Nařízení Komise (ES) č. 480/2004 ze dne 15. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2002, pokud jde o odchylku pro rok 2004 od konečného termínu pro oznámení předběžných finančních plánů opatření financovaných z Tabákového fondu Společenství a konečného termínu pro konečné rozdělení prostředků z fondu mezi členské státy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 480/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 480/2004
          ze dne 15. března 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2182/2002, pokud jde o odchylku pro rok 2004 od konečného termínu pro oznámení předběžných finančních plánů opatření financovaných z Tabákového fondu Společenství a konečného termínu pro konečné rozdělení prostředků z fondu mezi členské státy
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem [1], a zejména na článek 14a uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V čl. 17 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 2182/2002 ze dne 6. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o Tabákový fond Společenství [2], je uveden konečný termín pro oznámení předběžných finančních plánů pro opatření, pro která bylo žádáno o podporu, a konečný termín pro konečné rozdělení prostředků z fondu mezi členské státy.
          (2) Aby mohl být členským státům poskytnut dostatek času na vypracovaní předběžných finančních plánů pro opatření na přeměnu produkce, je třeba posunout konečný termín pro oznámení těchto plánů Komisi a v důsledku toho i konečný termín pro konečné rozdělení prostředků mezi členské státy na stejné termíny jako v roce 2003.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro tabák,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 26 nařízení (ES) č. 2182/2002 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:
          "Odchylně od čl. 17 odst. 3 se konečný termín pro oznámení předběžných finančních plánů pro opatření, pro která bylo žádáno o podporu v rámci programu zpětného odkupu kvót na sklizeň 2003, posunuje z 31. března 2004 na 31. května 2004, a odchylně od čl. 17 odst. 4 se proto konečný termín 31. května 2004 posunuje na 30. června 2004."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2319/2003 (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 17).
          [2] Úř. věst. L 331, 7.12.2002, s. 16.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.