Nařízení Komise (ES) č. 574/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadůText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 574/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 574/2004
          ze dne 23. února 2004,
          kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů [1], a zejména na čl. 1 odst. 5 a čl. 6 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě článku 6 nařízení (ES) č. 2150/2002 je Komise povinna přijmout prováděcí opatření k uvedenému nařízení.
          (2) Podle čl. 6 písm. b) nařízení (ES) č. 2150/2002 může Komise přizpůsobit specifikace v přílohách uvedeného nařízení.
          (3) Podle čl. 1 odst. 5 nařízení (ES) č. 2150/2002 je Komise povinna vypracovat tabulku ekvivalentů mezi statistickou nomenklaturou přílohy III uvedeného nařízení a seznamem odpadů stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES [2].
          (4) Nařízení (ES) č. 2150/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Komise 89/382/EHS, Euratom [3],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy nařízení (ES) č. 2150/2002 se mění takto:
          1. V příloze I se oddíl 2 bod 1 nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.
          2. Příloha III se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. února 2004.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2001/573/ES (Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 18).
          [3] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          PŘÍLOHA I
          ODDÍL 2
          Kategorie odpadů
          1. Statistiky musí být vypracovány pro níže uvedené kategorie odpadu:
          Seznam souhrnných položek |
          Položka č. | EWC-Stat - Verze 3 | Popis |
          Klasifikace odpadu | Kód |
          1 | 01.1 | Upotřebená rozpouštědla | Nebezpečný |
          2 | 01.2 | Kyselé, zásadité nebo solné odpady | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          3 | 01.2 | Kyselé, zásadité nebo solné odpady | Nebezpečný |
          4 | 01.3 | Použité oleje | Nebezpečný |
          5 | 01.4 | Upotřebené chemické katalyzátory | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          6 | 01.4 | Upotřebené chemické katalyzátory | Nebezpečný |
          7 | 02 | Odpadní chemikálie | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          8 | 02 | Odpadní chemikálie | Nebezpečný |
          9 | 03.1 | Chemická deposita a residua | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          10 | 03.1 | Chemická deposita a residua | Nebezpečný |
          11 | 03.2 | Kaly z průmyslových odpadních vod | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          12 | 03.2 | Kaly z průmyslových odpadních vod | Nebezpečný |
          13 | 05 | Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          14 | 05 | Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady | Nebezpečný |
          15 | 06 | Kovový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          16 | 06 | Kovový odpad | Nebezpečný |
          17 | 07.1 | Skleněný odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          18 | 07.1 | Skleněný odpad | Nebezpečný |
          19 | 07.2 | Odpad z papíru a lepenky | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          20 | 07.3 | Pryžový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          21 | 07.4 | Odpadní plasty | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          22 | 07.5 | Odpad ze dřeva | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          23 | 07.5 | Odpad ze dřeva | Nebezpečný |
          24 | 07.6 | Textilní odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          25 | 07.7 | Odpad s obsahem PCB | Nebezpečný |
          26 | 08 | Vyřazené zařízení | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          27 | 08 | Vyřazené zařízení | Nebezpečný |
          28 | 08.1 | Vyřazená vozidla | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          29 | 08.1 | Vyřazená vozidla | Nebezpečný |
          30 | 08.41 | Odpadní baterie a akumulátory | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          31 | 08.41 | Odpadní baterie a akumulátory | Nebezpečný |
          32 | 09 | Odpady živočišného a rostlinného původu (kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          33 | 09.11 | Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          34 | 09.3 | Zvířecí trus, moč a hnůj | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          35 | 10.1 | Odpady z domácností a podobné | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          36 | 10.2 | Směsné a nerozlišené materiály | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          37 | 10.2 | Směsné a nerozlišené materiály | Nebezpečný |
          38 | 10.3 | Zbytky z třídění | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          39 | 10.3 | Zbytky z třídění | Nebezpečný |
          40 | 11 | Obecné kaly (kromě vytěžené hlušiny) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          41 | 11.3 | Vytěžená hlušina | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          42 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Minerální odpady (kromě odpadů ze spalování, kontaminovaných zemin a znečištěné vytěžené hlušiny) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          43 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Minerální odpady (kromě odpadů ze spalování, kontaminovaných zemin a znečištěné vytěžené hlušiny) | Nebezpečný |
          44 | 12.4 | Odpad ze spalování | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          45 | 12.4 | Odpad ze spalování | Nebezpečný |
          46 | 12.6 | Kontaminované zeminy a znečištěná vytěžená hlušina | Nebezpečný |
          47 | 13 | Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |
          48 | 13 | Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad | Nebezpečný |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          PŘÍLOHA III
          TABULKA EKVIVALENTŮ
          uvedená v čl. 1 odst. 5 nařízení (ES) č. 2150/2002, mezi EWC-Stat Rev. 3 (statistická nomenklatura odpadu zaměřená na hlavní látky) a evropským seznamem odpadů (LoW) stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES
          01Chemické směsné odpady
          01.1Upotřebená rozpouštědla
          01.11Halogenovaná upotřebená rozpouštědla
          1Nebezpečné
          07 01 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 02 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 03 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 04 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 05 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 06 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 07 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
          14 06 01* | chlorfluorované uhlovodíky, HCFC, HFC |
          14 06 02* | ostatní halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel |
          14 06 04* | kaly nebo tuhé odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla |
          01.12Nehalogenovaná upotřebená rozpouštědla
          1Nebezpečné
          07 01 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 02 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 03 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 04 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 05 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 06 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 07 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |
          14 06 03* | ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel |
          14 06 05* | kaly nebo tuhé odpady obsahující ostatní rozpouštědla |
          20 01 13* | rozpouštědla |
          01.2Kyselé, zásadité nebo solné odpady
          01.21Kyselý odpad
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          06 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          1Nebezpečné
          06 01 01* | kyselina sírová a kyselina siřičitá |
          06 01 02* | kyselina chlorovodíková |
          06 01 03* | kyselina fluorovodíková |
          06 01 04* | kyselina fosforečná a kyselina fosforitá |
          06 01 05* | kyselina dusičná a kyselina dusitá |
          06 01 06* | ostatní kyseliny |
          06 07 04* | roztoky a kyseliny, např. kontaktní kyselina |
          08 03 16* | odpadní leptací roztoky |
          09 01 04* | roztoky ustalovačů |
          09 01 05* | bělící roztoky a roztoky bělících ustalovačů |
          10 01 09* | kyselina sírová |
          11 01 05* | kyselé mořicí roztoky |
          11 01 06* | kyseliny blíže nespecifikované |
          16 06 06* | samostatně sbíraný elektrolyt z baterií a akumulátorů |
          20 01 14* | kyseliny |
          01.22Zásaditý odpad
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          03 03 09 | odpadní vápenný kal |
          06 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          11 01 14 | odpady z odmašťování neuvedené pod položkou 11 01 13 |
          1Nebezpečné
          05 01 11* | odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad |
          06 02 01* | hydroxid vápenatý |
          06 02 03* | hydroxid amonný |
          06 02 04* | hydroxid draselný a sodný |
          06 02 05* | jiné zásady |
          09 01 01* | roztoky vodou ředitelných vývojek a aktivátorů |
