Nařízení Rady (ES) č. 487/2004 ze dne 11. března 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 487/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 487/2004
          ze dne 11. března 2004,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ode dne 1. května 2004 Evropská unie začlení deset nových členských států. Akt o přistoupení stanoví, že nové členské státy musejí používat společnou obchodní politiku týkající se textilu a že množstevní omezení používaná Společenstvím na dovoz textilních a oděvních výrobků se mají upravit, aby vzala v úvahu přistoupení. Množstevní omezení použitelná na dovoz některých textilních výrobků ze třetích zemí do rozšířeného Společenství by proto měla být upravena tak, aby zahrnovala dovozy do 10 nových členských států. Proto je nezbytné změnit nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí [1].
          (2) V zájmu zabránění toho, aby rozšíření Společenství nemělo omezující účinky na obchod, je vhodné při změně množství použít metodiku, která pro účely úpravy nové úrovně kvót bere v úvahu tradiční úrovně a dovozní toky do 10 nových členských států. Vzorec vycházející z průměrných dovozů pocházejících ze třetích zemí do 10 nových členských států za poslední tři roky, upravený poměrně k času, by vhodně odrazil tyto tradiční toky. Roky 2000 až 2002 byly zvoleny jako nejvýznamnější, protože představují nejnovější údaje o dovozech textilu a ošacení do 10 nových členských států.
          (3) Proto by měly být změněny přílohy V a VII nařízení (EHS) č. 3030/93, aby uváděly úrovně kvót použitelné ode dne rozšíření, tj. ode dne 1. května 2004.
          (4) Kvóty použitelné pro Vietnam by měly být ty, které jsou uvedeny v dvoustranné dohodě o textilu mezi Evropským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou parafované dne 15. února 2003 a schválené rozhodnutím 2003/453/ES [2], dokud Vietnam nesplní své závazky o přístupu na trh vyplývající z uvedené dohody.
          (5) Všechna ustanovení nařízení (EHS) č. 3030/93 by měla být přeformulována, aby se použila na dovozy do 10 nových členských států; proto by měly být zkratky těchto nových členských států vloženy do přílohy III.
          (6) Aby bylo umožněno provádění některých činností, je nezbytné vložit do nařízení (EHS) č. 3030/93 přechodné pravidlo, podle kterého textilní výrobky, jejichž dovoz do Společenství jinak podléhá množstevním limitům nebo dohledu a které byly zaslány do Společenství přede dnem 1. května 2004, ale které byly dovezeny do deseti nových členských států dne 1. května 2004 nebo po tomto datu, budou mít nárok na automatické vydání dovozních povolení.
          (7) Aby byl daným činnostem poskytnut právní základ, je nezbytné vložit do nařízení (EHS) č. 3030/93 přechodné pravidlo, podle kterého textilní výrobky, které byly přede dnem 1. května 2004 odeslány z přistupujících členských států ke zpracování mimo Společenství, a které se zpětně dovážejí do deseti nových členských států dne 1. května 2004 nebo po tomto datu, jsou osvobozeny od množstevních limitů nebo od předkládání dovozního povolení.
          (8) Nařízení (EHS) č. 3030/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění takto:
          1. V článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:
          "9. Propuštění do volného oběhu v jednom z 10 nových členských států přistupujících k Evropské unii dne 1. května 2004, jimiž jsou jmenovitě Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko, u textilních výrobků, které podléhají množstevním limitům nebo dohledu ve Společenství, které byly odeslány přede dnem 1. května 2004 a které byly dovezeny do deseti nových členských států dne 1. května 2004 nebo po tomto datu, podléhá předložení dovozního povolení. Toto dovozní povolení vydá automaticky a bez množstevního limitu příslušný orgán dotyčného členského státu na základě dostatečného důkazu, jakým je například nákladní list, prokazujícího, že tyto výrobky byly odeslány přede dnem 1. května 2004.
          Tato povolení se sdělují Komisi."
