Nařízení Rady (ES) č. 423/2004 ze dne 26. února 2004, kterým se stanoví opatření pro obnovení populací tresky obecné

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 423/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 423/2004
          ze dne 26. února 2004,
          kterým se stanoví opatření pro obnovení populací tresky obecné
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k tomu, že:
          (1) Podle nedávných vědeckých poznatků Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) snížila úmrtnost způsobená rybolovem u řady populací tresky obecné ve vodách Společenství počty dospělých ryb v moři do té míry, že se tyto populace možná už nebudou moci obnovovat reprodukcí, a jsou proto ohroženy vyčerpáním.
          (2) Týká se to populací tresky obecné v Kattegatu, v Severním moři včetně Skagerraku a východní části Lamanšského průlivu, ve vodách západně od Skotska a v Irském moři.
          (3) Je třeba přijmout opatření k zavedení víceletých plánů obnovy těchto populací.
          (4) Předpokládá se, že obnova těchto populací za podmínek tohoto nařízení bude trvat pět až deset let.
          (5) Cíl plánu týkajícího se těchto opatření by měl být pro danou populaci považován za splněný, bude-li množství dospělých tresek dva po sobě následující roky vyšší než množství, které je podle rozhodnutí řídících orgánů v rámci bezpečných biologických limitů.
          (6) K dosažení tohoto cíle by měla být kontrolována míra úmrtnosti způsobené rybolovem tak, aby množství dospělých ryb v moři s vysokou pravděpodobností rok od roku narůstalo.
          (7) Této kontroly míry úmrtnosti způsobené rybolovem může být dosaženo zavedením vhodné metody určení výše celkových přípustných odlovů (TAC) uvedených populací a zavedením systému, který rybolov těchto populací omezí na úroveň, kdy nebude hrozit překročení celkových přípustných odlovů.
          (8) Jakmile bude dosaženo obnovy populací, navrhne Komise následná opatření, o nichž rozhodne Rada v souladu s článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [2].
          (9) K zajištění toho, aby opatření stanovená tímto nařízením byla dodržována, je nutno zavést kontrolní opatření doplňující opatření stanovená v nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku [3],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I
          PŘEDMĚT A DEFINICE
          Článek 1
          Předmět
          Toto nařízení stanovuje plán obnovy pro tyto populace tresky obecné (dále jen "vyčerpané populace tresky obecné"):
          a) treska v Kattegatu;
          b) treska v Severním moři, ve Skagerraku a ve východní části Lamanšského průlivu;
          c) treska v oblasti západně od Skotska;
          d) treska v Irském moři.
          Článek 2
          Definice zeměpisných oblastí
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "Kattegatem" část divize IIIa vymezené Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES), která je na severu ohraničena linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží a na jihu linií vedoucí od Hasenore ke Gnibens Spids, od Korshage ke Spodsbjerg a od Gilbjerg Hoved ke Kullen;
          b) "Severním mořem" podoblast ICES IV a část divize ICES IIIa, která nepatří do Skagerraku, a rovněž část divize ICES IIa, která leží ve vodách ve svrchovanosti či jurisdikci členských států;
          c) "Skagerrakem" část divize ICES IIIa, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;
          d) "východní částí Lamanšského průlivu" divize ICES VIId;
          e) "Irským mořem" divize ICES VIIa;
          f) "oblastí západně od Skotska" divize ICES VIa a část divize ICES Vb, která leží ve vodách ve svrchovanosti či jurisdikci členských států.
          KAPITOLA II
          CÍLOVÉ ÚROVNĚ
          Článek 3
          Cíl plánu obnovy
          Plán obnovy zmíněný v článku 1 má za cíl zvýšit počty dospělých ryb na hodnoty rovné nebo vyšší, než jsou cílové úrovně uvedené v této tabulce:
          Populace | Cílové úrovně v tunách |
          treska v Kattegatu | 10500 |
          treska v Severním moři, Skagerraku a východní části Lamanšského průlivu | 150000 |
          treska v oblasti západně od Skotska | 22000 |
          treska v Irském moři | 10000 |
          Článek 4
          Dosažení cílových úrovní
          Jestliže Komise zjistí na základě doporučení ICES a po souhlasu Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) s tímto doporučením, že po dva po sobě následující roky byla pro některou populaci tresky obecné dosažena cílová úroveň, rozhodne Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou vyjmout danou populaci z působnosti tohoto nařízení a zřídit pro tuto populaci plán řízení podle článku 6 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002.
          KAPITOLA III
          CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY (TAC)
          Článek 5
          Určení celkových přípustných odlovů
          Celkový přípustný odlov bude určen podle článku 6 v případě, kdy VTHVR s ohledem na nejnovější zprávu ICES odhadne, že počty dospělých tresek jsou rovné nebo vyšší, než jsou minimální úrovně uvedené v této tabulce:
          Populace | Minimální úroveň v tunách |
          treska v Kattegatu | 6400 |
          treska v Severním moři, Skagerraku a východní části Lamanšského průlivu | 70000 |
          treska v oblasti západně od Skotska | 14000 |
          treska v Irském moři | 6000 |
          Článek 6
          Postup pro určení celkových přípustných odlovů
          1. Každý rok rozhodne Rada kvalifikovanou většinou a na návrh Komise o určení celkového přípustného odlovu pro následující rok pro každou vyčerpanou populaci tresky obecné.
