Nařízení Komise (ES) č. 465/2004 ze dne 12. března 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carciofo di Paestum a Farina di Neccio della Garfagnana)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 465/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 465/2004
          ze dne 12. března 2004,
          kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carciofo di Paestum a Farina di Neccio della Garfagnana)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 6 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 5 nařízení (EHS) 2081/92 zaslala Itálie Komisi žádost o zápis názvu "Carciofo di Paestum" jako zeměpisného označení a žádost o zápis názvu "Farina di Neccio della Garfagnana" jako označení původu.
          (2) V souladu s čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení bylo shledáno, že žádosti splňují všechny požadavky uvedeného nařízení, a zejména že byly uvedeny všechny údaje požadované podle článku 4 uvedeného nařízení.
          (3) Po zveřejnění dvou názvů uvedených v příloze tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie [2]neobdržela Komise žádnou námitku ve smyslu článku 7 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          (4) Uvedené názvy by tedy měly být zapsány do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" a měly by být proto v rámci Společenství chráněny jako chráněné zeměpisné označení a chráněné označení původu.
          (5) Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení Komise (ES) č. 2400/96 [3],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Názvy uvedené v příloze tohoto nařízení se doplňují do přílohy nařízení (ES) č. 2400/96 a zapisují se podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92 do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" jako chráněné zeměpisná označení (CHZO) a chráněné označení původu (CHOP).
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. C 153, 1.7.2003, s. 72 (Carciofo di Paestum).Úř. věst. C 153, 1.7.2003, s. 76 (Farina di Neccio della Garfagnana).
          [3] Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 297/2004 (Úř. věst. L 50, 20.2.2004, s. 18).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PRODUKTY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ, UVEDENÉ V PŘÍLOZE I SMLOUVY O ES
          Čerstvé nebo zpracované ovoce, zelenina a obiloviny
          ITÁLIE
          Carciofo di Paestum (CHZO)
          Farina di Neccio della Garfagnana (CHOP)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.