Nařízení Komise (ES) č. 426/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro rybářský hospodářský rok 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 426/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 426/2004
          ze dne 4. března 2004,
          kterým se stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000 pro rybářský hospodářský rok 2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1], a zejména na čl. 25 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Pro každý produkt uvedený v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 má být před začátkem rybářského hospodářského roku stanovena prodejní cena Společenství na úrovni alespoň rovné 70 % a nanejvýš 90 % orientační ceny.
          (2) Nařízením Rady (ES) č. 2326/2003 [2] byly určeny orientační ceny pro rybářský hospodářský rok 2004 pro všechny dotčené produkty.
          (3) Tržní ceny se značně liší podle druhu a způsobu obchodní úpravy produktů, zejména u olihní a štikozubců.
          (4) Proto by měly být stanoveny vyrovnávací koeficienty pro různé druhy a obchodní úpravy zmrazených produktů vykládaných ve Společenství, aby se určila úroveň cen, která aktivuje intervenční opatření stanovená v čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 104/2000.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Prodejní ceny Společenství platné pro rybářský hospodářský rok 2004 pro produkty uvedené v seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 a odpovídající obchodní úpravy a vyrovnávací koeficienty jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 27.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Prodejní ceny a vyrovnávací koeficienty
          Způsoby obchodní úpravy:
          - celé, nečištěné: produkt, který neprošel žádným zpracováním,
          - čištěné: produkt, který byl alespoň vykuchán,
          - tělo: tělo olihně, které bylo alespoň vykucháno, a bez hlavy.
          Druh | Obchodní úprava | Vyrovnávací koef. | Intervenční úroveň | Prodejní cena (EUR/tuna) |
          Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) | Celé, s hlavou nebo bez | 1,0 | 0,85 | 1663 |
          Štikozubci (Merluccius spp.) | Celé, s hlavou nebo bez | 1,0 | 0,85 | 1069 |
          | Jednotlivé filety | | | |
          | -s kůží | 1,0 | 0,85 | 1274 |
          | -bez kůže | 1,1 | 0,85 | 1402 |
          Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy (Pagellus spp.) | Celé, s hlavou nebo bez | 1,0 | 0,85 | 1348 |
          Mečoun obecný (Xiphias gladius) | Celé, s hlavou nebo bez | 1,0 | 0,85 | 3416 |
          Krevety čeledi Penaeidae | Zmrazené | | | |
          a)Parapenaeus Longirostris | | 1,0 | 0,85 | 3430 |
          b)Jiní Penaeidae | | 1,0 | 0,85 | 6921 |
          Sépie a sepioly (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola rondeletti) | Zmrazené | 1,0 | 0,85 | 1705 |
          Olihně (Loligo spp.) | | | | |
          a)Loligo patagonica | -celé, nečištěné | 1,00 | 0,85 | 993 |
          -čištěné | 1,20 | 0,85 | 1191 |
          b)Loligo vulgaris | -celé, nečištěné | 2,50 | 0,85 | 2482 |
          -čištěné | 2,90 | 0,85 | 2879 |
          Chobotnice (Octopus spp.) | Zmrazené | 1,00 | 0,85 | 1801 |
          Illex argentinus | -celé, nečištěné | 1,00 | 0,80 | 678 |
          -těla | 1,70 | 0,80 | 1153 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.