Nařízení Komise (ES) č. 567/2004 ze dne 22. března 2004 kterým se mění nařízení (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 567/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 567/2004
          ze dne 22. března 2004
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska [2], a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Kapitola Va nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) [3] stanoví podpůrné opatření na pomoc zemědělcům, kteří splňují nedávno zavedené závazné normy.
          (2) V důsledku přistoupení se zemědělci v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku musí vypořádat s velkým počtem nových norem založených na právu Společenství, které musí dodržovat od data přistoupení či pozdějšího data. Je nezbytné poskytnout podporu, která pokryje alespoň část nákladů nutných ke splnění těchto norem. Proto by měly být stanoveny zvláštní odchylky za účelem provádění opatření "pro plnění norem" v nových členských státech.
          (3) Nařízení (ES) č. 1257/1999 by proto mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 33l nařízení (ES) č. 1257/1999 se vkládá nový odstavec 2b, který zní:
          "2b. Odchylně od článků 21a, 21b a 21c lze při určování výše roční podpory vzít v úvahu náklady spojené s investicemi nutnými ke splnění norem stanovených Komisí před datem přistoupení a závazných pro zemědělce od tohoto data či data pozdějšího. Tato možnost je omezena na první tři roky období podpory do výše ročního stropu 25000 EUR na hospodářství. Během tohoto investičního období se nepoužije postupné snižování stanovené v článku 21c. Ztrátu zisku a dodatečné náklady vyplývající z plnění normy je možné vzít v úvahu až po skončení investičního období.
          Investice podporované podle prvního pododstavce nejsou způsobilé k podpoře stanovené v kapitole I."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004 s výhradou vstupu aktu o přistoupení z roku 2003 [4] v platnost.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. března 2004.
          Za Radu
          předseda
          J. Walsh
          [1] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 17.
          [2] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.
          [3] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          [4] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.