Nařízení Komise (ES) č. 464/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Nocciola del Piemonte)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 464/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 464/2004
          ze dne 12. března 2004,
          kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Nocciola del Piemonte)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o zápisu zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 9 nařízení (EHS) č. 2081/92 požádala Itálie u názvu "Nocciola del Piemonte" zapsaného jako chráněné zeměpisné označení podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 [2] o změnu názvu a popisu, způsobu produkce, označování a vnitrostátních požadavků.
          (2) Přezkoumání žádosti ukázalo, že se nejedná o méně významné změny.
          (3) Podle zmíněného článku 9 nařízení (EHS) č. 2008/92 by měl být proto přiměřeně použit postup podle článku 6.
          (4) Bylo rozhodnuto, že navrhované změny jsou v souladu s nařízením (EHS) č. 2081/92. Po jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie [3] neobdržela Komise žádné námitky podle čl. 7 uvedeného nařízení.
          (5) Změny by proto měly být zapsány a zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změny uvedené v příloze tohoto nařízení se zapíší a zveřejní v souladu s čl. 6 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1660/2003 (Úř. věst. L 234, 20.9.2003, s. 10).
          [3] Úř. věst. C 144, 20.6.2003, s. 2 (Nocciola del Piemonte).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          ITÁLIE
          Nocciola del Piemonte
          Název
          - doplňuje se název "Nocciola Piemonte" jako druhá podoba CHZO.
          Popis
          - Stanoví se, že název "Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte" je vyhrazen pro ořechy ve skořápce, ořechy vyloupané a ořechy částečně zpracované. Rovněž se stanoví, že CHZO může být použito při popisu, prezentaci a propagaci potravin obsahujících jako přísadu ke zlepšení jejich jakosti Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte, avšak žádný jiný produkt shodného typu.
          - V popisu produkční oblasti dochází k této ryze formální změně: hranice produkční oblasti se nemění, ale po uznání nové provincie Biella byl upraven seznam obcí.
          Způsob produkce
          - Hustota výsadby se mění z 250–400 na 200–400 keřů na hektar. Hustota až do 500 keřů na hektar je dovolena pouze pro výsadby z doby před vstupem vyhlášky o uznání z 2. prosince 1993 v platnost.
          - Povinnost regionu Piemont každoročně oznamovat průměrnou produkci na hektar a datum zahájení sklizně (s ohledem na faktory, které se rok od roku mění) byla zrušena.
          - Výsadby musí být zaneseny ve zvláštním rejstříku u schválené inspekční agentury namísto v rejstříku u místní obchodní komory.
          - Ořechy ve skořápce se mohou prodávat nebalené, ale pouze při prvním prodeji, tj. pěstitelem prvnímu kupujícímu, tedy balírně nebo zpracovatelskému podniku.
          - Požadavky na balení loupaných, částečně zpracovaných a zpracovaných ořechů (obaly vhodné pro potraviny) a rovněž ořechů, které prošly zpracováním využívajícím jejich jakosti, jsou stanoveny jasněji. Prodávaný produkt musí být zabalen předem nebo musí být zabalen v době jeho prodeje.
          Označování
          - Informace, které musí být uvedeny na etiketě, jsou vyznačeny jasněji, stejně jako některé požadavky na označování, které umožňují zajistit zpětnou vysledovatelnost. Výslovně jsou uvedeny zejména informace, které musí být uvedeny na etiketě zpracovaných produktů obsahujících Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte jako jedinou přísadu.
          - Rok sklizně musí být uveden na etiketě ořechů ve skořápce i ořechů vyloupaných.
          - Některé požadavky na označování, které jsou již uvedeny ve všeobecných podmínkách pro označování potravinářských výrobků, se zrušují.
          Vnitrostátní požadavky
          - Odkaz na vnitrostátní sankce, které jsou použitelné při porušení ustanovení o specifikacích se zrušuje, protože jsou použitelné i bez odkazu na ně.
          - Vkládá se článek 9 s uvedením pravidel pro práci kontrolního subjektu.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.