Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 491/2004 ze dne 10. března 2004 o zavedení programu finanční a technické pomoci třetím zemím v oblastech migrace a azylu (AENEAS)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 491/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 491/2004
          ze dne 10. března 2004
          o zavedení programu finanční a technické pomoci třetím zemím v oblastech migrace a azylu (AENEAS)
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 179 odst. 1 a článek 181a této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Evropská rada na svém zvláštním zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 zdůraznila potřebu všestranného přístupu k pohybu osob zaměřujíce se na otázky politické, otázky lidských práv a otázky vývoje ve třetích zemích a v regionech a volajíce po větší soudržnosti mezi vnitřní a vnější politikou Evropské unie. Zdůraznila potřebu účinnějšího řízení migračních proudů ve všech jejich fázích a skutečnost, že partnerství se třetími zeměmi by mohlo být, pokud jde o podporu společného rozvoje, klíčovým prvkem pro úspěch takovéto politiky.
          (2) Evropská rada na zasedání v Seville ve dnech 21. a 22. června 2002 vyzdvihla začlenění přistěhovalectví do vztahů Unie se třetími zeměmi a důležitost zesílené spolupráce se třetími zeměmi pro řízení pohybu, a to včetně předcházení nedovolené migraci a obchodu s lidmi a boje proti nim.
          (3) Ve svých závěrech ze dne 18. listopadu 2002 požádala Rada Společenství, aby uvažovalo o tom, aby poskytnutí vhodné pomoci třetím zemím při provádění doložky o společném řízení migračních proudů a povinném zpětném přebírání osob v případech nedovoleného přistěhovalectví bylo zahrnuto do každé budoucí dohody o spolupráci, o přidružení nebo obdobné dohody.
          (4) Zlepšené řízení migračních proudů, a zejména určité aspekty migrace, jakými jsou vystěhování vysoce kvalifikovaných státních příslušníků a pohyb uprchlíků mezi sousedícími zeměmi, se také významně dotýkají rozvoje některých států.
          (5) Vnější spolupráce a rozvojové programy a politiky Společenství se nepřímo dotýkají hlavních činitelů způsobujících migrační tlak. Konkrétněji od zasedání Evropské rady v Tampere se Komise pokoušela začlenit otázky související s migrací do programování vnější pomoci Společenství, aby tím přímo podpořila třetí země v jejich snahách řešit problémy vyvstávající z dovolené, nedovolené a vynucené migrace.
          (6) Za účelem podpory tohoto programování vyčlenil rozpočtový orgán od roku 2001 do roku 2003 zvláštní položky v souhrnném rozpočtu Evropské unie na financování přípravných akcí vykonávaných v rámci partnerství s třetími zeměmi a regiony v souvislosti s problémy migrace a azylu.
          (7) Při zohlednění těchto přípravných akcí a s odkazem na sdělení Komise o začlenění migračních otázek do vztahů Evropské unie s třetími zeměmi se považuje za nezbytné vybavit Společenství od roku 2004 víceletým programem sestaveným pro poskytování zvláštní doplňkové odezvy na potřeby třetích zemí při jejich snahách o účinnější řízení všech aspektů migračních proudů, zejména podnícení připravenosti třetích zemí k uzavření dohod o zpětném přebírání osob a o pomoci třetím zemím při vyrovnávání se s důsledky takových dohod.
          (8) Aby byla zajištěna propojenost vnějších vztahů Společenství, měly by být činnosti financované podle tohoto nového dokumentu vůči činnostem financovaným podle jiných dokumentů Společenství pro spolupráci a rozvoj činnostmi zvláštními a doplňujícími.
          (9) Ve svých závěrech o migraci a rozvoji ze dne 19. května 2003 Rada potvrdila potřebu větší koordinace mezi těmito oddělenými, ale vzájemně souvisejícími oblastmi politik. Závěry zdůraznily řadu oblastí možné spolupůsobnosti, na které by se Evropská unie mohla zaměřit na podporu obou oblastí politiky.
          (10) Problémy spojené s migrací si žádají, pokud jde o financování činností Společenství, účinné, pružné a v některých případech okamžité rozhodování.
          (11) Hodnocení přípravných akcí bude přínosem pro provádění tohoto programu.
          (12) Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [3].
          (13) Toto nařízení stanoví pro celou dobu trvání programu finanční rámec, který pro rozpočtový orgán v rámci ročního rozpočtového procesu představuje prvotní referenci ve smyslu bodu 33 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu [4].