          2. V článku 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Propuštění do volného oběhu textilních výrobků zaslaných z jednoho z deseti nových členských států přistupujících k Evropské unii dne 1. května 2004 ke zpracování do místa určení mimo Společenství přede dnem 1. května 2004, a které se zpětně dovážejí do stejného členského státu dne 1. května 2004 nebo po tomto datu, nepodléhá, na základě dostatečného důkazu, jakým je například vývozní prohlášení, množstevním limitům nebo povinnosti předkládat dovozní povolení. Příslušné orgány dotyčného členského státu poskytují informace o těchto dovozech Komisi."
          3. V příloze III čl. 28 odst. 6 se druhá odrážka nahrazuje tímto:
          "— dvě písmena označující členský stát určení nebo skupinu členských států:
          AT = Rakousko
          BL = Benelux
          CY = Kypr
          CZ = Česká republika
          DE = Spolková republika Německo
          DK = Dánsko
          EE = Estonsko
          EL = Řecko
          ES = Španělsko
          FI = Finsko
          FR = Francie
          GB = Spojené království
          HU = Maďarsko
          IE = Irsko
          IT = Itálie
          LT = Litva
          LV = Lotyšsko
          MT = Malta
          PL = Polsko
          PT = Portugalsko
          SE = Švédsko
          SI = Slovinsko
          SK = Slovensko".
          4. Příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v části A přílohy tohoto nařízení.
          5. V příloze VII se tabulka nahrazuje tabulkou uvedenou v části B přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. března 2004.
          Za Radu
          předseda
          M. Harney
          [1] Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 260/2004 (Úř. věst. L 51, 20.2.2004, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 152, 20.6.2003, s. 41.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          ČÁST A
          "
          PŘÍLOHA V
          MNOŽSTEVNÍ LIMITY SPOLEČENSTVÍ
          použitelné pro rok 2004
          (Úplný popis zboží je uveden v příloze I)
          Třetí země | Kategorie | Jednotka | Množstevní limity Společenství |
          Úrovně kvót použitelné ode dne 1. května 2004 |
          Argentina | SKUPINA IA | |
          1 | Tuny | 6010 |
          2 | Tuny | 8551 |
          2a | Tuny | 7622 |
          Bělorusko | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 1532 |
          2 | Tuny | 4334 |
          3 | Tuny | 225 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 1135 |
          5 | 1000 kusů | 1012 |
          6 | 1000 kusů | 854 |
          7 | 1000 kusů | 843 |
          8 | 1000 kusů | 1062 |
          SKUPINA IIA | | |
          9 | Tuny | 347 |
          20 | Tuny | 307 |
          22 | Tuny | 473 |
          23 | Tuny | 243 |
          39 | Tuny | 219 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 5675 |
          13 | 1000 kusů | 2574 |
          15 | 1000 kusů | 969 |
          16 | 1000 kusů | 176 |
          21 | 1000 kusů | 850 |
          24 | 1000 kusů | 764 |
          26/27 | 1000 kusů | 1023 |
          29 | 1000 kusů | 352 |
          73 | 1000 kusů | 302 |
          83 | Tuny | 173 |
          SKUPINA IIIA | | |
          33 | Tuny | 370 |
          36 | Tuny | 1178 |
          37 | Tuny | 441 |
          50 | Tuny | 186 |
          SKUPINA IIIB | | |
          67 | Tuny | 323 |
          74 | 1000 kusů | 346 |
          90 | Tuny | 189 |
          SKUPINA IV | | |
          115 | Tuny | 83 |
