Nařízení Komise (ES) č. 455/2004 ze dne 11. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o patulinText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 455/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 455/2004
          ze dne 11. března 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o patulin
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 466/2001 [2] se stanoví maximální limity pro některé kontaminující látky v potravinách. Mimo jiné byly stanoveny maximální limity pro patulin.
          (2) Byl stanoven maximální limit 10,0 μg/kg pro jablečnou šťávu a tuhé jablečné produkty, včetně jablečného kompotu a jablečného pyré, pro kojence a malé děti a pro ostatní příkrmy pro kojence a malé děti pod podmínkou, že bude prostřednictvím mezinárodní mezilaboratorní okružní zkoušky do 1. listopadu 2003 validována metoda analýzy, aby se prokázalo, že lze spolehlivě stanovit patulin na úrovni 10 μg/kg. V případě, že se do 1. listopadu 2003 neprokáže, že lze spolehlivě stanovit patulin na úrovni 10 μg/kg, použije se hodnota 25 μg/kg.
          (3) Byla zorganizována mezilaboratorní zkouška za účelem poskytnutí důkazu, že lze spolehlivě stanovit hodnotu 10,0 μg/kg. Zpráva, v níž se uvádí, že existuje metoda umožňující spolehlivě stanovit patulin v čiré jablečné šťávě a v ovocném pyré na úrovni 10 μg/kg a nižší, byla předložena 27. října 2003.
          (4) Je vhodné přijmout přechodná opatření pro produkty vyrobené a uvedené na trh přede dnem použitelnosti.
          (5) Nařízení (ES) č. 466/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 466/2001 se mění takto:
          1. V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:
          "Maximální limity stanovené v bodě 2.3 Patulin oddílu 2 (Mykotoxiny) přílohy I se nevztahují na produkty, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh Společenství před 1. listopadem 2003. Důkazní břemeno ohledně doby uvedení těchto produktů na trh nese provozovatel potravinářského podniku."
          2. Poznámka pod čarou 4 k bodu 2.3 Patulin oddílu 2 (Mykotoxiny) přílohy I se zrušuje.
          3. Druhá odrážka bodu 2.3.4 oddílu 2 (Mykotoxiny) přílohy I zní takto:
          "— ostatní příkrmy pro kojence a malé děti jiné než obilné příkrmy(4)".
          4. Dosavadní poznámka pod čarou 5 k bodu 2.3 Patulin oddílu 2 (Mykotoxiny) přílohy I se označuje jako poznámka pod čarou 4 a zní takto:
          "4 Příkrmy pro kojence a malé děti jiné než obilné příkrmy, jak jsou definovány ve směrnici Komise 96/5/ES ze dne 16. února 1996 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (Úř. věst. L 49, 28.2.1996, s. 17), naposledy pozměněné směrnicí 2003/13/ES (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 33)".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. března 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1425/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.