Nařízení Komise (ES) č. 489/2004 ze dne 16. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 489/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 489/2004
          ze dne 16. března 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 20/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zvláštní režimy zásobování nejvzdálenějších regionů zavedená nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a zrušuje nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom) [1], a zejména na článek 22 a čl. 26 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima) [2], a zejména na článek 34 a čl. 38 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican) [3], a zejména na článek 20 a čl. 24 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 16 odst. 1 a čl. 17 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 20/2002 [4] se v uvedeném pořadí týkají francouzských zámořských departementů a Azor a Madeiry a stanoví, že zpracovatelé mohou v rámci regionálního obchodu vyvážet nebo v rámci tradičních obchodních toků zasílat zpracované produkty obsahující suroviny zvýhodněné zvláštními režimy zásobování do výše ročních množstevních limitů určených Komisí.
          (2) V nařízení (ES) č. 20/2002 je proto třeba stanovit roční maximální množství, která mohou být vyvážena nebo zasílána z francouzských zámořských departementů a z Azor a Madeiry.
          (3) Je třeba určit – zejména na základě zeměpisné blízkosti jako kritéria – třetí země, do nichž lze v rámci regionálního obchodu zasílat vývoz z francouzských zámořských departementů a z Azor a Madeiry, a je třeba stanovit vhodná opatření pro sledování těchto operací a ukládání potřebných sankcí.
          (4) V souladu s čl. 16 odst. 2, čl. 17 odst. 2 a čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 20/2002 je povolení vyvážet nebo zasílat zpracované produkty neobsahující suroviny zvýhodněné zvláštními režimy zásobování podmíněno osvědčením zpracovatele. Zpracovatel v tomto osvědčení prohlašuje, že zpracované produkty určené k vývozu nebo zaslání neobsahují suroviny dovážené nebo vstupující v rámci zvláštních režimů zásobování. Je třeba stanovit sankce pro případ, kdy je učiněno nepravdivé prohlášení.
          (5) Nařízení (ES) č. 20/2002 je proto třeba změnit.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanovisky všech dotyčných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 20/2002 se mění takto:
          1. článek 16 se mění takto:
          a) odstavec 1 se mění takto:
          i) první pododstavec se nahrazuje tímto:
          "Zpracovatelé, kteří podle čl. 9 odst. 3 prohlásili svůj úmysl v rámci regionálního obchodu vyvážet nebo v rámci tradičních obchodních toků zasílat zpracované produkty obsahující suroviny zvýhodněné zvláštními režimy zásobování, tak mohou činit do výše ročních množstevních limitů určených v příloze I do třetích zemí uvedených v příloze II. Příslušné orgány přijmou opatření nezbytná pro zajištění toho, aby tyto činnosti nepřesáhly stanovená roční množství.";
          ii) za první pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "Zpracovatelé, kteří vyvezli produkty uvedené v předcházejícím pododstavci v rámci regionálního obchodu do některé ze třetích zemí uvedených v příloze II, musí předložit doklady uvedené v článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 za účelem možných kontrol prováděných příslušnými orgány, které v nezbytném případě vymáhají zpět prospěch poskytnutý v rámci zvláštních režimů zásobování a dočasně pozastaví registraci zpracovatele nebo ji zruší.";
          b) v odstavci 2 se druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
          "Příslušné orgány provedou nezbytné kontroly k zajištění přesnosti osvědčení uvedených v prvním pododstavci. V nezbytném případě vymáhají zpět prospěch poskytnutý v rámci zvláštních režimů zásobování a dočasně pozastaví registraci zpracovatele nebo ji zruší.";
          c) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Zpracovatelské činnosti, které mohou v rámci množství stanovených v příloze I vyvolávat regionální obchodní vývozy nebo tradiční zásilky, musí – s výjimkou všech obvyklých způsobů zacházení – obdobně splňovat podmínky zpracování stanovené v ustanoveních o režimu aktivního zušlechťovacího styku a postupu pro přepracování pod celním dohledem uvedených v nařízeních (EHS) č. 2913/92 a (EHS) č. 2454/93."
          2. článek 17 se mění takto:
          a) odstavec 1 se mění takto:
          i) první pododstavec se nahrazuje tímto:
          "Zpracovatelé, kteří podle čl. 9 odst. 3 prohlásili svůj úmysl v rámci regionálního obchodu vyvážet nebo v rámci tradičních obchodních toků zasílat zpracované produkty obsahující suroviny zvýhodněné zvláštními režimy zásobování, tak mohou činit do výše ročních množstevních limitů určených v příloze III do třetích zemí uvedených v příloze IV. Příslušné orgány přijmou opatření nezbytná pro zajištění toho, aby tyto činnosti nepřesáhly stanovená roční množství.";
          ii) za první pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "Zpracovatelé, kteří vyvezli produkty uvedené v předcházejícím pododstavci v rámci regionálního obchodu do některé ze třetích zemí uvedených v příloze IV, musí předložit doklady uvedené v článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999 za účelem možných kontrol prováděných příslušnými orgány, které v nezbytném případě vymáhají zpět prospěch poskytnutý v rámci zvláštních režimů zásobování a dočasně pozastaví registraci zpracovatele nebo ji zruší.";
          b) v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Příslušné orgány provedou nezbytné kontroly k zajištění přesnosti osvědčení uvedených v prvním pododstavci. V nezbytném případě vymáhají zpět prospěch poskytnutý v rámci zvláštních režimů zásobování a dočasně pozastaví registraci nebo ji zruší.";
          c) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Zpracovatelské činnosti, které mohou v rámci množství stanovených v příloze III vyvolávat regionální obchodní vývozy nebo tradiční zasílání, musí – s výjimkou všech obvyklých způsobů zacházení – obdobně splňovat podmínky zpracování stanovené v ustanoveních o režimu aktivního zušlechťovacího styku a postupu pro přepracování pod celním dohledem uvedených v nařízeních (EHS) č. 2913/92 a (EHS) č. 2454/93."