          09 01 02* | roztoky vodou ředitelných vývojek ofsetových desek |
          09 01 03* | roztoky rozpouštědlových vývojek |
          11 01 07* | alkalické mořicí roztoky |
          11 01 13* | odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky |
          11 03 01* | odpady obsahující kyanid |
          19 11 04* | odpady z čištění paliv pomocí zásad |
          20 01 15* | alkálie |
          01.24Ostatní solné odpady
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          05 01 16 | odpady obsahující síru z odsiřování ropy |
          05 07 02 | odpady obsahující síru |
          06 03 14 | pevné soli a roztoky neuvedené pod položkou 06 03 11 a 06 03 13 |
          06 03 16 | oxidy kovů neuvedené pod položkou 06 03 15 |
          06 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          06 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          06 06 03 | odpady obsahující sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02 |
          06 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          11 02 06 | odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod položkou 11 02 05 |
          1Nebezpečné
          06 03 11* | pevné soli a roztoky obsahující kyanidy |
          06 03 13* | pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy |
          06 03 15* | oxidy kovů obsahující těžké kovy |
          06 04 03* | odpady obsahující arzen |
          06 04 04* | odpady obsahující rtuť |
          06 04 05* | odpady obsahující ostatní těžké kovy |
          06 06 02* | odpady obsahující nebezpečné sulfidy |
          10 03 08* | solné strusky z druhého tavení |
          10 04 03* | arzeničnan vápenatý |
          11 01 08* | kaly z fosfátování |
          11 02 05* | odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky |
          11 03 02* | ostatní odpady |
          11 05 04* | upotřebené tavidlo |
          16 09 01* | manganistany, např. manganistan draselný |
          16 09 02* | chromany, např. chroman draselný, dvojchroman draselný nebo sodný |
          01.3Použité oleje
          01.31Použité motorové oleje
          1Nebezpečné
          13 02 04* | chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |
          13 02 05* | nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |
          13 02 06* | syntetické motorové, převodové a mazací oleje |
          13 02 07* | okamžitě biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje |
          13 02 08* | ostatní motorové, převodové a mazací oleje |
          01.32Ostatní použité oleje
          1Nebezpečné
          05 01 02* | kaly z odsolovacích zařízení |
          05 01 03* | kaly ze dna nádrží |
          05 01 04* | kyselé alkylové kaly |
          05 01 12* | olej obsahující kyseliny |
          08 03 19* | disperzní olej |
          08 04 17* | kalafunový olej |
          12 01 06* | řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) |
          12 01 07* | řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) |
          12 01 08* | řezné emulze a roztoky obsahující halogeny |
          12 01 09* | řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny |
          12 01 10* | syntetické řezné oleje |
          12 01 12* | upotřebené vosky a tuky |
          12 01 18* | kovové kaly (kaly z broušení, honování, lapování a leštění) obsahující olej |
          12 01 19* | snadno biologicky rozložitelný řezný olej |
          13 01 04* | chlorované emulze |
          13 01 05* | nechlorované emulze |
          13 01 09* | minerální chlorované hydraulické oleje |
          13 01 10* | minerální nechlorované hydraulické oleje |
          13 01 11* | syntetické hydraulické oleje |
          13 01 12* | snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje |
          13 01 13* | ostatní hydraulické oleje |
          13 03 06* | minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod položkou 13 03 01 |
          13 03 07* | minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje |
          13 03 08* | syntetické izolační a teplonosné oleje |
          13 03 09* | snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje |
          13 03 10* | ostatní izolační a teplonosné oleje |
          13 05 06* | olej z odlučovačů oleje a vody |
          20 01 26* | olej a tuk neuvedený pod položkou 20 01 25 |
          01.4Upotřebené chemické katalyzátory
          01.41Upotřebené chemické katalyzátory
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          16 08 01 | upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě položky 16 08 07) |
          16 08 03 | upotřebené katalyzátory obsahující ostatní přechodné kovy nebo jejich sloučeniny |
          16 08 04 | upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě položky 16 08 07) |
          1Nebezpečné
          16 08 02* | upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny |
          16 08 05* | upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou |
          16 08 06* | upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory |
          16 08 07* | upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami |
          02Odpadní chemikálie
          02.1Chemický odpad blíže neurčený
          02.11Agrochemický odpad
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          02 01 09 | agrochemický odpad neuvedený pod položkou 02 01 08 |
          1Nebezpečné
          02 01 08* | agrochemický odpad obsahující nebezpečné látky |
          06 13 01* | anorganické pesticidy, biocidy a činidla k impregnaci dřeva |
          20 01 19* | pesticidy |
          02.12Nespotřebovaná léčiva
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          07 05 14 | tuhé odpady neuvedené pod položkou 07 05 13 |
          18 01 09 | léčiva neuvedená pod položkou 18 01 08 |
          18 02 08 | léčiva neuvedená pod položkou 18 02 07 |
          20 01 32 | léčiva neuvedená pod položkou 20 01 31 |
          1Nebezpečné
          07 05 13* | tuhé odpady obsahující nebezpečné látky |
          18 01 08* | cytotoxická a cytostatická léčiva |
          18 02 07* | cytotoxická a cytostatická léčiva |
          20 01 31* | cytotoxická a cytostatická léčiva |
          02.13Barvy, laky, tiskařské barvy a lepidla
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          03 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          04 02 17 | barviva a pigmenty neuvedené pod položkou 04 02 16 |
          08 01 12 | odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11 |
          08 01 14 | kaly z barev nebo z laků neuvedené pod položkou 08 01 13 |
          08 01 16 | vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 15 |
          08 01 18 | odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod položkou 08 01 17 |
          08 01 20 | vodné suspenze obsahující ostatní barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 19 |
          08 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          08 02 01 | odpadní práškové nátěrové hmoty |
          08 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          08 03 07 | vodné kaly obsahující tiskařské barvy |
          08 03 08 | vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy |
          08 03 13 | odpadní tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 12 |
          08 03 15 | kaly obsahující tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 14 |
          08 03 18 | odpadní tiskařský toner neuvedený pod položkou 08 03 17 |
          08 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          08 04 10 | odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09 |
          08 04 12 | kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 11 |
          08 04 14 | vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 13 |
          08 04 16 | vodné kapalné odpady obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 15 |
          08 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          20 01 28 | barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod položkou 20 01 27 |
          1Nebezpečné
          04 02 16* | barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky |
          08 01 11* | odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
          08 01 13* | kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
          08 01 15* | vodné kaly obsahující barvy nebo laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
          08 01 17* | odpad z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla a jiné nebezpečné látky |
          08 01 19* | vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek |
          08 03 12* | odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky |
          08 03 14* | kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky |
          08 03 17* | odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky |
          08 04 09* | odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
          08 04 11* | kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
          08 04 13* | vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
          08 04 15* | vodný kapalný odpad obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami |
          20 01 27* | barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky |
          02.14Ostatní odpadní chemikálie
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          02 07 03 | odpad z chemického zpracování |
