou předmětem jedné či více oddělených přihlášek. Výrobky nebo služby v oddělené přihlášce se nesmějí překrývat s výrobky nebo službami, které nadále zůstávají v původní přihlášce nebo s těmi, které jsou obsaženy v ostatních oddělených přihláškách.
          2. Prohlášení o rozdělení je nepřípustné,
          a) pokud v případě, že byla podána námitka proti původní přihlášce, má toto prohlášení za následek rozdělení ve vztahu k výrobkům nebo službám, proti kterým byla námitka namířena, dokud rozhodnutí námitkového oddělení nenabude právní moci nebo nebude námitkové řízení s konečnou platností ukončeno jinak;
          b) ve lhůtách stanovených prováděcím nařízením.
          3. Prohlášení o rozdělení být v souladu s prováděcím nařízením.
          4. Prohlášení o rozdělení je zpoplatněno. Prohlášení se nepovažuje za podané, dokud není zaplacen poplatek.
          5. Rozdělení nabývá účinku ke dni, kdy je zapsáno ve spisech, které úřad vede ohledně původní přihlášky.
          6. Všechny podané žádosti a přihlášky a všechny poplatky zaplacené ve vztahu k původní přihlášce přede dnem, kdy úřad obdrží prohlášení o rozdělení, se považují rovněž za podané nebo zaplacené ve vztahu k oddělené přihlášce nebo odděleným přihláškám. Poplatky za původní přihlášku, které byly řádně zaplaceny přede dnem, kdy bylo obdrženo prohlášení o rozdclení, se nevracejí.
          7. Oddělená přihláška si zachovává den podání a den vzniku práva přednosti a seniority původní přihlášky."
          13. Název hlavy V se nahrazuje tímto:
          "DOBA PLATNOSTI, OBNOVA, ZMĚNA A ROZDĚLENÍ OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ".
          14. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 48a
          Rozdělení zápisu
          1. Majitel ochranné známky Společenství může zápis rozdělit prohlášením, že některé výrobky nebo služby obsažené v původním zápisu budou předmětem jednoho či více oddělených zápisů. Výrobky nebo služby v odděleném zápisu se nesmějí překrývat s výrobky nebo službami, které nadále zůstávají v původním zápisu nebo s těmi, které jsou obsaženy v jiných oddělených zápisech.
          2. Prohlášení o rozdělení je nepřípustné,
          a) pokud v případě, že byl proti původnímu zápisu podán návrh na zrušení práv nebo prohlášení neplatnosti, bude mít toto prohlášení za účinek rozdělení ve vztahu k výrobkům nebo službám, proti kterým je návrh na zrušení práv nebo prohlášení neplatnosti namířen, dokud rozhodnutí zrušovacího oddělení nenabude právní moci nebo nebude řízení s konečnou platností ukončeno jinak;
          b) pokud v případě, že byl podán protinávrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ve věci projednávané před soudem pro ochranné známky Společenství, bude mít toto prohlášení za účinek rozdělení ve vztahu k výrobkům nebo službám, proti kterým je protinávrh namířen, dokud nebude zmínka o rozhodnutí soudu pro ochranné známky Společenství zapsána v rejstříku podle čl. 96 odst. 6.
          3. Prohlášení o rozdělení musí být v souladu s prováděcím nařízením.
          4. Prohlášení o rozdělení je zpoplatněno. Prohlášení se nepovažuje za podané, dokud není zaplacen poplatek.
          5. Rozdělení nabývá účinku ke dni, kdy je zapsáno v rejstříku.
          6. Všechny podané žádosti a přihlášky a všechny poplatky zaplacené ve vztahu k původnímu zápisu přede dnem, kdy úřad obdrží prohlášení o rozdělení, se považují rovněž za podané nebo zaplacené ve vztahu k oddělenému zápisu nebo odděleným zápisům. Poplatky za původní zápis, které byly řádně zaplaceny přede dnem, kdy bylo obdrženo prohlášení o rozdělení, se nevracejí.
          7. Oddělený zápis si zachovává den podání a den vzniku práva přednosti a seniority původního zápisu."
          15. V čl. 50 odst. 1 se zrušuje písmeno d).
          16. V čl. 51 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) pokud byla ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s článkem 7;".
          17. V článku 52 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Ochranná známka Společenství se rovněž prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, může-li být její užívání podle právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů, kterými se ochrana řídí, zakázáno na základě jiného staršího práva, zejména:
          a) práva na jméno;
          b) práva k vlastnímu portrétu;
          c) práva autorského;
          d) práva k průmyslovému vlastnictví."
          18. V článku 56 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
          "6. Zmínka o rozhodnutí úřadu o návrhu na zrušení práv nebo návrhu na prohlášení neplatnosti se zapíše do rejstříku, jakmile nabude právní moci."