          (14) Jelikož cíle navrhované akce, totiž podpory účinnějšího řízení migračních proudů v úzké spolupráci s dotyčnými třetími zeměmi v rámci souhrnného přístupu k migraci, nemůže být uspokojivě dosaženy na úrovni členských států, a proto jej, z důvodů rozsahu či účinků navrhované činnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmou opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné.
          (15) Ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům a nesrovnalostem tvoří nedílnou součást tohoto nařízení. Zejména by smlouvy uzavřené na základě tohoto nařízení měly opravňovat Komisi k používání opatření stanovených nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem [5],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I
          CÍLE A AKCE
          Článek 1
          1. Společenství tímto zřizuje program vzájemné spolupráce (dále jen "program"), jehož cílem je poskytovat zvláštní a doplňující finanční a technickou pomoc třetím zemím za účelem podpory jejich snah o zlepšení řízení migračních proudů ve všech jejich rozměrech.
          2. Program je určen zejména, avšak nikoli výhradně, těm třetím zemím, které se aktivně účastní příprav nebo provádění dohody o zpětném přebírání osob sjednané, podepsané nebo uzavřené s Evropským společenstvím.
          3. Z programu jsou financovány vhodné akce, které vnitřně provázaným a doplňkovým způsobem spojují obecné zásady politiky Společenství pro spolupráci a rozvoj a celostátní a regionální strategie Společenství pro spolupráci a rozvoj týkající se dotyčných třetích států a které doplňují akce – zejména v oblastech řízení migračních proudů, navracení a opětovného začlenění migrantů do jejich země původu, azylu, hraniční kontroly, uprchlíků a bezdomovců – stanovené při provádění těchto strategií a financované jinými nástroji Společenství v oblasti spolupráce a rozvoje. Akce financované na základě programu musí být v souladu s úsilím Společenství o odstranění základních příčin migrace.
          4. Dodržování demokratických principů a právního státu, jakož i lidských práv, práv menšin a základních svobod představuje nezbytý prvek používání tohoto nařízení. Je-li to nutné, jsou akce financované podle tohoto nařízení v nejvyšší možné míře spojené s opatřeními zaměřenými na posilování demokracie, lidských práv a právního státu.
          Článek 2
          1. Program usiluje o podporu spolupráce mezi Společenstvím a třetími zeměmi prostřednictvím příspěvků do dotyčných třetích zemí a za spoluúčasti těchto zemí směřuje k těmto cílům:
          a) rozvoj jejich právních předpisů v oblasti dovoleného přistěhovalectví, zejména pokud jde o pravidla přijímání, práva a postavení vpuštěných osob, rovné zacházení s osobami s povoleným pobytem, integrace a nediskriminace, jakož i opatření pro boj proti rasismu a xenofobii;
          b) rozvoj dovolené migrace v souladu s analýzou demografické, hospodářské a společenské situace v zemích původu a v hostitelských zemích a přijímací kapacity hostitelských zemí, jakož i s posilováním veřejného povědomí o výhodách dovolené migrace a důsledcích nedovolené migrace;
          c) rozvoj jejich právních předpisů a vnitrostátních postupů, pokud jde o mezinárodní ochranu, za účelem jejich souladu s ustanoveními Ženevské úmluvy z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a protokolu z roku 1967 a dalších příslušných mezinárodních dokumentů, zajištění dohledu nad zásadou nenavracení a zvýšení kapacity dotyčných třetích zemí, které přijímají uchazeče o azyl a uprchlíky;
          d) zavedení účinné a preventivní politiky pro boj proti nedovolené migraci v dotyčných třetích zemích, včetně boje proti obchodování s lidmi a převaděčství, a rozvoj odpovídajících právních předpisů;
          e) zpětné přebírání při plném dodržování práva a opětovné trvalé začlenění osob, které nedovoleně vstoupily na území členských států nebona něm neoprávněně pobývaly, nebo osob, které neúspěšně žádaly o azyl v Evropské unii nebo tam požívaly mezinárodní ochrany, v dotyčných třetích zemích.
