Nařízení Komise (ES) č. 479/2004 ze dne 15. března 2004, kterým se stanoví množství surového tabáku, která mohou být převedena do jiné skupiny odrůd v rámci zaručeného prahového množství pro sklizeň 2004 v Itálii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 479/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 479/2004
          ze dne 15. března 2004,
          kterým se stanoví množství surového tabáku, která mohou být převedena do jiné skupiny odrůd v rámci zaručeného prahového množství pro sklizeň 2004 v Itálii
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem [1], a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článkem 9 nařízení (EHS) č. 2075/92 byly zavedeny produkční kvóty pro různé skupiny odrůd tabáku. Jednotlivé kvóty jsou rozděleny mezi zpracovatele na základě zaručených prahových množství pro sklizeň 2004 stanovených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 546/2002 ze dne 25. března 2002, kterým se stanoví prémie a zaručená prahová množství pro tabákové listy podle skupiny odrůd a členského státu pro sklizně 2002, 2003 a 2004 a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 [2]. Podle čl. 9 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2075/92 může Komise povolit členským státům převádět části zaručených prahových množství mezi skupinami odrůd, pokud tyto převody nezpůsobí EZOZF dodatečné výdaje a nepovedou ke zvýšení celkových zaručených prahových množství přidělených členskému státu.
          (2) Jelikož tato podmínka byla splněna, mohou být převody v členských státech, které o ně požádaly, povoleny.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro tabák,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro sklizeň 2004 se členským státům povoluje před konečným termínem pro uzavření smluv o pěstování uvedených v čl. 10 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2848/98 [3] převádět množství z jedné skupiny odrůd do jiné v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2319/2003 (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 17).
          [2] Úř. věst. L 84, 28.3.2002, s. 4.
          [3] Úř. věst. L 358, 31.12.1998, s. 17.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Zaručená prahová množství, která může každý členský stát převést z jedné skupiny odrůd do jiné
          Členský stát | Skupina odrůd, ze které se převod provádí | Skupina odrůd, do které se převod provádí |
          ITÁLIE | 283,5 t light air-cured (skupina II) | 226,8 t flue-cured (skupina I) |
          2 657,0 t dark air-cured (skupina III) | 398,3 t flue-cured (skupina I) |
          2 159,1 t light air-cured (skupina II) |
          1 445,2 t fire-cured (skupina IV) | 1 271,4 t flue-cured (skupina I) |
          4 040,7 t sun-cured (skupina V) | 617,9 t flue-cured (skupina I) |
          2 715,9 t light air-cured (skupina II) |
          148,3 t dark air-cured (skupina III) |
          463,3 t Katerini (skupina VII) | 353,3 t flue-cured (skupina I) |
          110,0 t light air-cured (skupina II) |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.