Nařízení Komise (ES) č. 429/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu pro rybářský hospodářský rok 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 429/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 429/2004
          ze dne 4. března 2004,
          kterým se stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu pro rybářský hospodářský rok 2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2813/2000 ze dne 21. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování podpory soukromého skladování některých produktů rybolovu [2], a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Výše podpory by neměla přesáhnout technické a finanční náklady dosažené ve Společenství v průběhu rybářského hospodářského roku, který předcházel dotyčnému roku.
          (2) S cílem nepodporovat dlouhodobé skladování, zkracovat platební lhůty a snižovat zátěž kontrol by podpora soukromého skladování měla být vyplácena v jediné splátce.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro rybářský hospodářský rok 2004 je částka podpory soukromého skladování pro produkty uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 104/2000 určena takto:
          –první měsíc: | 200 EUR za tunu, |
          –druhý měsíc: | 0 EUR za tunu. |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Úř. věst. L 326, 22.12.2000, s. 30.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.