          2. K dosažení těchto cílů může program podporovat zejména tyto akce:
          a) zahájení informačních kampaní a poskytování právního poradenství o následcích nedovoleného přistěhovalectví, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů a nedovoleného zaměstnávání v Evropské unii;
          b) rozšiřování informací a právního poradenství o možnostech krátkodobého i dlouhodobého dovoleného zaměstnávání v Evropské unii a o k tomu potřebných postupech;
          c) rozvoj akcí směřujících k udržování vazeb mezi místními společenstvími v zemi původu a jejich legálními vystěhovalci a usnadnění příspěvku migrantů ke společenskému a hospodářskému rozvoji společenství v jejich zemi původu včetně usnadnění využití odeslaných obnosů pro produktivní investice a rozvojové iniciativy, jakož i poskytování pomoci mikrokreditovým programům;
          d) usnadňování dialogu a výměny informací mezi institucemi třetí země a státními příslušníky této země, kteří uvažují o vystěhování;
          e) podpora vytváření kapacit v oblasti vypracovávání, provádění a zajišťování účinnosti vnitrostátních právních předpisů a správy systémů, pokud jde o azyl, migraci a boj proti trestné činnosti včetně organizované trestné činnosti a korupce spojené s nedovoleným přistěhovalectvím, a rozvoj odborné přípravy pracovníků v oblastech migrace a azylu;
          f) hodnocení a možné zdokonalování institucionálního a správního rámce a schopnosti provádět hraniční kontroly a zdokonalování řízení hraničních kontrol, včetně prostředků operativní spolupráce;
          g) vytváření kapacit v oblastech bezpečnosti cestovních dokumentů a víz včetně podmínek jejich vydávání, identifikace a dokumentace ilegálních migrantů včetně vlastních státních příslušníků a odhalování padělaných dokladů a víz;
          h) zavedení systémů sběru údajů; sledování a analýza migračních jevů; zjišťování základních příčin migračních pohybů a stanovení opatření zaměřených na jejich uchopení; usnadnění výměny informací o migračních pohybech, zejména o migračních proudech směrem do Evropské unie;
          i) rozvoj regionálního a subregionálního dialogu o azylu a migraci včetně nedovolené migrace;
          j) pomoc při sjednávání dohod dotyčných třetích zemí se zúčastněnými zeměmi o zpětném přebírání osob;
          k) podpora vytváření kapacit v dotyčných třetích zemích v oblastech podmínek přijetí a schopnosti ochrany uchazečů o azyl, zpětného přebírání osob a trvalého zpětného začlenění navrátilců majícího trvalou hodnotu a programů pro znovuzačlenění;
          l) podpora cíleného zpětného socioekonomického začlenění navrátilců do jejich země původu včetně odborné přípravy a vytvoření kapacit určených k usnadnění jejich začlenění na trh práce.
          Článek 3
          Ke sledování cílů a akcí stanovených v článku 2 může program mimo jiné podporovat
          1. opatření nezbytná pro určování a přípravu akcí zahrnující mimo jiné:
          a) studie proveditelnosti;
          b) výměnu technického know-how a zkušeností mezi členskými státy, třetími zeměmi, evropskými organizacemi a subjekty a mezinárodními organizacemi;
          c) obecné studie týkající se činnosti Společenství v oblasti působnosti tohoto nařízení;
          2. provádění projektů
          a) technické pomoci při provádění akcí jak zahraničními, tak domácími pracovníky;
          b) odborné přípravy a jiných služeb;
          c) nákupu nebo poskytnutí jakéhokoli produktu nebo vybavení, dodávek a investičních výdajů bezpodmínečně nutných pro provádění akcí, za mimořádných okolností a s řádným odůvodněním včetně nákupu nebo pronájmu nemovitostí;
          3. opatření pro sledování, kontrolu a hodnocení akcí;
          4. aktivity k objasnění cílů a výsledků těchto akcí široké veřejnosti;
          5. akce včetně technické pomoci pro posouzení přínosu provádění těchto opatření pro Společenství nebo třetí země.
          Přijmou se nezbytná opatření, aby se zdůraznil komunitární charakter pomoci poskytované podle tohoto nařízení.
          KAPITOLA II
          POSTUPY PRO PROVÁDĚNÍ PROGRAMU
          Článek 4
          1. Mezi partnery způsobilé k finanční podpoře podle programu mohou patřit regionální a mezinárodní organizace a agentury (zejména agentury OSN), jakož i nevládní organizace nebo jiné nestátní subjekty, federální, vnitrostátní, provinciální a místní vlády, jejich odbory a agentury, instituce, sdružení a veřejné a soukromé subjekty jak z Evropské unie, tak z dotyčných třetích zemí s důrazem na partnerství mezi nimi.
          2. Činnosti financované Společenstvím na základě tohoto nařízení jsou prováděny Komisí.
          Článek 5
          Aniž je dotčeno institucionální a politické prostředí, ve kterém působí partneři uvedení v článku 4, musí být při určování vhodnosti subjektu pro financování Společenstvím zohledněny zejména tyto skutečnosti:
          1. jeho zkušenosti v oblastech uvedených v čl. 2 odst. 1, a zejména s činnostmi v oblastech azylu a migrace;
          2. jeho závazek nediskriminačním způsobem chránit, dodržovat a prosazovat lidská práva a demokratické zásady;
          3. jeho kapacity pro správní a finanční řízení;
          4. jeho technická a logistická kapacita ve vztahu k plánovaným akcím;
          5. případně výsledky předchozích činností, zejména těch, které byly financovány Společenstvím, členskými státy a mezinárodními organizacemi.