          117 | Tuny | 1210 |
          118 | Tuny | 427 |
          Brazílie | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | |
          2 | Tuny | |
          2a | Tuny | |
          3 | Tuny | |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | |
          6 | 1000 kusů | |
          SKUPINA IIA | | |
          9 | Tuny | |
          20 | Tuny | |
          22 | Tuny | |
          39 | Tuny | |
          Čína | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 4770 |
          2 | Tuny | 30556 |
          z toho 2a | Tuny | 4359 |
          3 | Tuny | 8088 |
          z toho 3a | Tuny | 2769 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 126808 |
          5 | 1000 kusů | 39422 |
          6 | 1000 kusů | 40913 |
          7 | 1000 kusů | 17093 |
          8 | 1000 kusů | 27723 |
          SKUPINA IIA | | |
          9 | Tuny | 6962 |
          20/39 | Tuny | 11361 |
          22 | Tuny | 19351 |
          23 | Tuny | 11847 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 132029 |
          13 | 1000 kusů | 586244 |
          14 | 1000 kusů | 17887 |
          15 | 1000 kusů | 20131 |
          16 | 1000 kusů | 17181 |
          17 | 1000 kusů | 13061 |
          26 | 1000 kusů | 6645 |
          28 | 1000 kusů | 92909 |
          29 | 1000 kusů | 15687 |
          31 | 1000 kusů | 96488 |
          78 | Tuny | 36651 |
          83 | Tuny | 10883 |
          SKUPINA IIIB | | |
          97 | Tuny | 2861 |
          SKUPINA V | | |
          163 | Tuny | 8481 |
          Hongkong | SKUPINA IA | | |
          2 | Tuny | 14172 |
          2a | Tuny | 12166 |
          3 | Tuny | 11912 |
          3a | Tuny | 8085 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 58250 |
          5 | 1000 kusů | 40240 |
          6 | 1000 kusů | 79703 |
          6a | 1000 kusů | 68857 |
          7 | 1000 kusů | 42372 |
          8 | 1000 kusů | 59172 |
          SKUPINA IIA | | |
          39 | Tuny | 2444 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 53159 |
          13 | 1000 kusů | 117655 |
          16 | 1000 souprav | 4707 |
          26 | 1000 kusů | 12498 |
          29 | 1000 souprav | 5191 |
          31 | 1000 kusů | 35442 |
          78 | Tuny | 14658 |
          83 | Tuny | 792 |
          Indie | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 55398 |
          2 | Tuny | 67539 |
          2a | Tuny | 30211 |
          3 | Tuny | 38567 |
          3a | Tuny | 7816 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 100237 |
          5 | 1000 kusů | 53303 |
          6 | 1000 kusů | 13706 |
          7 | 1000 kusů | 78485 |
          8 | 1000 kusů | 58173 |
          SKUPINA IIA | | |
          9 | Tuny | 15656 |
          20 | Tuny | 29049 |
          23 | Tuny | 31206 |
          39 | Tuny | 9185 |
          SKUPINA IIB | | |
          15 | 1000 kusů | 10238 |
          26 | 1000 kusů | 24712 |
          29 | 1000 kusů | 14637 |
          Indonésie | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 22559 |
          2 | Tuny | 34126 |
          2a | Tuny | 12724 |
          3 | Tuny | 31250 |
          3a | Tuny | 16872 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 59337 |
          5 | 1000 kusů | 58725 |
          6 | 1000 kusů | 21429 |
          7 | 1000 kusů | 15694 |
          8 | 1000 kusů | 24626 |
          SKUPINA IIA | | |
          23 | Tuny | 32405 |
          SKUPINA IIIA | | |
          35 | Tuny | 32725 |
          Macao | SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 15051 |
