Nařízení Komise (ES) č. 543/2004 ze dne 24. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 543/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 543/2004
          ze dne 24. března 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 5 odst. 2 a čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 [2] stanoví režim stanovení sazby náhrady předem vztahující se na zboží vyvážené během doby platnosti osvědčení o náhradě. V případě použití režimu stanovení sazby náhrady předem je sazba platná v den podání žádosti o stanovení náhrady předem použita pro vývoz, který má být uskutečněn po uvedeném dni během doby platnosti osvědčení o náhradě.
          (2) Protože však sazby náhrady pro mléko, cukr, obiloviny a rýži podléhají stanovení nebo úpravě vždy ve čtvrtek, vzniká nebezpečí, že žádosti o stanovení náhrady předem pro tyto produkty budou podávány ze spekulativních důvodů, jestliže by tyto žádosti doručené ve čtvrtek byly považovány za podané v tento den. Za účelem snížení tohoto nebezpečí by mělo proto být stanoveno, že jestliže je žádost o stanovení náhrady předem podána ve čtvrtek, je považována za předloženou následující pracovní den.
          (3) Článek 21 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty, stanoví, že se neposkytuje žádná náhrada pro produkty, které nemají řádnou a uspokojivou obchodní jakost v den přijetí vývozního prohlášení. Za účelem zajištění jednotného používání tohoto pravidla by se mělo v nařízení (ES) č. 1520/2000 stanovit, že náhrada pro produkty uvedené v článku 1 směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh [3] nebo v článku 1 směrnice Rady 89/437/EHS ze dne 20. června 1989 o hygienických a zdravotních otázkách produkce vaječných výrobků a jejich uvádění na trh [4] a uvedené v příloze B nařízení (ES) č. 1520/2000 může být poskytnuta jen tehdy, jsou-li upraveny v souladu s požadavky těchto směrnic a nesou-li požadované označení zdravotní nezávadnosti.
          (4) Protože některé hospodářské subjekty mohou v praxi požadovat čas pro přijetí opatření nezbytných pro zajištění označení obalů jejich zboží požadovaným označením zdravotní nezávadnosti, neměl by tento požadavek platit před 15. dubnem 2004.
          (5) Proto by nařízení (ES) č. 1520/2000 je třeba odpovídajícím způsobem změnit.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými výrobky neuvedenými v příloze I Smlouvy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1520/2000 se mění takto:
          1. V čl. 5 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "V případě použití režimu stanovení sazby náhrady předem je sazba platná v den podání žádosti o stanovení náhrady předem použita pro vývoz, který má být uskutečněn po uvedeném dni během doby platnosti osvědčení o náhradě v souladu s ustanoveními čl. 9 odst. 2. Žádosti o stanovení sazby náhrady předem podané ve čtvrtek se však považují za žádosti předložené následující pracovní den."
          2. V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Zúčastněná strana může požádat o stanovení sazeb náhrady předem platných v den podání své žádosti. V tom případě se stanovení předem týká všech platných sazeb náhrady. Jediná žádost o stanovení náhrady předem předložená za podmínek přílohy F může být podána buď při žádosti o osvědčení o náhradě, nebo ode dne udělení osvědčení o náhradě a před jeho posledním dnem platnosti.
          Stanovení náhrady předem se nevztahuje na vývozy uskutečněné přede dnem uvedené žádosti.
          Odchylně od prvního pododstavce, a pokud se příslušné žádosti týkají žádosti o stanovení sazby náhrady předem, považují se žádosti podané ve čtvrtek za žádosti předložené následující pracovní den."
          (3) V článku 16 se doplňuje nový odstavec 10, který zní:
          "10. Pro poskytnutí náhrady pro zboží kódů KN 04031051 až 04031099, 04039071 až 04039099, 04052010, 04052030 a 21050099 musí zboží splňovat požadavky směrnice 92/46/EHS, zejména požadavek výroby ve schválené provozovně, a dodržet podmínky týkající se osvědčení o zdravotní nezávadnosti uvedené v bodu A kapitoly IV přílohy C uvedené směrnice.
          Pro poskytnutí náhrady pro zboží kódů KN 35021190 a 35021990 musí zboží splňovat ustanovení kapitoly XI přílohy směrnice 89/437/EHS."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 odst. 3 se použije ode dne 15. dubna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. března 2004.
          Za Komisi
          Erkki Liikanen
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).
          [2] Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 307/2004 (Úř. věst. L 52, 21.2.2004, s. 35).
          [3] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2010/2003 (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 13).
          [4] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.