Nařízení Komise (ES) č. 430/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se stanoví paušální hodnoty produktů rybolovu stažených z trhu během rybářského hospodářského roku 2004, které budou použity při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 430/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 430/2004
          ze dne 4. března 2004,
          kterým se stanoví paušální hodnoty produktů rybolovu stažených z trhu během rybářského hospodářského roku 2004, které budou použity při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1], a zejména na čl. 21 odst. 5 a 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 stanoví, že organizacím producentů, které za určitých podmínek stáhnou z trhu produkty uvedené v seznamu v příloze I písmenu A a B uvedeného nařízení, bude poskytnuto finanční vyrovnání. Výše tohoto finančního vyrovnání je snížena o paušálně stanovenou hodnotu produktu určeného k jiným účelům než k lidské spotřebě.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 2493/2001 ze dne 19. prosince 2001 o odbytu některých produktů rybolovu stažených z trhu [2] určuje způsoby odbytu produktů stažených z trhu. Je nutno paušálně stanovit hodnotu těchto produktů pro každý z těchto způsobů odbytu s přihlédnutím k průměrným výnosům, které lze získat z takového odbytu v různých členských státech.
          (3) Podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 2509/2000 ze dne 15. listopadu 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o poskytování finančního vyrovnání za stažení některých produktů rybolovu [3], stanoví zvláštní podmínky, že pokud organizace producentů nebo jeden z jejích členů uvede do prodeje své produkty v jiném členském státě, než ve kterém je organizace uznána, musí o tom být informován orgán, který je zodpovědný za poskytování finančního vyrovnání. Tímto orgánem je orgán v členském státě, ve kterém je organizace výrobců uznána. Proto by paušální odpočitatelnou hodnotou měla být hodnota používaná v tomto členském státě.
          (4) Stejná metoda výpočtu by se měla používat pro zálohy na finanční vyrovnání podle článku 6 nařízení (ES) č. 2509/2000.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro produkty rybolovu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro rybářský hospodářský rok 2004 jsou paušální hodnoty, které budou použity při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy za produkty rybolovu stažené organizacemi producentů z trhu a určené k jiným účelům než k lidské spotřebě, podle čl. 21 odst. 5 nařízení (ES) 104/2000 stanoveny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Paušální hodnotou, která má být odečtena od finančního vyrovnání a příslušných záloh, bude hodnota používaná v členském státě, ve kterém je organizace producentů uznána.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 20.
          [3] Úř. věst. L 289, 16.11.2000, s. 11.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Paušální hodnoty
          Použití produktů stažených z trhu | EUR/tuna |
          1.Použití po zpracování na moučku (pro krmení zvířat):
          a)sleď druhu Clupea harengus a makrela druhu Scomber scombrus a Scomber japonicus:
          –Dánsko a Švédsko | 70 |
          –Spojené království | 50 |
          –ostatní členské státy | 17 |
          –Francie | 1 |
          b)Garnát druhu Crangon crangon a krevetky severní (Pandalus borealis):
          –Dánsko a Švédsko | 0 |
          –ostatní členské státy | 10 |
          c)Ostatní produkty:
          –Dánsko | 40 |
          –Švédsko, Portugalsko a Irsko | 17 |
          –Spojené království | 28 |
          –ostatní členské státy | 1 |
          2.Použití v čerstvém nebo konzervovaném stavu (pro krmení zvířat):
          a)sardinky druhu Sardina pilchardus a sardele (Engraulis spp.):
          –všechny členské státy | 8 |
          b)Ostatní produkty:
          –Švédsko | 0 |
          –Francie | 30 |
          –ostatní členské státy | 38 |
          3.Použití jako návnada:
          –Francie | 50 |
          –ostatní členské státy | 10 |
          4.Použití pro jiné účely než krmné | 0 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.