          5 | 1000 kusů | 14055 |
          6 | 1000 kusů | 15179 |
          7 | 1000 kusů | 5907 |
          8 | 1000 kusů | 8257 |
          SKUPINA IIA | | |
          20 | Tuny | 244 |
          39 | Tuny | 307 |
          SKUPINA IIB | | |
          13 | 1000 kusů | 9446 |
          15 | 1000 kusů | 651 |
          16 | 1000 kusů | 508 |
          26 | 1000 kusů | 1322 |
          31 | 1000 kusů | 10789 |
          78 | Tuny | 2115 |
          83 | Tuny | 517 |
          Malajsie | SKUPINA IA | | |
          2 | Tuny | 8870 |
          2a | Tuny | 3406 |
          3 | Tuny | 18594 |
          3a | Tuny | 7652 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 21805 |
          5 | 1000 kusů | 10132 |
          6 | 1000 kusů | 12831 |
          7 | 1000 kusů | 43822 |
          8 | 1000 kusů | 10500 |
          SKUPINA IIA | | |
          22 | Tuny | 18573 |
          Pákistán | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 25961 |
          2 | Tuny | 51252 |
          2a | Tuny | 19376 |
          3 | Tuny | 86004 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 50030 |
          5 | 1000 kusů | 14849 |
          6 | 1000 kusů | 53885 |
          7 | 1000 kusů | 36205 |
          8 | 1000 kusů | 8350 |
          SKUPINA IIA | | |
          9 | Tuny | 15398 |
          20 | Tuny | 59896 |
          39 | Tuny | 20156 |
          SKUPINA IIB | | |
          26 | 1000 kusů | 35434 |
          28 | 1000 kusů | 128083 |
          Peru | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 24085 |
          2 | Tuny | 18080 |
          Filipíny | SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 32787 |
          5 | 1000 kusů | 16653 |
          6 | 1000 kusů | 15388 |
          7 | 1000 kusů | 8185 |
          8 | 1000 kusů | 9275 |
          SKUPINA IIB | | |
          13 | 1000 kusů | 42526 |
          15 | 1000 kusů | 5213 |
          26 | 1000 kusů | 6964 |
          31 | 1000 kusů | 26364 |
          Singapur | SKUPINA IA | | |
          2 | Tuny | 5895 |
          2a | Tuny | 2846 |
          3 | Tuny | 2009 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 35106 |
          5 | 1000 kusů | 19924 |
          6 | 1000 kusů | 21452 |
          7 | 1000 kusů | 17176 |
          8 | 1000 kusů | 10343 |
          Jižní Korea | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 932 |
          2 | Tuny | 6290 |
          2a | Tuny | 1156 |
          3 | Tuny | 9470 |
          3a | Tuny | 5156 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 16962 |
          5 | 1000 kusů | 36754 |
          6 | 1000 kusů | 6749 |
          7 | 1000 kusů | 10785 |
          8 | 1000 kusů | 34921 |
          SKUPINA IIA | | |
          9 | Tuny | 1721 |
          22 | Tuny | 22841 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 231975 |
          13 | 1000 kusů | 17701 |
          14 | 1000 kusů | 8961 |
          15 | 1000 kusů | 12744 |
          16 | 1000 kusů | 1285 |
          17 | 1000 kusů | 3524 |
          26 | 1000 kusů | 3345 |
          28 | 1000 kusů | 1359 |
          29 | 1000 kusů | 857 |
          31 | 1000 kusů | 8318 |
          78 | Tuny | 9358 |
          83 | Tuny | 485 |
          SKUPINA IIIA | | |
          35 | Tuny | 17631 |
          50 | Tuny | 1463 |
          SKUPINA IIIB | | |
          97 | Tuny | 2783 |
          97a | Tuny | 889 |
          Srí Lanka | SKUPINA IB | | |
          6 | 1000 kusů | |
          7 | 1000 kusů | |
          8 | 1000 kusů | |
          Tchaj-wan | SKUPINA IA | | |