          19. Článek 60 se nahrazuje tímto:
          "Článek 60
          Přezkoumání rozhodnutí v řízení s jediným účastníkem
          1. Pokud je strana, která odvolání podala, jediným účastníkem řízení a pokud oddělení, jehož rozhodnutí je napadeno, považuje odvolání za přípustné a důvodné, oddělení tomuto odvolání vyhoví.
          2. Pokud není odvolání vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce poté, co došlo odůvodnění, postoupí se odvolání bez vyjádření k věci bezodkladně odvolacímu senátu."
          20. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 60a
          Přezkoumání rozhodnutí v řízení s více účastníky
          1. Pokud proti straně, která odvolání podala, podá námitku jiná strana a pokud oddělení, jehož rozhodnutí je napadeno, považuje odvolání za přípustné a důvodné, oddělení tomuto odvolání vyhoví.
          2. Odvolání lze vyhovět pouze v případě, že oddělení, jehož rozhodnutí je napadeno, oznámí svůj úmysl odvolání vyhovět druhé straně a tato strana jej akceptuje ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy oznámení obdržela.
          3. Pokud druhá strana ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy oznámení podle podstavce 2 obdržela, neakceptuje, že odvolání má být vyhověno, a vydá o tom prohlášení nebo ve stanovené lhůtě žádné prohlášení nevydá, postoupí se odvolání bez vyjádření k věci bezodkladně odvolacímu senátu.
          4. Pokud však oddělení, jehož rozhodnutí je napadeno, nepovažuje odvolání za přípustné a důvodné ve lhůtě jednoho měsíce poté, co došlo odůvodnění, postoupí namísto přijetí opatření stanovených v odstavcích 2 a 3 dané odvolání bez vyjádření k věci bezodkladně odvolacímu senátu."
          21. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 77a
          Výmaz nebo zrušení rozhodnutí
          1. V případě, že úřad provedl zápis v rejstříku nebo vydal rozhodnutí obsahující zjevnou procesní chybu jím zaviněnou, zajistí, aby byl zápis vymazán nebo rozhodnutí zrušeno. V případě, že v řízení existuje pouze jediná strana a zápis nebo akt ovlivní její práva, provede se výmaz nebo zrušení, i pokud nebyla daná chyba této straně zjevná.
          2. Výmaz nebo odvolání podle odstavce 1 provede z moci úřední nebo na žádost některého z účastníků řízení oddělení, které provedlo daný zápis nebo vydalo dané rozhodnutí. Výmaz nebo zrušení se provede ve lhůtě šesti měsíců ode dne zápisu v rejstříku nebo dne vydání rozhodnutí po konzultaci s účastníky řízení a případnými majiteli práv k dané ochranné známce Společenství zapsanými v rejstříku.
          3. Tento článek se nedotýká práva stran podat odvolání podle článků 57 a 63 nebo možnosti opravit podle postupů a podmínek stanovených v prováděcím nařízení uvedeném v čl. 157 odst. 1 jakékoli jazykové chyby či chyby v psaní a zjevné omyly v rozhodnutí úřadu nebo chyby zaviněné úřadem při zápisu ochranné známky nebo zveřejnění jejího zápisu."
          22. V článku 78 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
          "5. Tento článek se nevztahuje na lhůty uvedené v odstavci 2, v čl. 42 odst. 1 a 3 a článku 78a."
          23. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 78a
          Pokračování v řízení
          1. Přihlašovateli nebo majiteli ochranné známky Společenství nebo jinému účastníkovi řízení před úřadem, který nedodržel lhůtu ve vztahu k úřadu, může být na žádost umožněno pokračovat v řízení za předpokladu, že v době podání žádosti byl zmeškaný úkon proveden. Žádost o pokračování v řízení je přípustná pouze tehdy, pokud je podána do dvou měsíců po uplynutí nedodržené lhůty. Žádost se nepovažuje za podanou, dokud není zaplacen poplatek za pokračování v řízení.
          2. Tento článek se nepoužije na lhůty uvedené v čl. 25 odst. 3, článku 27, čl. 29 odst. 1, čl. 33 odst. 1, čl. 36 odst. 2, článku 42, článku 43, čl. 47 odst. 3, článku 59, článku 60a, čl. 63 odst. 5, článku 78, článku 108 nebo na lhůty stanovené v tomto článku nebo na lhůty stanovené prováděcím nařízením uvedeným v čl. 157 odst. 1 pro uplatnění práva přednosti ve smyslu článku 30, výstavní priority ve smyslu článku 33 nebo seniority ve smyslu článku 34 po podání přihlášky.
