Nařízení Rady (ES) č. 492/2004 ze dne 8. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2002 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie a nařízení (ES) č. 1339/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející mimo jiné z Indie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 492/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 492/2004
          ze dne 8. března 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2002 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie a nařízení (ES) č. 1339/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející mimo jiné z Indie
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1], a zejména na články 8 a 9 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [2], a zejména na články 13 a 15 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. PŘEDCHOZÍ POSTUP
          (1) V červenci 2002 uložila Rada nařízením (ES) č. 1338/2002 [3] konečné vyrovnávací clo z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Indie. Týž den uložila Rada nařízením (ES) č. 1339/2002 [4] konečné antidumpingové clo z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a z Indie.
          (2) V rámci těchto postupů přijala Komise rozhodnutím 2002/611/ES [5] nabídku cenového závazku indické společnosti Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd (dále jen "společnost").
          (3) Dovozy kyseliny sulfanilové pocházející z Indie a vyvážené do Společenství společností (doplňkový kód Taric A 398) byly osvobozeny od vyrovnávacího a antidumpingového cla článkem 2 nařízení (ES) č. 1338/2002 a (ES) č. 1339/2002.
          B. DOBROVOLNÉ ODVOLÁNÍ ZÁVAZKU
          (4) V prosinci roku informovala společnost Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd Komisi o 2003 svém úmyslu dobrovolně odvolat svůj závazek.
          (5) V souladu s tím bylo rozhodnutí 2002/611/ES zrušeno.
          C. KONEČNÉ VYROVNÁVACÍ A ANTIDUMPINGOVÉ CLO
          (6) Šetření, které vedlo k nabídce závazku společnosti, bylo uzavřeno i) konečným zjištěním poskytování dotací a poškození nařízením (ES) č. 1338/2002 a ii) konečným zjištěním dumpingu a poškození nařízením (ES) č. 1339/2002.
          (7) V souladu s čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 2026/97 a čl. 8 odst. 9 nařízení (ES) č. 384/96 se musí sazba vyrovnávacího a antidumpingového cla, které má být uloženo na dovozy výrobků vyrobených a vyvážených společností, opírat o skutečnosti zjištěné v rámci šetření, které vedly k závazku. V tomto ohledu se vzhledem k bodu odůvodnění 67 nařízení (ES) č. 1338/2002 a bodu odůvodnění 46 nařízení (ES) č. 1339/2002 považuje za vhodné, aby byla sazba konečného vyrovnávacího cla stanovena ve výši 7,1 % valorického cla a aby byla sazba konečného antidumpingového cla stanovena ve výši 18,3 % valorického cla.
          D. ZMĚNA NAŘÍZENÍ (ES) č. 1338/2002 A (ES) č. 1339/2002
          (8) Vzhledem k výše uvedenému by měly být zrušeny čl. 1 odst. 3 a článek 2 nařízení (ES) č. 1338/2002, jakož i čl. 1 odst. 3 a článek 2 nařízení (ES) č. 1339/2002 a jejich příslušné přílohy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (ES) č. 1338/2002 se zrušují čl. 1 odst. 3, článek 2 a příloha.
          Článek 2
          V nařízení (ES) č. 1339/2002 se zrušují čl. 1 odst. 3, článek 2 a příloha.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. března 2004.
          Za Radu
          předseda
          D. Ahern
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 288, 21.10.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1973/2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 4).
          [3] Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 236/2004 (Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 17).
          [5] Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 36.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.