          KAPITOLA III
          POSTUPY PRO PROVÁDĚNÍ AKCÍ
          Článek 6
          1. Finanční rámec k provádění tohoto nařízení pro období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2008 se stanoví na 250 milionů EUR, ze kterých je 120 milionů EUR určeno pro období do 31. prosince 2006.
          Pro období po 31. prosince 2006 se částka považuje za schválenou, pokud je pro tuto fázi v souladu s finančními výhledy platnými pro období počínající v roce 2007 s ohledem na informace dostupné podle čl. 10 odst. 2 a 3.
          2. Roční rozpočtové položky povoluje rozpočtový orgán v mezích finančních výhledů.
          3. Spolufinancování akce Společenstvím podle programu nesmí překročit 80 %, aniž jsou tím dotčena jiná použitelná ustanovení nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 [6] (dále jen "finanční nařízení"), a zejména článek 169 uvedeného nařízení. Z uvedeného je vyloučeno jakékoliv další financování prostřednictvím jiného programu financovaného ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.
          4. Financování Společenstvím podle tohoto nařízení se poskytuje v souladu s finančním nařízením. Finanční rozhodnutí a smlouvy z nich vyplývající podléhají finanční kontrole Komise a auditům Účetního dvora.
          5. Komise převezme veškerou potřebnou iniciativu k zajištění náležité koordinace s dalšími dárci.
          Článek 7
          1. Komise zajišťuje celkový soulad a souvislost s jinými odpovífdajícími politikami, nástroji, akcemi a programy Společenství.
          2. K posílení souladu a doplňkovosti mezi akcemi financovanými Společenstvím a akcemi financovanými členskými státy s cílem zaručit optimální účinnost těchto akcí přijme Komise veškerá nezbytná koordinační opatření.
          Článek 8
          1. Komise je pověřena řízením a prováděním programu.
          2. Komise řídí program v souladu s finančním nařízením a nařízením Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 [7] o prováděcích pravidlech k finančnímu nařízení, zejména pokud jde o zadávání zakázek a granty.
          3. K provádění programu vypracuje Komise postupem podle čl. 9 odst. 2 roční pracovní program. V souladu s cíli a kritérii tohoto nařízení stanoví pracovní program priority podporovaných akcí ve formě možných zeměpisných a tématických oblastí intervence, zvláštních cílů, předpokládaných výsledků, jakož i předběžné částky. Při vypracování pracovního programu se v nejvyšší možné míře usiluje o celkovou rovnováhu mezi těmito prioritami. Pokud jde o pracovní program, může Komise provádět konzultace s dalšími zúčastněnými stranami.
          4. Pracovní program musí být v souladu se strategickými dokumenty o zemích, strategickými dokumenty o regionech a s programy spolupráce pro rozvoj vypracovanými v rámci politiky Společenství pro spolupráci a rozvoj a musí zajišťovat jejich doplňkovost.
          5. Komise postupem podle čl. 9 odst. 2 schválí seznam vybraných projektů.
          Článek 9
          1. Komisi je nápomocen výbor.
          2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
          Doba uvedená čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          KAPITOLA IV
          PODÁVÁNÍ ZPRÁV
          Článek 10
          1. Komise nepřetržitě sleduje a pravidelně hodnotí provádění programu.
          2. Komise předloží předběžnou prozatímní hodnotící zprávu o provádění programu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 31. prosince 2006 a závěrečnou zprávu nejpozději do 31. prosince 2010. Kromě toho Komise současně s předložením předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie sděluje rozpočtovému orgánu stav provádění programu.
          3. Na žádost členských států nebo Evropského parlamentu, zejména v souvislosti s jednáním o budoucích finančních výhledech, může Komise hodnotit také výsledky akcí a programů Společenství podle tohoto nařízení.
          KAPITOLA V
          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 11
          Program zavedený tímto nařízením se použije ode dne 1. ledna 2004 do dne 31. prosince 2008.
          Článek 12
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          Ve Štrasburku dne 10. března 2004.
          Za Evropský parlament
          předseda
          P. Cox
          Za Radu
          předseda
          D. Roche
          [1] Úř. věst. C 32, 5.2.2004, s. 49.
          [2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 4. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. února 2004.
          [3] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [4] Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2003/429/ES (Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25).
          [5] Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.
          [6] Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1).
          [7] Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.