          3. O žádosti rozhoduje oddělení příslušné rozhodovat ve věci zmeškaného úkonu.
          4. Vyhoví-li úřad žádosti, má se za to, že následky nedodržení lhůty vůbec nenastaly.
          5. Zamítne-li úřad žádost, poplatek se vrací."
          24. V článku 81 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
          "6. Námitkové oddělení nebo zrušovací oddělení nebo odvolací senát stanoví výši nákladů, které je nezbytné na základě předchozích odstavců uhradit, pokud se náklady, které mají být zaplaceny, omezují na poplatky placené úřadu a náklady zastoupení. Ve všech ostatních případech stanoví na žádost výši nákladů, které je nezbytné uhradit, spisovna odvolacího senátu nebo pracovník námitkového oddělení či zrušovacího oddělení. Žádost je přípustná pouze ve lhůtě dvou měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, pro které je žádost o stanovení nákladů podána. Takto určená částka může být rozhodnutím námitkového oddělení, zrušovacího oddělení nebo odvolacího senátu na žádost podanou ve stanovené lhůtě přezkoumána."
          25. Článek 88 se mění takto:
          a) v odstavci 3 se první věta nahrazuje tímto:
          "Fyzické nebo právnické osoby, které mají na území Společenství bydliště nebo sídlo nebo skutečnou průmyslovou či obchodní pobočku, mohou být před úřadem zastupovány zaměstnancem.";
          b) doplňuje se nový odstavec, který zní:
          "4. Prováděcí nařízení určí, zda a za jakých podmínek musí zaměstnanec předložit úřadu podepsanou plnou moc k založení do spisu."
          26. Článek 89 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) kvalifikovaní zástupci zapsaní v seznamu, který vede za tímto účelem úřad. Prováděcí nařízení určí, zda a za jakých podmínek musí zástupci před úřadem předložit úřadu podepsanou plnou moc k založení do spisu.";
          b) v odst. 2 písm. c) se první věta nahrazuje tímto:
          "c) je oprávněna zastupovat ve věcech ochranných známek fyzické nebo právnické osoby před ústředním úřadem průmyslového vlastnictví členského státu."
          27. V článku 96 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
          "5. Použije se čl. 56 odst. 2 až 5."
          28. V článku 108 se odstavce 4, 5 a 6 nahrazují těmito:
          "4. Pokud se přihláška ochranné známky Společenství považuje za vzatou zpět, zašle úřad přihlašovateli sdělení, v němž mu stanoví lhůtu tří měsíců od doručení, ve které lze požádat o převod.
          5. Byla-li přihláška ochranné známky Společenství vzata zpět nebo zanikly-li účinky ochranné známky Společenství z důvodu zápisu vzdání se platnosti nebo neobnovení zápisu, podává se žádost o převod ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla přihláška ochranné známky Společenství vzata zpět nebo kdy zanikly účinky zápisu ochranné známky Společenství.
          6. Byla-li přihláška ochranné známky Společenství zamítnuta rozhodnutím úřadu nebo zanikly-li účinky ochranné známky Společenství v důsledku rozhodnutí úřadu nebo soudu pro ochranné známky Společenství, podává se žádost o převod ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci."
          29. V článku 109 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
          "3. Úřad ověří, zda žádost o převod splňuje náležitosti stanovené v tomto nařízení, zejména v čl. 108 odst. 1, 2, 4, 5 a 6 a v odstavci 1 tohoto článku, a formální náležitosti, které stanoví prováděcí nařízení. Jsou-li tyto náležitosti splněny, postoupí úřad žádost o převod úřadům průmyslového vlastnictví států, které jsou v ní uvedeny."
          30. V článku 110 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Každý ústřední úřad průmyslového vlastnictví, kterému byla žádost o převod postoupena, může získat od úřadu veškeré doplňující informace ohledně žádosti, které tomuto úřadu umožní přijmout rozhodnutí o národní ochranné známce vyplývající z převodu."
          31. V čl. 118 odst. 3 se ve druhé větě slova "ve lhůtě patnácti dnů" nahrazují slovy "ve lhůtě jednoho měsíce" a ve třetí větě se slova "do jednoho měsíce" nahrazují slovy "ve lhůtě tří měsíců".
          32. V článku 127 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Rozhodnutí námitkového oddělení přijímají tříčlenné sbory. Alespoň jeden člen musí mít právnické vzdělání. V určitých zvláštních případech stanovených v prováděcím nařízení přijímá rozhodnutí jediný člen."
          33. V článku 129 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Rozhodnutí zrušovacího oddělení přijímají tříčlenné sbory. Alespoň jeden člen musí mít právnické vzdělání. V určitých zvláštních případech stanovených v prováděcím nařízení přijímá rozhodnutí jediný člen."