          2 | Tuny | 5994 |
          2a | Tuny | 595 |
          3 | Tuny | 12143 |
          3a | Tuny | 4485 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 12468 |
          5 | 1000 kusů | 22264 |
          6 | 1000 kusů | 6215 |
          7 | 1000 kusů | 3823 |
          8 | 1000 kusů | 9821 |
          SKUPINA IIA | | |
          20 | Tuny | 369 |
          22 | Tuny | 10054 |
          23 | Tuny | 6524 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 43744 |
          13 | 1000 kusů | 3765 |
          14 | 1000 kusů | 5076 |
          15 | 1000 kusů | 3162 |
          16 | 1000 kusů | 530 |
          17 | 1000 kusů | 1014 |
          26 | 1000 kusů | 3467 |
          28 | 1000 kusů | 2549 |
          78 | Tuny | 5815 |
          83 | Tuny | 1300 |
          SKUPINA IIIA | | |
          35 | Tuny | 12480 |
          SKUPINA IIIB | | |
          97 | Tuny | 1783 |
          97a | Tuny | 807 |
          Thajsko | SKUPINA IA | | |
          1 | Tuny | 25175 |
          2 | Tuny | 18729 |
          2a | Tuny | 4987 |
          3 | Tuny | 34101 |
          3a | Tuny | 9517 |
          SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 55198 |
          5 | 1000 kusů | 38795 |
          6 | 1000 kusů | 16568 |
          7 | 1000 kusů | 13169 |
          8 | 1000 kusů | 6856 |
          SKUPINA IIA | | |
          20 | Tuny | 15443 |
          22 | Tuny | 7478 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 49261 |
          26 | 1000 kusů | 11460 |
          SKUPINA IIIB | | |
          97 | Tuny | 3445 |
          97a | Tuny | 2911 |
          Vietnam | SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 11030 |
          5 | 1000 kusů | 3658 |
          6 | 1000 kusů | 5629 |
          7 | 1000 kusů | 3094 |
          8 | 1000 kusů | 14632 |
          SKUPINA IIA | | |
          9 | Tuny | 1011 |
          20 | Tuny | 263 |
          39 | Tuny | 252 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 3189 |
          13 | 1000 kusů | 9530 |
          14 | 1000 kusů | 507 |
          15 | 1000 kusů | 507 |
          18 | Tuny | 997 |
          21 | 1000 kusů | 21462 |
          26 | 1000 kusů | 1294 |
          28 | 1000 kusů | 3998 |
          29 | 1000 kusů | 393 |
          31 | 1000 kusů | 4503 |
          68 | Tuny | 487 |
          73 | 1000 kusů | 1193 |
          76 | Tuny | 1297 |
          78 | Tuny | 1350 |
          83 | Tuny | 449 |
          SKUPINA IIIA | | |
          35 | Tuny | 691 |
          41 | Tuny | 833 |
          SKUPINA IIIB | | 0 |
          10 | 1000 párů | 6345 |
          97 | Tuny | 231 |
          SKUPINA IV | | 0 |
          118 | Tuny | 286 |
          SKUPINA V | | |
          161 | Tuny | 256 |
          Kategorie | Třetí země | Poznámky |
          1 | Pákistán | Příslušné roční množstevní limity lze zvýšit o následující dodatečná množství (v tunách): 509 Tato množství lze, pokud budou oznámena, převést do příslušných množstevních limitů pro kategorii 2. Část takto převedeného množství lze použít proporcionálně pro kategorii 2a. |
          Peru | Kromě množstevních limitů uvedených v příloze Vše vyhrazuje dodatečné roční množství 900 tun výrobků kategorie 1 pro dovoz do Společenství ke zpracování průmyslem Společenství |
