Nařízení Komise (ES) č. 526/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Espárrago de Navarra)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 526/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 526/2004
          ze dne 22. března 2004,
          kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Espárrago de Navarra)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 9 nařízení (EHS) č. 2081/92 požádalo Španělsko u názvu Espárrago de Navarra zapsaného jako chráněné zeměpisné označení podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 [2] o změnu popisu a zeměpisné oblasti.
          (2) Přezkoumání žádosti ukázalo, že se nejedná o méně významné změny.
          (3) Podle článku 9 nařízení (EHS) č. 2081/92 by měl být proto přiměřeně použit postup podle článku 6.
          (4) Bylo rozhodnuto, že navrhované změny jsou v souladu s nařízením (EHS) č. 2081/92. Po jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie [3] neobdržela Komise žádné námitky podle článku 7 uvedeného nařízení.
          (5) Změny by proto měly být zapsány a zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změny uvedené v příloze I tohoto nařízení se zapíší a zveřejní v souladu s čl. 6 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          Přehled hlavních bodů specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1660/2003 (Úř. věst. L 234, 20.9.2003, s. 10).
          [3] Úř. věst. C 110, 8.5.2003, s. 20 (Espárrago de Navarra).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          PŘEHLED
          Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
          "ESPÁRRAGO DE NAVARRA"
          CHOP () CHZO (X)
          Národní žádost č.: –
          1. Příslušný orgán členského státu:
          Název: | Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada. Dirección General de Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. |
          Adresa: | Paseo Infanta Isabel, 1 — E-28071 Madrid |
          Telefon: | (34-91) 347 53 94 |
          Fax: | (34-91) 347 54 10 |
          E-mail: | mvegaalv@mapya.es |
          2. Skupina žadatelů:
          2.1. Název: Consejo Regulador de la Denominación Específica "Espárrago de Navarra" (regulační subjekt pro specifické označení "Espárrago de Navarra")
          Adresa: | Avda. Serapio Huici, 22 — E 31610 Villava |
          Telefon: | (34 94) 801 30 45 |
          Fax: | (34 94) 801 30 46 |
          2.2. 2.3. Složení: Producent/zpracovatel (X) jiný ()
          3. Druh produktu: Zelenina — skupina 1.8
          4. Specifikace:
          (Shrnutí požadavků podle čl. 4 odst. 2)
          4.1. Název: "Espárrago de Navarra" (navarrský chřest)
          4.2. Popis:
          Křehké čerstvé výhonky Asparragus officinalis L, nachové, bílé nebo zelené, odrůd "Argenteuil", "Dariana", "Desto", "Cipres", "Grolim", "Juno", "Steline" a "Thielim", ke konzumaci v čerstvém nebo konzervovaném stavu, stanovené délky, průměru a jakostní třídy.
          Na polích je povoleno až 20 % neschválených odrůd.
          4.3. Zeměpisná oblast:
          Centrální údolí řeky Ebro, produkční oblast zahrnuje 263 obcí v Navaře, Rioje a Aragonii.
          4.4. Důkaz původu:
          Plantáže jsou náležitě zapsány; zpracování probíhá v podnicích usazených v produkční oblasti; etikety a kontrolní číslované etikety vydává regulační subjekt.
          4.5. Způsob produkce:
          Chřest ze zapsaných plantáží, sklizený a dopravený do podniků dopravními prostředky, které uchovávají produkt v jeho stavu a čerstvosti; chřest je zpracováván za podmínek stanovených regulačním subjektem.
          4.6. Souvislost:
          Chřest je pěstován na jílovitých nebo porézních jílovitých půdách s mírně zásaditým pH; podnebí je kontinentální se středozemním vlivem a průměrnými teplotami 13 až 14 °C. Použití vhodných technik pěstování, sklizně a produkce, které podléhají kontrole.
          4.7. Kontrolní subjekt:
          Název: | Consejo Regulador de la Denominación Específica Espárrago de Navarra |
          Adresa: | Avda. Serapio Huici, 22 E-31610 Villava |
          Telefon: | (34-94) 801 30 45 |
          Fax: | (34 94) 801 30 46 |
          4.8. Označování:
          Etikety musejí být povoleny regulačním subjektem. Musí být uvedena slova "Denominación Específica Espárrago de Navarra". Kontrolní číslované etikety vydává regulační subjekt.
          4.9. Vnitrostátní požadavky:
          Zákon č. 25/1970 ze dne 2. prosince 1970. Nařízení ze dne 13. července 1993, kterým se schvaluje specifické označení Espárrago de Navarra a jeho regulační subjekt.
          ES č.: ES/00 98/94.01.24
          Datum přijetí úplné žádosti: 19. 11. 2003
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.