          03 02 99 | činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená |
          04 01 09 | odpad z úpravy a apretace |
          04 02 15 | odpad z apretace neuvedený pod položkou 04 02 14 |
          06 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          06 08 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          06 10 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          06 11 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          07 02 15 | odpady přísad neuvedené pod položkou 07 02 14 |
          07 02 17 | odpady obsahující silikony neuvedené pod položkou 07 02 16 |
          10 09 16 | odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 09 15 |
          10 10 14 | odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 10 13 |
          10 10 16 | odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 10 15 |
          11 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          16 01 15 | nemrznoucí kapaliny neuvedené pod položkou 16 01 14 |
          16 05 05 | plyny v tlakových nádobách neuvedené pod položkou 16 05 04 |
          18 01 07 | chemikálie neuvedené pod položkou 18 01 06 |
          18 02 06 | chemikálie neuvedené pod položkou 18 02 05 |
          20 01 30 | detergenty neuvedené pod položkou 20 01 29 |
          1Nebezpečné
          03 02 01* | nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva |
          03 02 02* | chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva |
          03 02 03* | organokovová činidla k impregnaci dřeva |
          03 02 04* | anorganická činidla k impregnaci dřeva |
          03 02 05* | ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky |
          04 02 14* | odpad z apretace obsahující organická rozpouštědla |
          05 07 01* | kaly obsahující rtuť |
          06 08 02* | odpad obsahující nebezpečné chlorosilany |
          06 10 02* | odpad obsahující nebezpečné látky |
          07 02 14* | odpady přísad obsahující nebezpečné látky |
          07 02 16* | odpady obsahující nebezpečné silikony |
          07 04 13* | tuhý odpad obsahující nebezpečné látky |
          08 01 21* | odpadní odstraňovače barev nebo laků |
          08 05 01* | odpadní isokyanáty |
          10 09 13* | odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky |
          10 09 15* | odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky |
          10 10 13* | odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky |
          10 10 15* | odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky |
          11 01 16* | nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |
          11 01 98* | ostatní odpady obsahující nebezpečné látky |
          16 01 13* | brzdové kapaliny |
          16 01 14* | nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky |
          16 05 04* | plyny ve vysokotlakých válcích (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky |
          16 09 03* | peroxidy, např. peroxid vodíku |
          16 09 04* | oxidační látky jinak blíže neurčené |
          18 01 06* | chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující |
          18 02 05* | chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující |
          20 01 17* | fotochemická činidla |
          20 01 29* | detergenty obsahující nebezpečné látky |
          02.2Nepoužité výbušniny
          02.21Odpadní výbušniny a pyrotechnické výrobky
          1Nebezpečné
          16 04 02* | odpad ze zábavní pyrotechniky |
          16 04 03* | ostatní odpadní výbušniny |
          02.22Odpadní munice
          1Nebezpečné
          16 04 01* | odpadní munice |
          02.3Směsný chemický odpad
          02.31Drobný směsný chemický odpad
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          16 05 09 | vyřazené chemikálie neuvedené pod položkou 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08 |
          1Nebezpečné
          16 05 06* | laboratorní chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující včetně směsí laboratorních chemikálií |
          16 05 07* | vyřazené anorganické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující |
          16 05 08* | vyřazené organické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující |
          02.32Chemický odpad smíšený k úpravě
          1Nebezpečné
          19 02 04* | předběžně upravené směsi, které obsahují nejméně jeden odpad klasifikovaný jako nebezpečný |
          19 02 08* | tekutý hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky |
          19 02 09* | tuhý hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky |
          19 02 11* | ostatní odpad obsahující nebezpečné látky |
          02.33Obaly znečištěné nebezpečnými látkami
          1Nebezpečné
          15 01 10* | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
          03Ostatní chemické odpady
          03.1Chemická depozita a rezidua
          03.11Dehty a uhelný odpad
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          05 01 17 | asfalt |
          05 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          06 13 03 | saze z ropných surovin nebo plynu |
          10 01 25 | odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny |
          10 03 02 | odpadní anody |
          10 03 18 | odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 03 17 |
          10 08 13 | odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 08 12 |
          10 08 14 | anodový odpad |
          11 02 03 | odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy |
          20 01 41 | odpady z čištění komínů |
          1Nebezpečné
          05 01 07* | kyselé dehty |
          05 01 08* | ostatní dehty |
          05 06 01* | kyselé dehty |
          05 06 03* | ostatní dehty |
          06 13 05* | saze |
          10 03 17* | odpady obsahující dehet z výroby anod |
          10 08 12* | odpady obsahující dehet z výroby anod |
          19 11 02* | kyselé dehty |
          3.12Kaly emulzí oleje / vody
          1Nebezpečné
          05 01 06* | kaly z provozoven, zařízení a údržbářské činnosti |
          13 04 01* | oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby |
          13 04 02* | oleje z kanalizace přístavních mol |
          13 04 03* | oleje ze dna ostatních lodí |
          13 05 01* | tuhý podíl z odlučovačů oleje a vody |
          13 05 02* | kaly z odlučovačů oleje a vody |
          13 05 03* | kaly z lapačů nečistot |
          13 05 07* | zaolejovaná voda z odlučovačů oleje a vody |
          13 05 08* | směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje a vody |
          13 07 01* | topný olej a motorová nafta |
          13 07 02* | motorový benzín |
          13 07 03* | jiná paliva (včetně směsí) |
          13 08 01* | odsolené kaly nebo emulze |
          13 08 02* | ostatní emulze |
          13 08 99* | odpady jinak blíže neurčené |
          16 07 09* | odpady obsahující jiné nebezpečné látky |
          19 02 07* | olej a koncentráty ze separace |
          03.13Chemické reakční zbytky
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          03 03 02 | kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) |
          04 01 04 | činící břečka obsahující chrom |
          04 01 05 | činící břečka neobsahující chrom |
          06 09 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          06 13 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          07 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          07 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          07 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          07 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          07 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          07 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          07 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          11 01 12 | oplachové vody neuvedené pod položkou 11 01 11 |
          1Nebezpečné
          04 01 03* | odpad z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze |
          06 07 03* | kaly síranu barnatého obsahující rtuť |
          07 01 01* | vodné promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 01 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |
          07 01 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |
          07 02 01* | vodné promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 02 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |
          07 02 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |
          07 03 01* | vodné promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 03 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |
          07 03 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |
          07 04 01* | vodné promývací kapaliny a matečné louhy |
          07 04 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |
          07 04 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |
          07 05 01* | vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy |
          07 05 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |
          07 05 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |
          07 06 01* | vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy |
          07 06 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |
          07 06 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |
          07 07 01* | vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy |
          07 07 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |
          07 07 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |
          09 01 13* | odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 09 01 06 |
          11 01 11* | oplachové vody obsahující nebezpečné látky |
          19 04 03* | nevitrifikovaná tuhá fáze |
          03.14Upotřebené filtrační a absorpční materiály
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          15 02 03 | absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod položkou 15 02 02 |
          19 09 03 | kaly z dekarbonizace |
          19 09 04 | upotřebené aktivní uhlí |
          19 09 05 | nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |
          19 09 06 | roztoky a kaly z regenerace iontoměničů |
          1Nebezpečné
          05 01 15* | upotřebené filtrační hlinky |
          06 07 02* | aktivní uhlí z výroby chloru |
          06 13 02* | upotřebené aktivní uhlí (kromě položky 06 07 02) |
          07 01 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
          07 01 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
          07 02 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
          07 02 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
          07 03 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
          07 03 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
          07 04 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
          07 04 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
          07 05 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
          07 05 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
          07 06 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
          07 06 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
          07 07 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
          07 07 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
          11 01 15* | výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky |
          15 02 02* | absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených) čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
          19 01 10* | upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin |
          19 08 06* | nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |
          19 08 07* | roztoky a kaly z regenerace iontoměničů |
          19 08 08* | odpad z membránového systému obsahující těžké kovy |
          19 11 01* | upotřebené filtrační hlinky |
          03.2Kaly z průmyslových odpadních vod
          03.21Kaly ze zpracování a čištění průmyslových odpadních vod
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          03 03 05 | kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru |
          04 01 06 | kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku |
          04 01 07 | kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku |
          04 02 20 | ostatní kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku neuvedené pod položkou 04 02 19 |
          05 01 10 | ostatní kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku neuvedené pod položkou 05 01 09 |
          05 01 14 | odpad z chladicích kolon |
          05 06 04 | odpad z chladicích kolon |
          06 05 03 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 06 05 02 |
          07 01 12 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 01 11 |
          07 02 12 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 02 11 |
          07 03 12 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 03 11 |
          07 04 12 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 04 11 |
          07 05 12 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 05 11 |
          07 06 12 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 06 11 |
          07 07 12 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 07 11 |
          10 01 21 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 10 01 20 |
          10 01 23 | vodné kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 10 01 22 |
          10 01 26 | odpad z čištění chladicí vody |
          10 02 12 | odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 02 11 |
          10 02 15 | ostatní kaly a filtrační koláče |
          10 03 28 | odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 03 27 |
          10 04 10 | odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 04 09 |
          10 05 09 | odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 05 08 |
          10 06 10 | odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 06 09 |
          10 07 08 | odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 07 07 |
          10 08 20 | odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 08 19 |
          10 11 20 | tuhý odpad ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedený pod položkou 10 11 19 |
          10 12 13 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku |
          11 01 10 | ostatní kaly a filtrační koláče neuvedené pod položkou 11 01 09 |
          11 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          12 01 15 | kaly z obrábění neuvedené pod položkou 12 01 14 |
          16 10 02 | vodné kapalné odpady neuvedené pod položkou 16 10 01 |
          16 10 04 | vodné koncentráty neuvedené pod položkou 16 10 03 |
          19 02 06 | kaly z fyzikálního a chemického zpracování neuvedené pod položkou 19 02 05 |
          19 04 04 | vodný kapalný odpad z ochlazování vitrifikovaného odpadu |
          19 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          19 07 03 | průsaková voda ze skládek neuvedená pod položkou 19 07 02 |
          19 08 12 | kaly z biologického čištění průmyslové odpadní vody neuvedené pod položkou 19 08 11 |
          19 08 14 | kaly z jiného čištění průmyslové odpadní vody neuvedené pod položkou 19 08 13 |
          19 08 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          19 11 06 | kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 19 11 05 |
          19 13 04 | kaly ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 03 |
          19 13 06 | kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod položkou 19 13 05 |
          19 13 08 | jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod položkou 19 13 07 |
          1Nebezpečné
          04 02 19* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |
          05 01 09* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |
          06 05 02* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |
          07 01 11* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |
          07 02 11* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |
          07 03 11* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |
          07 04 11* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |
          07 05 11* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |
          07 06 11* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |
          07 07 11* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |
          10 01 20* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |
          10 01 22* | vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky |
          10 11 19* | tuhý odpad z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |
          11 01 09* | kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky |
          11 02 07* | ostatní odpady obsahující nebezpečné látky |
          12 01 14* | kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky |
          16 10 01* | vodný kapalný odpad obsahující nebezpečné látky |
          16 10 03* | vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky |
          19 02 05* | kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky |
          19 07 02* | průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky |
          19 08 11* | kaly obsahující nebezpečné látky z biologického čištění průmyslové odpadní vody |
          19 08 13* | kaly obsahující nebezpečné látky z jiného čištění průmyslové odpadní vody |
          19 11 05* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |
          19 13 03* | kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky |
          19 13 05* | kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky |
          19 13 07* | vodný kapalný odpad a koncentráty ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky |
          03.22Kaly obsahující uhlovodíky
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          05 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          05 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          19 11 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          1Nebezpečné
          01 05 05* | vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky |
          10 02 11* | odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |
          10 03 27* | odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |
          10 04 09* | odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |
          10 05 08* | odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |
          10 06 09* | odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |
