Nařízení Komise (ES) č. 579/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/98, pokud jde o maximální množství a minimální jakost rýže, na kterou se vztahuje intervence v hospodářském roce 2003/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 579/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 579/2004
          ze dne 26. března 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 708/98, pokud jde o maximální množství a minimální jakost rýže, na kterou se vztahuje intervence v hospodářském roce 2003/2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží [1], a zejména na čl. 8 písm. b) uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží [2], a zejména na čl. 32 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podmínky, kterými se řídí převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami jsou upraveny nařízením Komise (ES) č. 708/98 [3].
          (2) Nařízení (ES) č. 1785/2003 omezilo množství nakupovaná intervenčními agenturami v období od 1. dubna do 31. července 2004 na 100000 tun. S cílem rozdělit toto množství spravedlivě v prostoru a čase je třeba stanovit množství podle producentského členského státu a podle tranše.
          (3) K zajištění plného využití dostupného množství je třeba stanovit převod nevyužitých množství z jedné tranše do další a stanovit, že konečná tranše musí být k dispozici celému Společenství.
          (4) S cílem zabránit spekulativním žádostem musí být po hospodářských subjektech požadováno složení jistoty. Výše této jistoty by měla být závislá na kategorii hospodářských subjektů, měla by zohledňovat jiné poskytované jistoty a zejména by měla rozlišovat producenty a seskupení producentů splňující požadavky nařízení Komise (ES) č. 1709/2003 ze dne 26. září 2003 o prohlášeních týkajících se sklizně a zásob rýže [4].
          (5) Za účelem posílení úlohy intervence jako bezpečnostní sítě a za účelem podpory produkce jakostní rýže musí být zvýšena úroveň minimálních výnosů pro zpracování požadovaná pro intervenční nákup.
          (6) Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 708/98 se mění takto:
          a) v čl. 2 odst. 2 se druhá odrážka nahrazuje tímto:
          "— výnos po zpracování není o více než šest bodů nižší než základní výnosy uvedené v příloze II.B.";
          b) vkládá se článek 3a, který zní:
          "Článek 3a
          Množství neloupané rýže, u kterého lze v hospodářském roce 2003/2004 uplatnit intervenci, se rozdělí do dvou tranší pro producentské členské státy a jedné společné tranše pro celé Společenství, jež zahrnuje všechna v tomto období nevyužitá dostupná množství v souladu s tabulkou uvedenou v příloze IV.";
          c) článek 4 se nahrazuje tímto:
          "Článek 4
          1. Veškeré nabídky na prodej v rámci intervence je třeba učinit formou písemné žádosti u intervenční agentury v souladu s formulářem vypracovaným agenturou. Přijatelné jsou pouze nabídky, které byly podány od 1. do 9. dubna 2004 v případě tranše 1, od 10. do 14. května 2004 v případě tranše 2 a od 14. do 18. června 2004 v případě tranše 3, jak je uvedeno v příloze IV, a které obsahují tyto údaje:
          a) jméno nabízejícího;
          b) místo skladování nabízené rýže;
          c) nabízené množství v souladu s článkem 1;
          d) odrůdu;
          e) základní vlastnosti, včetně celkového výnosu a výnosu zrn po zpracování;
          f) rok, v němž byla rýže sklizena;
          g) minimální nabízené množství [5], pod jehož hranicí je nabídka považována za nabízejícím nepodanou;
          h) intervenční centrum, jemuž je nabídka učiněna;
          i) důkaz, že nabízející složil jistotu ve výši 50 EUR za tunu neloupané rýže nebo ve výši 20 EUR za tunu neloupané rýže, pokud jde o producenty nebo seskupení producentů splňující požadavky nařízení Komise (ES) č. 1709/2003 o prohlášeních týkajících se sklizně a zásob rýže [6];
          j) prohlášení, že se jedná o produkt Společenství, s udáním producentského regionu;
          k) provedená rostlinolékařská ošetření s přesným údaji o použitých dávek.
          Po podání již nabídky nelze ani změnit, ani stáhnout.
          2. Je-li nabídka nepřijatelná, dotyčný hospodářský subjekt je intervenční agenturou informován do deseti pracovních dnů od podání nabídky.
