Nařízení Komise (ES) č. 427/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu pro rybářský hospodářský rok 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 427/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 427/2004
          ze dne 4. března 2004,
          kterým se stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu pro rybářský hospodářský rok 2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1], a zejména na čl. 29 odst. 1 a 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 stanoví, že referenční ceny platné ve Společenství se mohou stanovovat každoročně po skupinách produktů pro produkty, pro které se pozastavují sazby celního sazebníku podle čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení. Tato možnost platí i pro produkty, které musí dodržovat referenční cenu z titulu režimu snížení cel závazného v rámci WTO nebo jiného preferenčního režimu.
          (2) Pro produkty uvedené v příloze I bodech A a B nařízení (ES) č. 104/2000 se referenční cena rovná ceně za stažení stanovené podle čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení.
          (3) Ceny za stažení a prodejní ceny Společenství pro dotčené produkty stanoví pro rybářský hospodářský rok 2004 nařízení Komise (ES) č. 425/2004 [2].
          (4) Referenční cena pro jiné produkty, než jsou produkty uvedené v přílohách I a II nařízení (ES) č. 104/2000, se stanoví na základě váženého průměru celních hodnot dosažených na dovozních trzích nebo v dovozních přístavech během tří let bezprostředně předcházejících datu stanovení referenční ceny.
          (5) Není nutno stanovit referenční ceny pro všechny druhy, pro které platí kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 104/2000, a zejména ne pro druhy dovážené ze třetích zemí v zanedbatelných objemech.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Referenční ceny pro rybářský hospodářský rok 2004 pro produkty rybolovu stanovené v souladu s článkem 29 nařízení (ES) č. 104/2000 jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Úř. věst. L 70, 9.3.2004, s. 14.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA [1]
          1. Referenční ceny pro produkty zmíněné v čl. 29 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 104/2000
          Druh | Velikost | Referenční cena (EUR/tuna) |
          Kuchané s hlavou | Celé ryby |
          Doplňkový kód TARIC | Extra, A | Doplňkový kód TARIC | Extra, A |
          Sleď druhu Clupea harengusex03024000 | 1 | | - | F011 | 125 |
          2 | | - | F012 | 192 |
          3 | | - | F013 | 182 |
          4a | | - | F016 | 115 |
          4b | | - | F017 | 115 |
          4c | | - | F018 | 240 |
          5 | | - | F015 | 214 |
          6 | | - | F019 | 107 |
          Okouníci (Sebastes spp.) ex03026931 a ex03026933 | 1 | | - | F067 | 953 |
          2 | | - | F068 | 953 |
          3 | | - | F069 | 800 |
          Treska druhu Gadus morhuaex03025010 | 1 | F073 | 1174 | F083 | 848 |
          2 | F074 | 1174 | F084 | 848 |
          3 | F075 | 1109 | F085 | 652 |
          4 | F076 | 881 | F086 | 489 |
          5 | F077 | 620 | F087 | 359 |
          | | DruhVelikost 1 Vařené ve vodě | Čerstvé nebo chlazené |
          Doplňkový kód TARIC | Extra, A | Doplňkový kód TARIC | Extra, A |
          Krevetky severní (Pandalus borealis) ex03062310 | 1 | F317 | 4936 | F321 | 1115 |
          2 | F318 | 1731 | - | - |
          2. Referenční ceny pro produkty rybolovu zmíněné v čl. 29 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 104/2000
          Produkt | Doplňkový kód TARIC | Obchodní úprava | Referenční cena (EUR/tuna) |
          1.Okouníci (Sebastes spp.) | | Celé: | |
          ex03037935 ex03037937 | F411 | -s hlavou nebo bez hlavy | 941 |
          | | Filety: | |
          ex03042035 ex03042037 | F412 | -s kostmi ("standard") | 1896 |
          F413 | -bez kostí | 2139 |
          F414 | -bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti nepřesahující 4 kg | 2263 |
          2.Treska (Gadus morhua, Gadus ogac a Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida)
          ex03036011, ex03036019, ex03036090, ex03037941 | F416 | Celé, s hlavou nebo bez hlavy | 1084 |
          | | Filety: | |
          ex03042029 | F417 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, s kostmi ("standard") | 2428 |
          F418 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, bez kostí | 2746 |
          F419 | -jednotlivé nebo plně prokládané filety, s kůží | 2602 |
          F420 | -jednotlivé nebo plně prokládané filety, bez kůže | 2973 |
          F421 | -bloky ve spotřebitelském balení o hmotnosti nepřesahující 4 kg | 2932 |
          ex03049038 | F422 | kusy a jiné maso vyjma mletého | 1378 |
          3.Treska tmavá (Pollachius virens) | | Filety: | |
          ex03042031 | F424 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, s kostmi ("standard") | 1518 |
          F425 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, bez kostí | 1672 |
          F426 | -jednotlivé nebo plně prokládané filety, s kůží | 1476 |
          F427 | -jednotlivé nebo plně prokládané filety, bez kůže | 1715 |
          F428 | -bloky ve spotřebitelském balení o váze nepřesahující 4 kg | 1769 |
          ex03049038 | F429 | kusy a jiné maso vyjma mletého | 987 |
          4.Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | | Filety: | |
          ex03042033 | F431 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, s kostmi ("standard") | 2310 |
          F432 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, bez kostí | 2686 |
          F433 | -jednotlivé nebo plně prokládané filety, s kůží | 2537 |
          F434 | -jednotlivé nebo plně prokládané filety, bez kůže | 2794 |
          F435 | -bloky ve spotřebitelském balení o váze nepřesahující 4 kg | 2960 |
          5.Treska pestrá (Theragra chalcogramma) | | Filety: | |
          ex03042085 | F441 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, s kostmi ("standard") | 1159 |
          F442 | -prokládané nebo v průmyslových blocích, bez kostí | 1324 |
          6.Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) | | Filé ze sleďů: | |
          ex03041097 | F450 | -nad 80 g/kus | 500 |
          ex03049022 | F450 | -nad 80 g/kus | 455 |
          [1] Doplňkový kód uváděný pro všechny kategorie kromě výslovně uvedených v bodech 1 a 2 přílohy je "F499: ostatní"
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.