          2 | Čína | U textilií užších než 115 cm (kódů KN): 52081190, ex52081216, ex52081296, 52081300, 52081900, 52082190, ex52082216, ex52082296, 52082300, 52082900, 52083100, ex52083216, ex52083296, 52083300, 52083900, 52084100, 52084200, 52084300, 52084900, 52085100, 52085210, 52085300, 52085900, 52091100, 52091200, 52091900, 52092100, 52092200, 52092900, 52093100, 52093200, 52093900, 52094100, 52094200, 52094300, 52094990, 52095100, 52095200, 52095900, 52101110, 52101200, 52101900, 52103110, 52103200, 52103900, 52104100, 52104200, 52104900, 52111100, 52111200, 52111900, 52113100, 52113200, 52113900, 52114100, 52114200, 52114300, ex52114910, 52114990, 52121110, 52121190, 52121390, 52121410, 52121490, 52122110, 52122190, 52122310, 52122390, 52122410, 52122490, ex58110000 a ex63080000 může Čína vyvézt do Společenství tato dodatečná množství (v tunách): 1454 U textilií kategorie 2 pro zdravotnickou gázu (kódy KN 52081110 a 52082110) může Čína vyvézt do Společenství tato dodatečná množství (v tunách): 2009 Možnost převodu do a z kategorie 3 až do výše 40 % objemu kategorie, do níž je převod realizován. |
          3 | Malajsie Thajsko | Množstevní limity uvedené v příloze V zahrnují bavlněné textilie kategorie 2. |
          3a | Malajsie Thajsko | Množstevní limity uvedené v příloze V zahrnují bavlněné textilie, jiné než nebělené nebo bělené, kategorie 2a). |
          4 | Čína Hongkong Indie Macao Malajsie Pákistán Filipíny Singapur Jižní Korea Tchaj-wan | Pro účely vyrovnávání vývozů s dohodnutými množstevními limity lze použít až na 5 % množstevních limitů převodní koeficient pěti oděvů (jiných než kojeneckých oděvů) o obchodní velikosti nejvýše 130 cm nebo tří oděvů, jejichž obchodní velikost je větší než 130 cm. U Hongkongu, Macaa a Jižní Koreje činí tento podíl 3 % a u Tchaj-wanu 4 % Ve vývozní licenci týkající se těchto výrobků musí být v kolonce 9 uvedeno: "Musí být použit převodní koeficient pro oděvy o obchodní velikosti nejvýše 130 cm". |
          5 | Čína | Tato čísla zahrnují následující množství vyhrazené pro evropský průmysl na dobu 180 dnů v každém roce (1000 kusů): 700 U výrobků kategorie 5 (jiné než větrovky, bundy a podobné výrobky) z jemných zvířecích chlupů kódů KN: 61101210, 61101290, 61101910 a 61101990 se použije v rámci množstevních limitů stanovených pro kategorii 5 tento podlimit (1000 kusů): 250 |
          6 | Čína | Tato čísla zahrnují následující množství vyhrazené pro evropský průmysl na dobu 180 dnů v každém roce (1000 kusů): 1274 Čína může vyvézt do Společenství následující dodatečné množství krátkých kalhot (kódy KN 62034190, 62034290, 62034390 a 62034950 (1000 kusů): 1266 |
          Brazílie Hongkong Indie Indonésie Macao Malajsie Filipíny Singapur Jižní Korea Srí Lanka Tchaj-wan | Pro účely vyrovnávání vývozů s dohodnutými množstevními limity lze použít až na 5 % množstevních limitů převodní koeficient pěti oděvů (jiných než kojeneckých oděvů) o obchodní velikosti nejvýše 130 cm nebo tří oděvů, jejichž obchodní velikost je větší než 130 cm. U Macaa činí tento podíl 3 % a u Hongkongu 1 %. Použití převodního koeficientu pro Hongkong se omezuje, pokud jde o dlouhé kalhoty na níže uvedený podlimit. Ve vývozní licenci týkající se těchto výrobků musí být v kolonce 9 uvedeno: "Musí být použit převodní koeficient pro oděvy o obchodní velikosti nejvýše 130 cm". |
          Hongkong | V rámci množstevních limitů stanovených v příloze V existují tyto podlimity pro dlouhé kalhoty kódů KN: 62034110, 62034231, 62034233, 62034235, 62034319, 62034919, 62046110, 62046231, 62046233, 62046239, 62046318, 62046918, 62113242, 62113342, 62114242 a 62114342 (1000 kusů): 56292 Vývozní licence na tyto výrobky musí mít označení: "Kategorie 6 A". |
