Nařízení Komise (ES) č. 445/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění příloha I směrnice Rady 92/118/EHS, pokud jde o živočišná střeva, vepřové sádlo a tavené tuky a králičí maso a maso farmové zvěřeText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 445/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 445/2004
          ze dne 10. března 2004,
          kterým se mění příloha I směrnice Rady 92/118/EHS, pokud jde o živočišná střeva, vepřové sádlo a tavené tuky a králičí maso a maso farmové zvěře
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS [1], naposledy pozměněnou rozhodnutím Komise 2003/42/ES [2], a zejména na článek 15 druhý odstavec uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 92/118/EHS stanoví pravidla Společenství pro veterinární a hygienické předpisy pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství.
          (2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě [3], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 808/2003 [4], stanoví pravidla Společenství pro živočišné produkty, které nejsou určené k lidské spotřebě.
          (3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES ze dne 21. října 2002, kterou se mění směrnice Rady 90/425/EHS a 92/118/ES, pokud jde o hygienické požadavky na vedlejší produkty živočišného původu [5], podstatně pozměnila směrnici 92/118/EHS, zejména s cílem zmenšit oblast její působnosti tak, aby se vztahovala pouze na produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě a na patogenní původce.
          (4) V zájmu jasnosti právních předpisů Společenství je třeba více vyjasnit oblast působnosti směrnice 92/118/EHS.
          (5) Směrnice 92/118/EHS by se proto měla odpovídajícím způsobem pozměnit.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změny směrnice 92/118/EHS
          1. Nadpis kapitoly 2 přílohy I směrnice 92/118/EHS se nahrazuje tímto:
          "Živočišná střeva určená k lidské spotřebě"
          .
          2. Nadpis kapitoly 9 přílohy I směrnice 92/118/EHS se nahrazuje tímto:
          "Vepřové sádlo a tavené tuky určené k lidské spotřebě"
          .
          3. Nadpis kapitoly 11 přílohy I směrnice 92/118/EHS se nahrazuje tímto:
          "Králičí maso a maso farmové zvěře určené k lidské spotřebě"
          .
          Článek 2
          Vstup v platnost a použitelnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. března 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49.
          [2] Úř. věst. L 13, 18.1.2003, s. 24.
          [3] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 117, 13.5.2003, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.