          34. Článek 130 se mění takto:
          a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Rozhodnutí odvolacích senátů přijímají tříčlenné sbory. Alespoň dva členové musí mít právnické vzdělání. V určitých zvláštních případech rozhodnutí přijímá rozšířený senát, kterému předsedá prezident odvolacích senátů, nebo jediný člen, který musí mít právnické vzdělání.";
          b) doplňují se nové odstavce, které znějí:
          "3. Při určování zvláštních případů, které spadají do rozhodovací pravomoci rozšířeného senátu, je nutno přihlédnout k právní složitosti nebo významu věci nebo zvláštním okolnostem, které to odůvodňují. Rozšířenému senátu mohou být tyto věci postoupeny
          a) oddělením odvolacích senátů zřízeným v souladu s jednacím řádem senátů uvedeným v čl. 157 odst. 3, nebo
          b) senátem, který věc projednává.
          4. Složení rozšířeného senátu a pravidla postupování věcí tomuto senátu se stanoví podle jednacího řádu senátů uvedeného v čl. 157 odst. 3.
          5. Při určování toho, pro které zvláštní případy je příslušný jediný člen, je nutno přihlédnout k malé složitosti řešených právních nebo skutkových podstat, omezenému významu jednotlivé věci nebo neexistenci zvláštních okolností. Rozhodnutí o postoupení věci jedinému členu v uvedených případech přijímá senát, který věc projednává. Další podrobnosti stanoví jednací řád senátů uvedený v čl. 157 odst. 3."
          35. Článek 131 se nahrazuje tímto:
          "Článek 131
          Nezávislost členů odvolacích senátů
          1. Prezident odvolacích senátů a předsedové jednotlivých senátů jsou jmenováni na období pěti let postupem podle článku 120 pro jmenování prezidenta úřadu. Během tohoto období mohou být odvoláni z funkce pouze ze závažných důvodů, rozhodne-li o tom Soudní dvůr na návrh subjektu, který je jmenoval. Funkční období prezidenta odvolacích senátů a předsedů jednotlivých senátů lze obnovovat na další pětiletá období nebo do dosažení důchodového věku, pokud bude tohoto věku dosaženo v průběhu nového funkčního období.
          Prezident odvolacích senátů má mimo jiné řídící a organizační pravomoci, zejména
          a) předsedat oddělení odvolacích senátů příslušnému pro stanovení pravidel a organizaci práce senátů; toto oddělení je stanoveno v jednacím řádu senátů uvedeném v čl. 157 odst. 3;
          b) zajistit provádění rozhodnutí orgánu;
          c) přidělovat věci senátu na základě objektivních kritérií určených orgánem odvolacích senátů;
          d) sdělovat prezidentovi úřadu požadavky na výdaje senátů za účelem sestavení předběžného soupisu výdajů.
          Prezident odvolacích senátů předsedá rozšířenému senátu.
          Další podrobnosti stanoví jednací řád senátů uvedený v čl. 157 odst. 3.
          2. Členové odvolacích senátů jsou jmenování správní radou na období pěti let. Jejich funkční období lze obnovovat na další pětiletá období nebo do dosažení důchodového věku, pokud bude tohoto věku dosaženo v průběhu nového funkčního období.
          3. Členové odvolacích senátů mohou být odvoláni z funkce pouze ze závažných důvodů, rozhodne-li o tom Soudní dvůr poté, co mu věc postoupí správní rada na doporučení prezidenta odvolacích senátů po konzultaci s předsedou senátu, ke kterému daný člen přísluší.
          4. Prezident odvolacích senátů a předsedové a členové odvolacích senátů jsou nezávislí. Ve svých rozhodnutích nejsou vázáni žádnými pokyny.
          5. Prezidentem odvolacích senátů a předsedy a členy odvolacích senátů nemohou být průzkumoví referenti nebo členové námitkových oddělení, oddělení pro správu ochranných známek a (průmyslových) vzorů a právní otázky ani zrušovacích oddělení."
          36. Dosavadní článek 142a se označuje jako článek 159a.
          37. V článku 150 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
          "3. Ustanovení čl. 39 odst. 3 až 6 se použijí obdobně."
          38. V čl. 157 odst. 2 se zrušují body 1 a 4.
          Článek 2
          1. Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Článek 1 body 11 až 14, 21, 23 až 26 a 32 až 36 se použijí ode dne, který stanoví Komise a který bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie, jakmile budou přijata nezbytná prováděcí opatření.
          3. Článek 1 bod 9 se použije ode dne 10. března 2008.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. února 2004.
          Za Radu
          předseda
          M. McDowell
          [1] Stanovisko ze dne 23. září 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. C 208, 3.9.2003, s. 7.
          [3] Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1992/2003 (Úř. věst. L 296, 14.11.2003, s. 1.)
          [4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven (Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 28).
          [5] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí (Úř. věst. L 125, 5.5.2001, s. 15).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.