          7 | Čína | Tato čísla zahrnují následující množství vyhrazené pro evropský průmysl na dobu 180 dnů v každém roce (1000 kusů): 755 |
          8 | Čína | Tato čísla zahrnují následující množství vyhrazené pro evropský průmysl na dobu 180 dnů v každém roce:(1000 kusů): 1220 |
          13 | Hongkong | Množstevní limity uvedené v příloze V zahrnují pouze výrobky z bavlny nebo syntetických vláken kódů KN: 61071100, ex61071200, 61082100, ex61082200 a ex62121010 Kromě množstevních limitů uvedených v příloze V byla dohodnuta pro vývoz výrobků následující specifická množství (z vlny nebo z regenerovaných vláken) kódů KN: ex61071200, ex61071900, ex61082200, ex61082900 a ex62121010 (v tunách): 3002 Vývozní licence na tyto výrobky musí mít označení: "Kategorie 13 S" |
          15 | Čína | Tato čísla zahrnují následující množství vyhrazené pro evropský průmysl na dobu 180 dnů v každém roce: (1000 kusů): 371 |
          26 | Čína | Tato čísla zahrnují následující množství vyhrazená pro evropský průmysl na dobu 180 dnů v každém roce (1000 kusů): 370 |
          28 | Tchaj-wan | Kromě množstevních limitů stanovených v příloze V byla dohodnuta specifická množství pro vývoz náprsníkových kalhot se šlemi, šortek a krátkých kalhot kódů KN: 61034190, 61034290, 61034390, 61034991, 61046190, 61046290, 61046390 a 61046991: 1226368 kusů |
          29 | Jižní Korea | Kromě množstevních limitů stanovených v příloze V jsou vyhrazena dodatečná množství pro oděvy pro bojová umění (judo, karate, kung fu, taekwondo apod.) (1000 kusů): 454 |
          97a | Jižní Korea Tchajwan Thajsko | Zhotovené rybářské sítě (kódy KN: 56081119 a 56081199) |
          163 | Čína | Tato čísla zahrnují následující množství vyhrazená pro evropský průmysl na dobu 180 dnů v každém roce (v tunách): 400 |
          Všechny skupiny, které podléhají množstevním limitům | Vietnam | Vietnam vyhradí 30 % svých množstevních limitů pro firmy textilního průmyslu Společenství po dobu čtyř měsíců počínaje dnem 1. ledna každého roku, na základě seznamů poskytnutých Společenstvím do dne 30. října předchozího roku. |
          Na výše uvedené kategorie a množství se vztahují ustanovení o odchylkách týkající se Číny stanovená v článku 7 a v příloze VIII nařízení 3030/93.
          Třetí země | Kategorie | Jednotka | 2004 |
          Následující množství poskytnutá pro rok 2004 lze využít výlučně na evropských veletrzích | Následující množství poskytnutá pro rok 2004 lze využít výlučně na evropských veletrzích | Následující množství poskytnutá pro rok 2004 lze využít výlučně na evropských veletrzích |
          Čína | 1 | Tuny | 317 |
          2 | Tuny | 1338 |
          2a | Tuny | 159 |
          3 | Tuny | 196 |
          3a | Tuny | 27 |
          4 | 1000 kusů | 2061 |
          5 | 1000 kusů | 705 |
          6 | 1000 kusů | 1689 |
          7 | 1000 kusů | 302 |
          8 | 1000 kusů | 992 |
          9 | Tuny | 294 |
          12 | 1000 párů | 843 |
          13 | 1000 kusů | 3192 |
          20/39 | Tuny | 372 |
          22 | Tuny | 332 |
          Dodatek C přílohy V
          MNOŽSTEVNÍ LIMITY SPOLEČENSTVÍ
          (Úplný popis zboží je uveden v příloze I B)
          Třetí země | Kategorie | Jednotka | Úrovně kvót použitelné od 1. května 2004 |
          Čína | SKUPINA I | | |
          ex 20 | Tuny | 59 |
          SKUPINA IV | | |
          115 | Tuny | 1413 |
          117 | Tuny | 684 |
          118 | Tuny | 1513 |
          122 | Tuny | 220 |
          SKUPINA V | | |
          136A | Tuny | 462 |
          156 | Tuny | 3986 |
