Nařízení Komise (ES) č. 428/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory pro některé produkty rybolovu pro rybářský hospodářský rok 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 428/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 428/2004
          ze dne 4. března 2004,
          kterým se stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory pro některé produkty rybolovu pro rybářský hospodářský rok 2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2814/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování překlenovací podpory pro některé produkty rybolovu [2], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 939/2001 ze dne 14. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování paušální podpory pro některé produkty rybolovu [3], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 stanoví, že lze poskytovat podporu na množství určitých čerstvých produktů stažených z trhu a zpracovaných s cílem prodloužit jejich trvanlivost a skladovaných nebo konzervovaných.
          (2) Cílem této podpory je dostatečné povzbuzení organizací producentů ke zpracování nebo konzervování produktů stažených z trhu, aby se předešlo jejich znehodnocení.
          (3) Výše podpory by měla být určena tak, aby nenarušovala rovnováhu trhu dotčených produktů a nedeformovala podmínky hospodářské soutěže.
          (4) Výše podpory by neměla přesáhnout technické a finanční náklady na úkony nutné ke zpracování produktů s cílem prodloužit jejich trvanlivost a k jejich skladování, dosažené ve Společenství v průběhu rybářského hospodářského roku, který předcházel dotyčnému roku.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro rybářský hospodářský rok 2004 jsou částky překlenovací podpory uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000 a částky paušální podpory zmíněné v čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení stanoveny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Úř. věst. L 326, 22.12.2000, s. 34.
          [3] Úř. věst. L 132, 15.5.2001, s. 10.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          1. Částka překlenovací podpory pro produkty uvedené v příloze I bodech A a B a pro jazyky (Solea spp.) uvedené v příloze I bodu C nařízení (ES) č. 104/2000
          Metody zpracování uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000 | Podpora (EUR/tuna) |
          1 | 2 |
          I.Zmrazování a skladování celých produktů, vykuchaných a s hlavou nebo rozsekaných produktů
          -Sardinky druhu Sardina pilchardus | 330 |
          - Ostatní druhy | 270 |
          II.Filetování, zmrazování a skladování | 350 |
          III.Solení a/nebo sušení a skladování celých produktů, vykuchaných a s hlavou nebo rozsekaných či filetovaných produktů | 260 |
          IV.Marinování a skladování | 240 |
          2. Částka překlenovací podpory pro ostatní produkty uvedené v příloze I bodu C nařízení (ES) č. 104/2000
          Metody zpracování a/nebo konzervace uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 104/2000 | Produkty | Podpora (EUR/tuna) |
          1 | 2 | 3 |
          I.Zmrazování a skladování | Humr severský (Nephrops norvegicus) | 300 |
          Humr severský - ocasy (Nephrops norvegicus) | 225 |
          II.Odstranění hlavy, zmrazování a skladování | Humr severský (Nephrops norvegicus) | 280 |
          III.Vaření, zmrazování a skladování | Humr severský (Nephrops norvegicus) | 300 |
          Krab německý (Cancer pagurus) | 225 |
          IV.Pasterizace a skladování | Krab německý (Cancer pagurus) | 350 |
          V.Přechovávání zaživa v nádržích nebo klecích | Krab německý (Cancer pagurus) | 210 |
          3. Částka paušální podpory pro produkty uvedené v příloze IV nařízení (ES) č. 104/2000
          Metody zpracování | Podpora (EUR/tuna) |
          1 | 2 |
          I.Zmrazování a skladování celých produktů, vykuchaných a s hlavou nebo rozsekaných produktů | 270 |
          II.Filetování, zmrazování a skladování | 350 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.