Nařízení Komise (ES) č. 443/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií v dodacím období 2003/04

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 443/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 443/2004
          ze dne 10. března 2004,
          kterým se stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií v dodacím období 2003/04
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30. června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96 [2], a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví podrobná pravidla pro určení povinných dodávek s nulovým clem pro produkty kódu KN 1701 vyjádřené jako ekvivalent bílého cukru pro dovozy pocházející ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií.
          (2) Použití článků 3 a 7 protokolu AKT, článků 3 a 7 dohody s Indií a článků 11 a 12 nařízení (ES) č. 1159/2003 mělo za následek, že Komise určila povinné dodávky pro hospodářský rok 2003/04 pro každou zemi především na základě rozdílu mezi množstvím povinných dodávek a skutečně dovezenými množstvími během uplynulých dodacích lhůt,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Množství povinných dodávek pro dovoz produktů kódu KN 1701 pocházejících ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií a vyjádřené jako ekvivalent bílého cukru, pro dodací lhůtu 2003/04 a pro každou dotyčnou vyvážející zemi, jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          [2] Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Množství povinných dodávek pro dovoz preferenčního cukru pocházejícího ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií pro dodací lhůtu 2003/04, vyjádřené v tunách ekvivalentu bílého cukru, jsou:
          Signatářské země protokolu AKT a dohody s Indií | Povinné dodávky 2003/04 |
          Barbados | 50641,21 |
          Belize | 38977,79 |
          Kongo | 10186,10 |
          Fidži | 161123,25 |
          Guyana | 153799,11 |
          Indie | 10000,00 |
          Pobřeží slonoviny | 10186,10 |
          Jamajka | 118695,13 |
          Keňa | 0,00 |
          Madagaskar | 18815,50 |
          Malawi | 20564,84 |
          Mauricius | 484278,72 |
          St. Kitts a Nevis | 8804,51 |
          Surinam | 0,00 |
          Swazijsko | 111298,16 |
          Tanzanie | 10189,35 |
          Trinidad a Tobago | 42054,47 |
          Uganda | 0,00 |
          Zambie | 0,00 |
          Zimbabwe | 29799,89 |
          Celkem | 1279414,12 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.