          3. Nejpozději dne 29. dubna 2004 v případě tranše 1 a dne 3. června 2004 v případě tranše 2, jak je uvedeno v příloze IV, posoudí příslušný orgán členského státu u každé tranše, zda nabízené celkové množství překračuje či nikoliv přípustné množství. V případě překročení vypočítá koeficient přidělení s přesností na šest desetinných míst. Tento koeficient přidělení se rovná nejvyšší hodnotě, která zaručuje, že celkové přidělené množství, s přihlédnutím k minimálnímu množství každé jednotlivé nabídky, je nižší než dostupné množství nebo mu je rovno. V případě, že k překročení nedošlo, se koeficient přidělení rovná 1.
          Nevyužité množství nebo rozdíl mezi dostupným množstvím a celkovým přiděleným množstvím se případně připočítá k množství stanovenému pro následující tranši.
          Příslušný orgán v členském státě oznámí Komisi hodnotu koeficientu přidělení, celkové přidělené množství a převede nevyužité množství do následující tranše nejpozději den následující po datu uvedeném v prvním pododstavci. Komise zveřejní tyto informace co nejrychleji na svých internetových stránkách.
          Nejpozději druhý den následující po datu uvedeném v prvním pododstavci oznámí příslušný orgán v členském státě nabízejícímu, že jeho nabídka byla přijata pro přidělené množství, které odpovídá nabízenému množství, jež bylo vynásobeno koeficientem přidělení. Je-li však toto množství nižší než minimální množství uvedené v nabídce, sníží se množství na 0.
          4. V případě tranše 3 uvedené v příloze IV oznámí členské státy Komisi nejpozději dne 8. července nabízená množství, případně společně s udanými minimálními množstvími. Toto oznámení musí obsahovat informace uvedené v příloze V a musí být zasláno e-mailem prostřednictvím formuláře, který Komise za tímto účelem členským státům poskytne. Toto oznámení musí být učiněno i v případě, že není nabízeno žádné množství.
          Komise shromáždí všechny nabídky podané v členských státech a posoudí, zda celkové nabízené množství nepřekračuje množství, jež je k dispozici. V případě překročení vypočítá koeficient přidělení s přesností na šest desetinných míst. Tento koeficient přidělení se rovná nejvyšší hodnotě, která zaručuje, že celkové přidělené množství, s přihlédnutím k minimálnímu množství každé jednotlivé nabídky, je nižší než dostupné množství nebo mu je rovno. V případě, že k překročení nedošlo, se koeficient přidělení rovná 1.
          Nejpozději třetí pracovní den po zveřejnění tohoto koeficientu v Úředním věstníku Evropské unie oznámí příslušný orgán členského státu nabízejícímu, že jeho nabídka byla přijata pro přidělené množství, které odpovídá nabízenému množství, jež bylo vynásobeno koeficientem přidělení. Je-li však toto množství nižší než minimální množství uvedené v nabídce, sníží se množství na 0.
          5. Jistota uvedená v odst. 1 písm. i) se uvolní úměrně k nabízenému množství, nikoli k přidělenému množství. Pro přidělené množství se uvolní v celé výši, jakmile bylo dodáno 95 % množství v souladu s ustanoveními článku 6.";
          d) ustanovení čl. 5 odst. 1 prvního pododstavce se nahrazuje tímto:
          "Všechny nabídky je třeba adresovat intervenční agentuře producentského členského státu, do intervenčního centra v tomto členském státě, které je nejblíže místu, kde se neloupaná rýže nachází v okamžiku nabídky.";
          e) v čl. 7 odst. 1 se doplňuje věta, která zní:
          "V tomto případě musí být převzaté zboží skladováno odděleně od jiného zboží.";
          f) příloha I tohoto nařízení se doplňuje jako příloha IV;
          g) příloha II tohoto nařízení se doplňuje jako příloha V.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. dubna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27). Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1785/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96) s účinkem ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost.
          [2] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení ve znění smlouvy o přistoupení z roku 2003.
          [3] Úř. věst. L 98, 31.3.1998, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 610/2001 (Úř. věst. L 90, 30.3.2001, s. 17).
          [4] Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 92.
          [5] Jestliže toto minimální množství nemůže být s ohledem na koeficient přidělení uvedený v odstavcích 3 a 4 přiděleno, snižuje se přidělené množství na 0.
          [6] Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 92.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA 1
          „PŘÍLOHA IV
          Tranše podle článku 3a
          (v tunách) |
          Členský stát | Tranše 1 | Tranše 2 | Tranše 3 |
          Řecko | 3116 | 3116 | 0 |
          Španělsko | 13658 | 13658 |
          Francie | 2788 | 2788 |
          Itálie | 27176 | 27176 |
          Maďarsko | | 408 |
          Portugalsko | 3058 | 3058 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          „PŘÍLOHA V
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.