          2. Celkové přípustné odlovy nepřekročí úroveň odlovů, pro které vědecké hodnocení provedené VTHVR s ohledem na nejnovější zprávu ICES prokáže, že budou mít za následek zvýšení počtu dospělých ryb v moři na konci roku svého uplatnění o 30 % ve srovnání s množstvím, které bylo v moři podle odhadu na začátku téhož roku.
          3. Rada nepřijme žádný celkový přípustný odlov, u něhož VTHVR s ohledem na nejnovější zprávu ICES předpokládá, že v roce svého uplatnění způsobí vyšší míru úmrtnosti způsobené rybolovem, než jsou tyto hodnoty:
          Daná populace ryb | Míra úmrtnosti způsobené rybolovem |
          treska v Kattegatu | 0,60 |
          treska v Severní moři, Skagerraku a východní části Lamanšského průlivu | 0,65 |
          treska v oblasti západně od Skotska | 0,60 |
          treska v Irském moři | 0,72 |
          4. V případě, že se předpokládá, že použití odstavce 2 bude mít za následek na konci roku uplatnění celkového přípustného odlovu vyšší množství dospělých ryb, než je množství uvedené v článku 3, přezkoumá Komise plán obnovy a navrhne úpravy nutné s ohledem na nejnovější vědecká hodnocení. Toto přezkoumání bude v každém případě provedeno do 16. března 2007.
          5. S výjimkou prvního roku použití tohoto článku:
          a) kde by pravidla stanovená v odstavcích 2 nebo 4 vedla k celkovému přípustnému odlovu, který by byl vyšší než celkový přípustný odlov předchozího roku o více než 15 %, přijme Rada takový celkový přípustný odlov, který nepřevýší celkový přípustný odlov daného roku o více než 15 %, nebo
          b) kde by pravidla stanovená v odstavcích 2 nebo 4 vedla k celkovému přípustnému odlovu, který by byl nižší než celkový přípustný odlov předchozího roku o více než 15 %, přijme Rada takový celkový přípustný odlov, který nebude o více než 15 % nižší než celkový přípustný odlov daného roku.
          6. Odstavce 4 nebo 5 se nepoužijí, jestliže by jejich použití znamenalo překročení hodnot stanovených v odstavci 3.
          Článek 7
          Určení celkových přípustných odlovů za výjimečných okolností
          V případě, že VTHVR s ohledem na nejnovější zprávu ICES odhadne, že počty dospělých ryb některé z daných populací tresky obecné jsou nižší než množství stanovené v článku 5, použijí se tato pravidla:
          a) článek 6 se použije, jestliže se předpokládá, že jeho použití bude mít za následek zvýšení množství dospělých ryb na konci roku uplatnění celkového přípustného odlovu na úroveň rovnou nebo vyšší, než je množství stanovené v článku 5;
          b) jestliže se nepředpokládá, že použití článku 6 bude mít za následek zvýšení množství dospělých ryb na konci roku uplatnění celkového přípustného odlovu na úroveň rovnou nebo vyšší, než je množství stanovené v článku 5, rozhodne Rada kvalifikovanou většinou a na návrh Komise o určení nižšího celkového přípustného odlovu pro následující rok, než je celkový přípustný odlov vyplývající z použití metody popsané v článku 6.
          KAPITOLA IV
          OMEZENÍ INTENZITY RYBOLOVU
          Článek 8
          Omezení intenzity rybolovu a související podmínky
          1. Celkové přípustné odlovy uvedené v kapitole III jsou doplněny systémem omezení intenzity rybolovu na základě zeměpisných oblastí a typů lovných zařízení a souvisejícími podmínkami pro využívání těchto rybolovných práv uvedenými v příloze V nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů [4].
          2. Každý rok rozhodne Rada kvalifikovanou většinou a na návrh Komise o úpravách počtu dní rybolovu u plavidel používajících zařízení o velikosti ok sítí rovné nebo větší než 100 mm přímo úměrně každoročním úpravám úmrtnosti způsobené rybolovem, jež ICES a VTHVR považují za slučitelné s uplatněním celkových přípustných odlovů stanovených podle metody popsané v článku 6.
          3. Rada může kvalifikovanou většinou a na návrh Komise rozhodnout o uplatnění alternativních mechanismů omezení intenzity rybolovu v rámci plánu obnovy s cílem řídit intenzitu rybolovu v souladu s celkovými přípustnými odlovy stanovenými podle metody popsané v článku 6.
          4. Pokud nebude přijato žádné rozhodnutí podle odstavců 2 a 3, použijí se nadále ustanovení přílohy V nařízení (ES) č. 2287/2003, dokud Rada nepřijme rozhodnutí podle článku 4.