          10 07 07* | odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |
          10 08 19* | odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |
          12 03 01* | prací vody |
          12 03 02* | odpad z odmašťování vodní parou |
          16 07 08* | odpad obsahující ropné látky |
          19 08 10* | směs tuků a olejů z odlučovačů olejů a vody neuvedená pod položkou 19 08 09 |
          19 11 03* | vodné kapalné odpady |
          05Odpad ze zdravotnictví a biologický odpad
          05.1Infekční odpad ze zdravotnictví a veterinární péče
          05.11Infekční odpad ze zdravotnictví
          1Nebezpečné
          18 01 03* | odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce |
          05.12Infekční odpad z veterinární péče
          1Nebezpečné
          18 02 02* | odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce |
          05.2Neinfekční odpad ze zdravotnictví a veterinární péče
          05.21Neinfekční odpad ze zdravotnictví
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          18 01 01 | ostré předměty (kromě položky 18 01 03) |
          18 01 02 | části těla a orgány včetně krevních sáčků a krevních konzerv (kromě položky 18 01 03) |
          18 01 04 | odpad, na jehož sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, ložní prádlo, oděvy na jedno použití, dětské pleny) |
          05.22Neinfekční odpad z veterinární péče
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          18 02 01 | ostré předměty (kromě položky 18 02 02) |
          18 02 03 | odpad, na jehož sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce |
          06Kovový odpad
          06.1Železný kovový odpad a šrot
          06.11Železný kovový odpad a šrot
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          10 02 10 | okuje z válcování |
          10 12 06 | vyřazené formy |
          12 01 01 | piliny a třísky železných kovů |
          12 01 02 | úlet a ostatní částice železných kovů |
          16 01 17 | železné kovy |
          17 04 05 | železo a ocel |
          19 01 02 | železné materiály získané z pevných zbytků po spalování |
          19 10 01 | železný a ocelový odpad |
          19 12 02 | železné kovy |
          06.2Neželezný kovový odpad a šrot
          06.21Odpadní drahé kovy
          1Nebezpečné
          09 01 06* | odpad obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku |
          18 01 10* | odpadní amalgám ze stomatologické péče |
          06.23Ostatní hliníkové odpady
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          17 04 02 | hliník |
          06.24Odpad z mědi
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          17 04 01 | měď, bronz, mosaz |
          06.25Odpad z olova
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          17 04 03 | olovo |
          06.26Odpad z jiných kovů
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          11 05 01 | tvrdý zinek |
          17 04 04 | zinek |
          17 04 06 | cín |
          06.3Směsný kovový odpad
          06.31Směsné kovové obaly
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          15 01 04 | kovové obaly |
          06.32Ostatní směsný kovový odpad
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          02 01 10 | odpadní kovy |
          10 10 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          12 01 03 | piliny a třísky neželezných kovů |
          12 01 04 | úlet a ostatní částice železných kovů |
          16 01 18 | neželezné kovy |
          17 04 07 | směsné kovy |
          17 04 11 | kabely neuvedené pod položkou 17 04 10 |
          19 10 02 | neželezný odpad |
          19 12 03 | neželezné kovy |
          20 01 40 | kovy |
          1Nebezpečné
          17 04 09* | kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami |
          17 04 10* | kabely obsahující ropné látky, dehet a jiné nebezpečné látky |
          07Nekovový odpad
          07.1Skleněný odpad
          07.11Skleněné obaly
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          15 01 07 | skleněné obaly |
          07.12Ostatní skleněný odpad
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          10 11 12 | odpadní sklo neuvedené pod položkou 10 11 11 |
          16 01 20 | sklo |
          17 02 02 | sklo |
          19 12 05 | sklo |
          20 01 02 | sklo |
          1Nebezpečné
          10 11 11* | odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek) |
          07.2Odpad z papíru a lepenky
          07.21Odpadní papírové a lepenkové obaly
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          15 01 01 | papírové a lepenkové obaly |
          07.23Ostatní odpad z papíru a lepenky
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          03 03 10 | výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy |
          03 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          19 12 01 | papír a lepenka |
          20 01 01 | papír a lepenka |
          07.3Pryžový odpad
          07.31Použité pneumatiky
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          16 01 03 | pneumatiky s ukončenou životností |
          07.4Odpadní plasty
          07.41Odpadní plastové obaly
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          15 01 02 | plastové obaly |
          07.42Ostatní odpadní plasty
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          02 01 04 | odpadní plasty (kromě obalů) |
          07 02 13 | odpadní plasty |
          12 01 05 | plastové hobliny a třísky |
          16 01 19 | plasty |
          17 02 03 | plasty |
          19 12 04 | plasty a pryž |
          20 01 39 | plasty |
          07.5Odpad ze dřeva
          07.51Dřevěné obaly
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          15 01 03 | dřevěné obaly |
          07.52Piliny a hobliny ze soustružení
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          03 01 05 | piliny, hobliny, odřezky, odpadní dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod položkou 03 01 04 |
          1Nebezpečné
          03 01 04* | piliny, hobliny, odřezky, odpadní dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky |
          07.53Ostatní odpad ze dřeva
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          03 01 01 | odpadní kůra a korek |
          03 03 01 | odpadní kůra a dřevo |
          17 02 01 | dřevo |
          19 12 07 | dřevo neuvedené pod položkou 19 12 06 |
          20 01 38 | dřevo neuvedené pod položkou 20 01 37 |
          1Nebezpečné
          19 12 06* | dřevo obsahující nebezpečné látky |
          20 01 37* | dřevo obsahující nebezpečné látky |
          07.6Textilní odpad
          07.61Obnošené oděvy
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          20 01 10 | oděvy |
          07.62Různé textilní odpady
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          04 02 09 | odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) |
          04 02 10 | organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) |
          04 02 21 | odpad z nezpracovaných textilních vláken |
          04 02 22 | odpad ze zpracovaných textilních vláken |
          15 01 09 | textilní obaly |
          19 12 08 | textil |
          20 01 11 | textil |
          07.63Odpady z kožedělné a kožešnické výroby
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          04 01 01 | odpadní klihovka a štípenka |
          04 01 02 | odpad z loužení |
          04 01 08 | odpad z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom |
          04 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          07.7Odpad obsahující PCB
          07.71Oleje obsahující PCB
          1Nebezpečné
          13 01 01* | hydraulické oleje obsahující PCB |
          13 03 01* | izolační a teplonosné oleje a jiné kapaliny obsahující PCB |
          07.72Zařízení obsahující nebo znečištěné PCB
          1Nebezpečné
          16 01 09* | součásti obsahující PCB |
          16 02 09* | transformátory a kondenzátory obsahující PCB |
          16 02 10* | vyřazená zařízení obsahující PCB nebo PCB znečištěná neuvedená pod položkou 16 02 09 |
          07.73Stavební a demoliční odpady obsahující PCB
          1Nebezpečné
          17 09 02* | stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) |
          08Vyřazené zařízení
          08.1Vyřazená vozidla
          08.12Jiná vyřazená vozidla
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          16 01 06 | vozidla s ukončenou životností neobsahující kapaliny a jiné nebezpečné složky |
          1Nebezpečné
          16 01 04* | vozidla s ukončenou životností |
          08.2Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
          08.21Vyřazené velké zařízení domácností
          1Nebezpečné
          16 02 11* | vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC, HFC |
          20 01 23* | vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků |
          08.23Ostatní vyřazené elektrické a elektronické zařízení
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          09 01 10 | fotoaparáty na jedno použití bez baterií |
          09 01 12 | fotoaparáty na jedno použití s bateriemi neuvedené pod položkou 09 01 11 |
          16 02 14 | vyřazené zařízení neuvedené pod položkami 16 02 09 až 16 02 13 |
          20 01 36 | vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod položkami 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 |