          3. článek 19 se mění takto:
          a) první pododstavec článku 1 se nahrazuje tímto:
          "Zpracovatelé, kteří podle čl. 9 odst. 3 prohlásili svůj úmysl v rámci regionálního obchodu vyvážet nebo v rámci tradičních obchodních toků zasílat zpracované produkty obsahující suroviny zvýhodněné zvláštními režimy zásobování, tak mohou činit do výše ročních množstevních limitů určených v příloze V. Příslušné orgány přijmou opatření nezbytná pro zajištění toho, aby tyto činnosti nepřesáhly stanovená roční množství.";
          b) v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Příslušné orgány provedou nezbytné kontroly k zajištění přesnosti osvědčení uvedených v prvním pododstavci. V nezbytném případě vymáhají zpět prospěch poskytnutý v rámci zvláštních režimů zásobování a dočasně pozastaví registraci nebo ji zruší.";
          c) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Zpracovatelské činnosti, které mohou v rámci množství stanovených v příloze V vyvolávat regionální obchodní vývozy nebo tradiční zásilky, musí – s výjimkou všech obvyklých způsobů zacházení – obdobně splňovat podmínky zpracování stanovené v ustanoveních o režimu aktivního zušlechťovacího styku a postupu pro přepracování pod celním dohledem uvedených v nařízeních (EHS) č. 2913/92 a (EHS) č. 2454/93."
          4. v příloze se záhlaví "Příloha" nahrazuje záhlavím "Příloha V";
          5. znění přílohy tohoto nařízení se vkládá jako přílohy I až IV.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1782/2003.
          [3] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003.
          [4] Úř. věst. L 18, 11.1.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1174/2003 (Úř. věst. L 164, 2.7.2003, s. 3).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "
          „PŘÍLOHA I
          Maximální roční množství zpracovaných produktů, která mohou být vyvážena nebo zasílána z francouzských zámořských území v rámci regionálního obchodu nebo tradičních zásilek
          (čl. 9 odst. 3 a článek 16)
          Réunion
          (množství v kilogramech (nebo litrech56)) |
          Kód KN | do Evropského společenství | do třetí země |
          10059000 | – | 250 000 |
          110100 | – | 5 000 000 |
          15079090 | – | *38 000 |
          15089090 | – | *2 000 |
          15121191 | – | *250 000 |
          15152990 | – | *5 000 |
          21039090 | – | 15 000 |
          220300 | *2 530 | – |
          230990 | – | 8 000 000 |
          Martinik
          (množství v kilogramech (nebo litrech*)) |
          Kód KN | do Evropského společenství | do třetí země |
          040310 | – | 3 276 |
          110100 | – | 269 500 |
          230990 | – | 350 000 |
          Guadeloupe
          (množství v kilogramech (nebo litrech*)) |
          Kód KN | do Evropského společenství | do třetí země |
          110100 | – | 500 000 |
          230990 | – | 500 000 |
          PŘÍLOHA II
          Třetí země, do nichž se vyvážejí zpracované produkty z francouzských zámořských departementů v rámci regionální obchodu
          (čl. 9 odst. 3 a článek 16)
          Réunion: Mauricius, Madagaskar, Mayotte a Komory
          Martinique: Malé Antily [1]
          Guadeloupe: Malé Antily [2]
          Francouzská Guyana: Brazílie, Surinam a Guyana
          PŘÍLOHA III
          Maximální roční množství zpracovaných produktů, která mohou být vyvážena nebo zasílána z Azor a Madeiry v rámci regionálního obchodu nebo tradičních zásilek
          (čl. 9 odst. 3 a článek 17)
          Azory
          (množství v kilogramech (nebo litrech*)) |
          Kód KN | do Evropského společenství | do třetí země |
          110100 | – | 500 000 |
          230990 | – | 500 000 |
          Madeira
          (množství v kilogramech (nebo litrech*)) |
          Kód KN | do Evropského společenství | do třetí země |
          0401 | – | 1 000 000 |
          110100 | 60 000 | 600 000 |
          110220 | 3 000 | 500 000 |
          1704 | 4 600 | 10 000 |
          190219 | 25 500 | 600 000 |
          1905 | 18 200 | 300 000 |
          2009 | 3 800 | – |
          2202 | *18 700 | *3 000 000 |
          220300 | *2 500 | *1 000 000 |
          2208 | 9 000 | *20 000 |
          PŘÍLOHA IV
          Třetí země, do nichž se vyvážejí zpracované produkty z Azor a Madeiry v rámci regionální obchodu
          (čl. 9 odst. 3 a článek 17)
          Azory: Maroko, Kapverdy a Guinea-Bissau.
          Madeira: Maroko, Kapverdy a Guinea-Bissau.
          "
          [1] Malé Antily: Panenské ostrovy, Svatý Kryštof a Nevis, Antigua a Barbuda, Dominika, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenada, Barbados, Trinidad a Tobago, Svatý Martin, Anguilla
          [2] Malé Antily: Panenské ostrovy, Svatý Kryštof a Nevis, Antigua a Barbuda, Dominika, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenada, Barbados, Trinidad a Tobago, Svatý Martin, Anguilla
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.