          KAPITOLA V
          MONITOROVÁNÍ, KONTROLA A DOHLED
          Článek 9
          Hlášení o intenzitě rybolovu
          Bez ohledu na článek 19a nařízení (EHS) č. 2847/93 se články 19b, 19c, 19d a 19e a 19k uvedeného nařízení vztahují na plavidla operující v zeměpisných oblastech definovaných v článku 2 tohoto nařízení. Z této povinnosti jsou však vyňata plavidla, která nejsou oprávněna mít na palubě a používat lovná zařízení pro lov druhů ryb z populací uvedených v článku 1 tohoto nařízení.
          Článek 10
          Alternativní kontrolní opatření
          Členské státy mohou zavést alternativní kontrolní opatření, aby zajistily dodržování povinnosti podávat hlášení podle článku 9, která budou stejně účinná a transparentní jako výše zmíněné povinnosti podávat hlášení. Tato alternativní opatření musí být oznámena Komisi ještě před svým zavedením.
          Článek 11
          Předběžné oznámení
          1. Velitel rybářského plavidla Společenství, které má na palubě více než jednu tunu tresky obecné, nebo jeho zástupce informuje před vplutím do přístavu či do jakéhokoli místa vykládky členského státu příslušné orgány tohoto členského státu přinejmenším čtyři hodiny před vplutím o:
          a) názvu přístavu nebo místa vykládky;
          b) přibližné době připlutí do tohoto přístavu nebo místa vykládky;
          c) o množství všech druhů ryb v kg živé hmotnosti převyšujících 50 kg.
          2. Příslušné orgány členského státu, v němž se má vykládat více než jedna tuna tresky obecné, mohou požadovat, aby vykládka úlovků uchovávaných na palubě nezačala, dokud ji tyto orgány nepovolí.
          3. Velitel rybářského plavidla Společenství nebo jeho zástupce, který hodlá překládat nebo vykládat do moře jakékoli množství ryb uchovávaných na palubě nebo ho vykládat v přístavu či místě vykládky třetí země, sdělí příslušným orgánům členského státu vlajky přinejmenším 24 hodin před překládkou či vykládkou do moře nebo před vykládkou ve třetí zemi informace uvedené v odstavci 1.
          Článek 12
          Určené přístavy
          1. V případě, že má plavidlo Společenství vykládat více než dvě tuny tresky obecné ve Společenství, zajistí velitel plavidla, že se plavidlo bude vykládat pouze v určených přístavech.
          2. Každý členský stát určí přístavy, v nichž se budou vykládat množství tresky obecné větší než dvě tuny.
          3. Každý členský stát předá Komisi do 31. března 2004 seznam určených přístavů a do třiceti dnů poté související kontrolní postupy a postupy dohledu v těchto přístavech, včetně podmínek pro záznam a hlášení o množství tresky obecné při každé vykládce.
          Komise předá tyto informace všem členským státům.
          Článek 13
          Povolená odchylka při odhadu množství zaznamenaného v lodním deníku
          Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států [5], je povolená odchylka při odhadu množství ryb v kg na palubě 8 % hodnoty v lodním deníku.
          Článek 14
          Oddělené uložení tresky obecné
          Je zakázáno uchovávat na palubě rybářského plavidla Společenství v nádobách jakékoli množství tresky obecné v kombinaci s jiným druhem mořských živočichů. Nádoby s treskou jsou uloženy v nákladovém prostoru odděleně od ostatních nádob.
          Článek 15
          Přeprava tresky obecné
          1. Příslušné orgány členského státu mohou požadovat, aby jakékoli množství tresky obecné odlovené v některé ze zeměpisných oblastí definovaných v článku 2, které je poprvé vyloženo v daném členském státě, bylo předtím, než bude přepraveno z přístavu první vykládky jinam, zváženo v přítomnosti kontrolorů. U tresky obecné poprvé vykládané v přístavu určeném podle článku 12 jsou předtím, než je nabídnuta k prvnímu prodeji a prodána, v přítomnosti kontrolorů pověřených členskými státy zváženy reprezentativní vzorky ve výši alespoň 20 % vykládek co do počtu. Za tímto účelem dodají členské státy Komisi do jednoho měsíce od vstupu tohoto nařízení v platnost detailní informace o režimu odběru vzorků, který bude použit.
          2. Odchylně od podmínek stanovených v článku 13 nařízení (EHS) č. 2847/93 jsou veškerá množství tresky převyšující 50 kg, která jsou převážena na jiné místo, než bylo místo první vykládky nebo dovozu, doprovázena kopií jednoho z prohlášení stanovených v čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení týkajícího se množství přepravované tresky obecné. Výjimka stanovená v čl. 13 odst. 4 písm. b) uvedeného nařízení se nepoužije.
          Článek 16
          Zvláštní monitorovací program
          Odchylně od čl. 34c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2847/93 mohou zvláštní monitorovací programy pro dané populace tresky obecné trvat více než dva roky od data svého vstupu v platnost.
          KAPITOLA VI
          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 17
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. února 2004.
          Za Radu
          předseda
          N. Dempsey
          [1] Stanovisko ze dne 23. října 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          [3] Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1954/2003 (Úř. věst. L 289, 7.11.2003, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1965/2001 (Úř. věst. L 268, 9.10.2001, s. 23).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.