          1Nebezpečné
          09 01 11* | fotoaparáty na jedno použití s bateriemi uvedené pod položkou 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03 |
          16 02 13* | vyřazené zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod položkami 16 02 09 až 16 02 12 |
          20 01 35* | vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod položkami 20 01 21 a 20 01 23 |
          08.4Vyřazené součásti strojů a zařízení
          08.41Odpadní baterie a akumulátory
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          16 06 04 | alkalické baterie (kromě položky 16 06 03) |
          16 06 05 | ostatní baterie a akumulátory |
          20 01 34 | baterie a akumulátory neuvedené pod položkou 20 01 33 |
          1Nebezpečné
          16 06 01* | olověné baterie |
          16 06 02* | nikl-kadmiové baterie |
          16 06 03* | baterie obsahující rtuť |
          20 01 33* | baterie a akumulátory uvedené pod položkami 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03 a směsi baterií a akumulátorů obsahující tyto baterie |
          08.43Ostatní vyřazené součásti strojů a zařízení
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          16 01 12 | brzdové destičky neuvedené pod položkou 16 01 11 |
          16 01 16 | nádrže na zkapalněný plyn |
          16 01 22 | součásti jinak blíže neurčené |
          16 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          16 02 16 | ostatní součásti odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod položkou 16 02 15 |
          1Nebezpečné
          16 01 07* | olejové filtry |
          16 01 08* | součásti obsahující rtuť |
          16 01 10* | výbušné součásti (např. airbagy) |
          16 01 21* | nebezpečné součásti neuvedené pod položkami 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14 |
          16 02 15* | nebezpečné součásti odstraněné z vyřazených zařízení |
          20 01 21* | zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť |
          09Odpady živočišného a rostlinného původu
          09.1Odpadní potravinářské přípravky a produkty
          09.11Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          02 01 02 | odpad z živočišných tkání |
          02 02 01 | kaly z praní a z čištění |
          02 02 02 | odpad z živočišných tkání |
          09.12Rostlinné odpadní potravinářské přípravky a produkty
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          02 01 01 | kaly z praní a z čištění |
          02 01 03 | odpad z rostlinných pletiv |
          02 03 01 | kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |
          02 03 03 | odpad z extrakce rozpouštědly |
          02 03 04 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
          02 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          02 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          02 07 01 | odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin |
          02 07 02 | odpad z destilace lihovin |
          09.13Směsné odpadní potravinářské přípravky a produkty
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          02 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          02 02 03 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
          02 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          02 03 02 | odpad z konzervačních činidel |
          02 05 01 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
          02 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          02 06 01 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
          02 06 02 | odpad z konzervačních činidel |
          02 07 04 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
          19 08 09 | směs tuků a olejů z odlučovače olejů obsahující pouze jedlý olej a tuk |
          20 01 08 | biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven |
          20 01 25 | jedlý olej a tuk |
          20 03 02 | odpad z tržišť |
          09.2Odpady z porostů
          09.21Odpady z porostů
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          02 01 07 | odpady z lesnictví |
          20 02 01 | biologicky rozložitelný odpad |
          09.3Zvířecí trus, moč a hnůj
          09.31Kaly a hnůj
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          02 01 06 | zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku |
          10Směsné běžné odpady
          10.1Odpad z domácností a podobné odpady
          10.11Odpad z domácností
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          20 03 01 | směsný komunální odpad |
          20 03 07 | objemný odpad |
          20 03 99 | komunální odpady jinak blíže neurčené |
          10.12Odpad z čištění ulic
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          20 03 03 | uliční smetky |
          10.2Směsné a nerozlišené materiály
          10.21Směsné obaly
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          15 01 05 | kompozitní obaly |
          15 01 06 | směsné obaly |
          10.22Ostatní směsné a nerozlišené materiály
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          02 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          02 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          04 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          09 01 07 | fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |
          09 01 08 | fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |
          09 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          10 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          10 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          10 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          10 08 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          11 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          12 01 13 | odpad ze svařování |
          12 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          16 03 04 | anorganické odpady neuvedené pod položkou 16 03 03 |
          16 03 06 | organické odpady neuvedené pod položkou 16 03 05 |
          16 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          19 02 03 | předběžně upravené směsi složené pouze z odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné |
          19 02 10 | spalitelné odpady neuvedené pod položkami 19 02 08 a 19 02 09 |
          19 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          20 01 99 | ostatní frakce jinak blíže neurčené |
          1Nebezpečné
          16 03 03* | anorganické odpady obsahující nebezpečné látky |
          16 03 05* | organické odpady obsahující nebezpečné látky |
          10.3Zbytky z třídění
          10.32Ostatní zbytky z třídění
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          03 03 07 | výměty z recyklace papíru a lepenky |
          03 03 08 | odpad ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |
          19 05 01 | nekompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu |
          19 05 02 | nekompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu |
          19 05 03 | kompost jinak blíže neurčený |
          19 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          19 08 01 | shrabky z česlí |
          19 10 04 | odletky – lehká frakce neuvedená pod položkou 19 10 03 |
          19 10 06 | jiné frakce neuvedené pod položkou 19 10 05 |
          19 12 10 | spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) |
          19 12 12 | jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod položkou 19 12 11 |
          1Nebezpečné
          19 10 03* | lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky |
          19 10 05* | jiné frakce obsahující nebezpečné látky |
          19 12 11* | jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky |
          11Obecné kaly
          11.1Kaly z čištění odpadních vod
          11.11Kaly z čištění kanalizačních odpadních vod
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          19 06 03 | extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu |
          19 06 04 | produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu |
          19 06 05 | extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu |
          19 06 06 | produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu |
          19 08 05 | kaly z čištění městské odpadní vody |
          11.12Biologicky rozložitelné kaly z čištění ostatních odpadních vod
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          02 02 04 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
          02 03 05 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
          02 04 03 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
          02 05 02 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
          02 06 03 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
          02 07 05 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
          03 03 11 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 03 03 10 |
          11.2Kaly z čištění pitné a užitkové vody
          11.21Kaly z čištění pitné a užitkové vody
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          05 01 13 | kaly z napájecí vody pro kotle |
          19 09 02 | kaly z čiření vody |