          157 | Tuny | 13738 |
          159 | Tuny | 4352 |
          Třetí země | Kategorie | Jednotka | Množstevní limity Společenství |
          Úrovně kvót použitelné ode dne 1. května 2004 |
          Bělorusko | SKUPINA IB | |
          4 | 1000 kusů | 4432 |
          5 | 1000 kusů | 6179 |
          6 | 1000 kusů | 7526 |
          7 | 1000 kusů | 5586 |
          8 | 1000 kusů | 1966 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 4163 |
          13 | 1000 kusů | 419 |
          15 | 1000 kusů | 3228 |
          16 | 1000 kusů | 736 |
          21 | 1000 kusů | 2403 |
          24 | 1000 kusů | 526 |
          26/27 | 1000 kusů | 2598 |
          29 | 1000 kusů | 1221 |
          73 | 1000 kusů | 4679 |
          83 | Tuny | 622 |
          SKUPINA IIIB | | |
          74 | 1000 kusů | 816 |
          Čína | SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 337 |
          5 | 1000 kusů | 746 |
          6 | 1000 kusů | 2707 |
          7 | 1000 kusů | 724 |
          8 | 1000 kusů | 1644 |
          SKUPINA IIB | | |
          13 | 1000 kusů | 888 |
          14 | 1000 kusů | 660 |
          15 | 1000 kusů | 679 |
          16 | 1000 kusů | 1032 |
          17 | 1000 kusů | 868 |
          26 | 1000 kusů | 1281 |
          29 | 1000 kusů | 129 |
          31 | 1000 kusů | 10199 |
          78 | Tuny | 105 |
          83 | Tuny | 105 |
          SKUPINA V | | |
          159 | Tuny | 9 |
          Indie | SKUPINA IB | | |
          7 | 1000 kusů | 4987 |
          8 | 1000 kusů | 3770 |
          SKUPINA IIB | | |
          15 | 1000 kusů | 380 |
          26 | 1000 kusů | 3555 |
          Indonésie | SKUPINA IB | | |
          6 | 1000 kusů | 2456 |
          7 | 1000 kusů | 1633 |
          8 | 1000 kusů | 2045 |
          Macao | SKUPINA IB | | |
          6 | 1000 kusů | 335 |
          SKUPINA IIB | | |
          16 | 1000 kusů | 906 |
          Malajsie | SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 594 |
          5 | 1000 kusů | 594 |
          6 | 1000 kusů | 594 |
          7 | 1000 kusů | 383 |
          8 | 1000 kusů | 308 |
          Pákistán | SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 8273 |
          5 | 1000 kusů | 4148 |
          6 | 1000 kusů | 7096 |
          7 | 1000 kusů | 3372 |
          8 | 1000 kusů | 4704 |
          SKUPINA IIB | | |
          26 | 1000 kusů | 4604 |
          Filipíny | SKUPINA IB | | |
          6 | 1000 kusů | 738 |
          8 | 1000 kusů | 221 |
          Singapur | SKUPINA IB | | |
          7 | 1000 kusů | 1283 |
          Srí Lanka | SKUPINA IB | | |
          6 | 1000 kusů | |
          7 | 1000 kusů | |
          8 | 1000 kusů | |
          Thajsko | SKUPINA IB | | |
          5 | 1000 kusů | 416 |
          6 | 1000 kusů | 417 |
          7 | 1000 kusů | 653 |
          8 | 1000 kusů | 416 |
          SKUPINA IIB | | |
          26 | 1000 kusů | 633 |
          Vietnam | SKUPINA IB | | |
          4 | 1000 kusů | 1064 |
          5 | 1000 kusů | 811 |
          6 | 1000 kusů | 757 |
          7 | 1000 kusů | 1417 |
          8 | 1000 kusů | 3286 |
          SKUPINA IIB | | |
          12 | 1000 párů | 3348 |
          13 | 1000 kusů | 1024 |
          15 | 1000 kusů | 329 |
          18 | Tuny | 385 |
          21 | 1000 kusů | 2235 |
          26 | 1000 kusů | 209 |
          31 | 1000 kusů | 1869 |
          68 | Tuny | 156 |
          76 | Tuny | 532 |
          78 | Tuny | 371" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.