          19 09 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          11.3Neznečištěná vytěžená hlušina
          11.31Neznečištěná vytěžená hlušina
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          17 05 06 | vytěžená hlušina neuvedená pod položkou 17 05 05 |
          11.4Obsah žump
          11.41Obsah žump
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          20 03 04 | kal ze septiků |
          20 03 06 | odpad z čištění kanalizace |
          12Minerální odpady
          12.1Stavební a demoliční odpady
          12.11Odpadní beton, cihly a sádra
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          10 12 08 | odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) |
          10 12 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          10 13 14 | odpadní beton a betonový kal |
          10 13 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          17 01 01 | beton |
          17 01 02 | cihly |
          17 01 03 | tašky a keramické výrobky |
          17 01 07 | směsi betonu, cihle, tašek a keramických výrobků neuvedené pod položkou 17 01 06 |
          17 08 02 | stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod položkou 17 08 01 |
          1Nebezpečné
          17 01 06* | směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky |
          17 08 01* | stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami |
          12.12Odpadní uhlovodíkový materiál pro povrch vozovek
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          17 03 02 | asfaltové směsi neuvedené pod položkou 17 03 01 |
          1Nebezpečné
          17 03 01* | asfaltové směsi obsahující dehet |
          17 03 03* | dehet a výrobky z dehtu |
          12.13Směsné stavební odpady
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          17 06 04 | izolační materiály neuvedené pod položkou 17 06 01 a 17 06 03 |
          17 09 04 | směsný stavební a demoliční odpad neuvedený pod položkami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |
          1Nebezpečné
          17 02 04* | sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné |
          17 06 03* | ostatní izolační materiály obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné |
          17 09 01* | stavební a demoliční odpad obsahující rtuť |
          17 09 03* | ostatní stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky |
          12.2Odpadní azbest
          12.21Odpadní azbest
          1Nebezpečné
          06 07 01* | odpad obsahující azbest z elektrolýzy |
          06 13 04* | odpad ze zpracování azbestu |
          10 13 09* | odpad z výroby azbestocementu obsahující azbest |
          15 01 11* | kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob |
          16 01 11* | brzdové destičky obsahující azbest |
          16 02 12* | vyřazené zařízení obsahující volný azbest |
          17 06 01* | izolační materiál obsahující azbest |
          17 06 05* | stavební materiály obsahující azbest |
          12.3Odpadní přirozeně se vyskytující minerální látky
          12.31Odpadní přirozeně se vyskytující minerální látky
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          01 01 01 | odpad z těžby rudných nerostů |
          01 01 02 | odpad z těžby nerudných nerostů |
          01 03 06 | hlušina neuvedená pod položkou 01 03 04 a 01 03 05 |
          01 03 08 | prachový odpad neuvedený pod položkou 01 03 07 |
          01 03 09 | červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod položkou 01 03 07 |
          01 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          01 04 08 | odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod položkou 01 04 07 |
          01 04 09 | odpadní písek a jíl |
          01 04 10 | prachový odpad neuvedený pod položkou 01 04 07 |
          01 04 11 | odpad ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedený pod položkou 01 04 07 |
          01 04 12 | hlušina a ostatní odpad z praní a čištění nerostů neuvedený pod položkou 01 04 07 a 01 04 11 |
          01 04 13 | odpad z řezání a broušení kamene neuvedený pod položkou 01 04 07 |
          01 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          01 05 04 | vrtné kaly a odpad obsahující sladkou vodu |
          01 05 07 | vrtné kaly a odpad obsahující baryt neuvedené pod položkou 01 05 05 a 01 05 06 |
          01 05 08 | vrtné kaly a odpad obsahující chlór neuvedené pod položkou 01 05 05 a 01 05 06 |
          01 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          02 04 01 | zemina z čištění a praní řepy |
          08 02 02 | vodné kaly obsahující keramické materiály |
          10 11 10 | odpadní surová směs před tepelným zpracováním neuvedená pod položkou 10 11 09 |
          10 12 01 | odpadní surová směs před tepelným zpracováním |
          10 13 01 | odpadní surová směs před tepelným zpracováním |
          17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod položkou 17 05 03 |
          17 05 08 | štěrk ze železničního svršku neuvedený pod položkou 17 05 07 |
          19 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          19 08 02 | odpad z lapáků písku |
          19 09 01 | tuhý odpad z primární filtrace a prosévání |
          19 12 09 | minerály (např. zemina a kameny) |
          19 13 02 | tuhé odpady ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 01 |
          20 02 02 | zemina a kameny |
          20 02 03 | jiný biologicky nerozložitelný odpad |
          1Nebezpečné
          01 03 04* | kyselinotvorná hlušina ze zpracování sulfidické rudy |
          01 03 05* | ostatní hlušina obsahující nebezpečné látky |
          01 03 07* | ostatní odpad obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů |
          01 04 07* | odpad obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů |
          01 05 06* | vrtné kaly a odpad obsahující nebezpečné látky |
          10 11 09* | odpadní surová směs před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky |
          19 13 01* | tuhé odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky |
          12.4Odpad ze spalování
          12.41Odpad z čištění spalin
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          10 01 05 | tuhé reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin |
          10 01 07 | reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů |
          10 01 19 | odpad z čištění plynu neuvedený pod položkami 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 |
          10 02 08 | tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 02 07 |
          10 02 14 | kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 02 13 |
          10 03 20 | prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 03 19 |
          10 03 24 | tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 03 23 |
          10 03 26 | kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 03 25 |
          10 07 03 | tuhý odpad z čištění plynu |
          10 07 05 | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |
          10 08 16 | prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 08 15 |
          10 08 18 | kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 08 17 |
          10 09 10 | prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 10 09 |
          10 10 10 | prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 10 09 |
          10 11 16 | tuhý odpad z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 11 15 |
          10 11 18 | kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 11 17 |
          10 12 05 | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |
          10 12 10 | tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 12 09 |
          10 13 07 | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |
          10 13 13 | tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 13 12 |
          1Nebezpečné
          10 01 18* | odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |
          10 02 07* | tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |
          10 02 13* | kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |
          10 03 19* | prach ze čištění spalin obsahující nebezpečné látky |
          10 03 23* | tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |
          10 03 25* | kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |
          10 04 04* | prach z čištění spalin |
          10 04 06* | tuhý odpad z čištění plynu |
          10 04 07* | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |
          10 05 03* | prach z čištění spalin |
          10 05 05* | tuhý odpad z čištění plynu |
          10 05 06* | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |
          10 06 03* | prach z čištění spalin |
          10 06 06* | tuhý odpad z čištění plynu |
          10 06 07* | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |
          10 08 15* | prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |
          10 08 17* | kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |
          10 09 09* | prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |
          10 10 09* | prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |
          10 11 15* | tuhý odpad z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |
          10 11 17* | kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |
          10 12 09* | tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |
          10 13 12* | tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |
          10 14 01* | odpad z čištění plynu obsahující rtuť |
          11 05 03* | tuhý odpad z čištění plynu |
          19 01 05* | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |
          19 01 06* | vodný kapalný odpad zčištění plynu a ostatní vodný kapalný odpad |
          19 01 07* | tuhý odpad z čištění plynu |
          19 04 02* | popílek a ostatní odpad z čištění spalin |
          19 11 07* | odpad z čištění spalin |
          12.42Strusky a popílky z tepelného zpracování a spalování
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          06 09 02 | fosforečná struska |
          10 01 01 | škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod položkou 10 01 04) |
          10 01 02 | popílek ze spalování uhlí |
          10 01 03 | popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva |
          10 01 15 | škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování neuvedené pod položkou 10 01 14 |
          10 01 17 | popílek ze spoluspalování neuvedený pod položkou 10 01 16 |
          10 01 24 | písky z fluidních loží |
          10 02 01 | odpad ze zpracování strusky |
          10 02 02 | nezpracovaná struska |
          10 03 16 | stěry neuvedené pod položkou 10 03 15 |
          10 03 22 | ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod položkou 10 03 21 |
          10 03 30 | odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedený pod položkou 10 03 29 |
          10 05 01 | strusky z prvního a druhého tavení |
          10 05 04 | ostatní částice a prach |
          10 05 11 | pěna a stěry neuvedené pod položkou 10 05 10 |
          10 06 01 | strusky z prvního a druhého tavení |
          10 06 02 | pěna a stěry z prvního a druhého tavení |
          10 06 04 | ostatní částice a prach |
          10 07 01 | strusky z prvního a druhého tavení |
          10 07 02 | pěna a stěry z prvního a druhého tavení |
          10 07 04 | ostatní částice a prach |
          10 08 04 | částice a prach |
          10 08 09 | ostatní strusky |
          10 08 11 | pěna a stěry neuvedené pod položkou 10 08 10 |
          10 09 03 | pecní struska |
          10 09 12 | ostatní částice neuvedené pod položkou 10 09 11 |
          10 10 03 | pecní struska |
          10 10 12 | ostatní částice neuvedené pod položkou 10 10 11 |
          10 12 03 | částice a prach |
          11 05 02 | zinkový popel |
          19 01 12 | popel a struska neuvedené pod položkou 19 01 11 |
          19 01 14 | popílek neuvedený pod položkou 19 01 13 |
          19 01 16 | kotelní prach neuvedený pod položkou 19 01 15 |
          19 01 18 | odpad z pyrolýzy neuvedený pod položkou 19 01 17 |
          19 01 19 | písky z fluidních loží |
          1Nebezpečné
          10 01 04* | popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů |
          10 01 13* | popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých jako palivo |
          10 01 14* | škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování obsahující nebezpečné látky |
          10 01 16* | popílek ze spoluspalování obsahující nebezpečné látky |
          10 03 04* | strusky z prvního tavení |
          10 03 09* | černé stěry z druhého tavení |
          10 03 15* | stěry které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích |
          10 03 21* | ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky |
          10 03 29* | odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky |
          10 04 01* | strusky z prvního a druhého tavení |
          10 04 02* | pěna a stěry z prvního a druhého tavení |
          10 04 05* | ostatní částice a prach |
          10 05 10* | pěna a stěry, které jsou hořlavé nebo které při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích |
          10 08 08* | solné strusky z prvního a druhého tavení |
          10 08 10* | pěna a stěry, které jsou hořlavé nebo které při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích |
          10 09 11* | ostatní částice obsahující nebezpečné látky |
          10 10 11* | ostatní částice obsahující nebezpečné látky |
          19 01 11* | popel a strusky obsahující nebezpečné látky |
          19 01 13* | popílek obsahující nebezpečné látky |
          19 01 15* | kotelní prach obsahující nebezpečné látky |
          19 01 17* | odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky |
          12.5Různé minerální odpady
          12.51Umělý minerální odpad
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          02 04 02 | uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti |
          06 09 04 | odpad na bázi vápníku neuvedený pod položkou 06 09 03 |
          06 11 01 | odpad na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého |
          08 02 03 | vodné suspenze obsahující keramické materiály |
          10 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          10 03 05 | prach oxidu hlinitého |
          10 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          10 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          10 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          10 09 14 | odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 09 13 |
          10 11 03 | odpadní materiály na bázi skelných vláken |
          10 11 05 | částice a prach |
          10 11 14 | kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod položkou 10 11 13 |
          10 11 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          10 12 12 | odpady z glazování neuvedené pod položkou 10 12 11 |
          10 13 04 | odpad z kalcinace a hašení vápna |
          10 13 06 | částice a prach (kromě položek 10 13 12 a 10 13 13) |
          10 13 10 | odpad z výroby azbestocementu neuvedený pod položkou 10 13 09 |
          10 13 11 | odpad z ostatních směsných materiálů na bázi cementu neuvedený pod položkami 10 13 09 a 10 13 10 |
          12 01 17 | odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod položkou 12 01 16 |
          12 01 21 | upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod položkou 12 01 20 |
          1Nebezpečné
          06 09 03* | reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné |
          10 11 13* | kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky |
          10 12 11* | odpady z glazování obsahující těžké kovy |
          11 02 02* | kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu) |
          12 01 16* | odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky |
          12 01 20* | upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky |
          12.52Odpadní žáruvzdorné materiály
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          10 09 06 | licí formy a jádra nepoužité k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 05 |
          10 09 08 | licí formy a jádra použité k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 07 |
          10 09 99 | odpady jinak blíže neurčené |
          10 10 06 | licí formy a jádra nepoužité k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 05 |
          10 10 08 | licí formy a jádra použité k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 07 |
          16 11 02 | vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 01 |
          16 11 04 | jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 03 |
          16 11 06 | vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 05 |
          1Nebezpečné
          10 09 05* | licí formy a jádra nepoužité k odlévání obsahující nebezpečné látky |
          10 09 07* | licí formy a jádra použité k odlévání obsahující nebezpečné látky |
          10 10 05* | licí formy a jádra nepoužité k odlévání obsahující nebezpečné látky |
          10 10 07* | licí formy a jádra použité k odlévání obsahující nebezpečné látky |
          16 11 01* | vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky |
          16 11 03* | jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky |
          16 11 05* | vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky |
          12.6Kontaminované zeminy a znečištěná vytěžená hlušina
          12.61Znečištěné zeminy a kamenivo
          1Nebezpečné
          05 01 05* | uniklé ropné látky |
          17 05 03* | zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |
          17 05 07* | štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky |
          12.62Znečištěná vytěžená hlušina
          1Nebezpečné
          17 05 05* | vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky |
          13Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad
          13.1Solidifikovaný nebo stabilizovaný odpad
          13.11Solidifikovaný nebo stabilizovaný odpad
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          19 03 05 | stabilizovaný odpad neuvedený pod položkou 19 02 04 |
          19 03 07 | solidifikovaný odpad neuvedený pod položkou 19 03 06 |
          1Nebezpečné
          19 03 04* | odpad označený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný |
          19 03 06* | solidifikovaný odpad označený jako nebezpečný |
          13.2Vitrifikovaný odpad
          13.21Vitrifikovaný odpad
          0Neklasifikované jako nebezpečné
          19 04 01 | vitrifikovaný odpad |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.