Nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004 o zavedení nabídkového řízení týkajícího se vývozních náhrad pro některé mléčné výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 580/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 580/2004
          ze dne 26. března 2004
          o zavedení nabídkového řízení týkajícího se vývozních náhrad pro některé mléčné výrobky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 26 odst. 3 a čl. 31 odst. 3 písm. b) a odst. 14 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 může být rozdíl mezi cenami na světovém trhu a ve Společenství u některých mléčných výrobků pokryt vývozními náhradami v rozsahu nezbytném k tomu, aby umožnil vývoz těchto výrobků v mezích vyplývajících z dohod uzavřených v souladu s článkem 300 Smlouvy.
          (2) Toto nařízení se vztahuje na vývozní náhrady pro sušené odstředěné mléko a máslo spadající pod určité kódy výrobku uvedené v oddíle 9 přílohy I nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ze dne 17. prosince 1987, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady [2]. Pro účely tohoto nařízení musí být dotyčné výrobky volně ložené. Kromě toho je nezbytné omezit rozsah poznámky 13 oddílu 9, pokud jde o sušené odstředěné mléko, stanovením maximální meze nemléčných přísad, aby bylo zajištěno, že nabídky se týkají normalizovaného výrobku.
          (3) Pro dosažení účinné správy fondů Společenství, lepšího zohledňování změn vývozních možností dotyčných produktů a zvýšení transparentnosti a příležitosti pro hospodářské subjekty podílet se na režimu vývozu je nezbytné stanovit náhrady pro tyto výrobky prostřednictvím nabídkového řízení, jak již bylo stanoveno v čl. 17 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 804/68 [3].
          (4) Místa určení, pro která mohou být vývozní náhrady stanoveny, jsou uvedena v nařízení Komise (ES) č. 1523/2003 ze dne 28. srpna 2003, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků [4].
          (5) Pro zajištění rovného zacházení se všemi zúčastněnými stranami musí být všechna rozhodnutí Komise, která se vztahují k nabídkovému řízení, zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.
          (6) Pro snížení administrativního zatížení hospodářských subjektů a vnitrostátních orgánů je nezbytné začlenit nabídkové řízení do řízení o žádosti o vývozní licenci a dovolit, aby nabídková jistota představovala rovněž licenční jistotu. Nabídky musí obsahovat data potřebná pro jejich vyhodnocení a musí být stanoven mechanismus výměny informací mezi členskými státy a Komisí. Vzhledem k citlivosti dotyčných dat musí být nabídky posuzovány neveřejně.
          (7) Cílem nabídkové jistoty je zajistit, aby přijatá množství byla vyvezena v souladu s licencí vydanou v rámci nabídkového řízení. Nabídková jistota tedy propadá, když množství nejsou vyvezena. Proto je nezbytné přijmout kromě nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty [5], ustanovení pro podání, uvolnění a propadnutí nabídkové jistoty.
          (8) Je nezbytné stanovit maximální částku vývozní náhrady. Na trhu však mohou nastat situace hospodářské nebo jiné povahy, které by odůvodnily to, že nebyla přijata ani jedna z nabídek.
          (9) Je nezbytné stanovit podrobná pravidla, aby bylo zajištěno, že účastníci nabídkového řízení budou informováni o výsledcích nabídkového řízení, a že budou vydány nezbytné licence na vývoz přidělených množství.
          (10) Odchylně od nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [6], musí být práva odvozená z licencí omezena na vybrané účastníky nabídkového řízení, aby se zabránilo spekulacím.
          (11) Nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky [7] platí pro všechny vývozní licence a vývozní náhrady v odvětví mléka. Je nezbytné stanovit v potřebném rozsahu odchylky od tohoto nařízení. Ty se musí týkat částky náhrady, ustanovení týkajícího se žádostí podávaných vždy ve čtvrtek a kódu nomenklatury výrobku pro náhrady uváděného v licencích. Navíc, protože licence vydané v souvislosti s nabídkovým řízením se použijí na určité výrobky, nelze použít ustanovení týkající se použití licence na jiný výrobek. K zajištění stejné doby platnosti všech licencí musí být termín pro podání nabídek považován za den počátku platnosti licence.
          (12) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nevydal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Oblast působnosti
          Toto nařízení stanoví nabídkové řízení pro určování vývozních náhrad na níže uvedené mléčné výrobky pocházející ze Společenství, uvedené v oddíle 9 přílohy I nařízení (EHS) č. 3846/87:
          a) sušené odstředěné mléko v pytlích s hmotností nejméně 25 kilogramů, jehož obsah nemléčných přísad kódu ex 040210199000 nepřesahuje 0,5 % hmotnosti;
          b) přírodní máslo v blocích o čisté hmotnosti nejméně 20 kilogramů kódu ex 040510199500 a ex 040510199700;
          c) máselný olej v kontejnerech o čisté hmotnosti nejméně 190 kilogramů kódu ex 040590109000.
          Článek 2
          Nabídkové řízení
          1. Stálé nabídkové řízení se zahájí v souladu s postupem uvedeným v čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999, zaručujícím rovný přístup všem osobám usazeným ve Společenství.
          2. Stálé nabídkové řízení zahrnuje následující prvky:
          a) období nabídkových řízení;
          b) datum zahájení a datum ukončení, mezi kterými mohou být nabídky předkládány;
          c) minimální množství, které každá nabídka musí splňovat;
          d) částku nabídkové jistoty; a
          e) adresu příslušných orgánů členských států, kterým se nabídky předkládají.
          3. Členské státy informují hospodářské subjekty prostředky, které považují za nejvhodnější, o skutečnostech týkajících se nabídkového řízení.
          Článek 3
          Předkládání nabídek
          1. Písemné nabídky se předkládají příslušnému orgánu členského státu na formuláři pro žádost o vývozní licenci stanoveném v nařízení (ES) č. 1291/2000. Předkládají se jedním z těchto způsobů:
          a) osobním předáním proti potvrzení o převzetí; nebo
          b) poštou doporučeně nebo telegraficky na adresu dotyčného orgánu nebo
          c) dálnopisem, faxem nebo elektronickou poštou na adresu uvedeného orgánu, pokud orgán souhlasí s takovými formami komunikace.
          2. Nabídky nelze stáhnout.
          3. Nabídka je platná jen tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
          a) uvádí:
          i) v kolonce 20 odkaz na toto nařízení a termín pro předložení nabídek;
          ii) v kolonce 4 jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo účastníka nabídkového řízení. Vynechání e-mailové adresy a telefonního čísla však nečiní nabídku neplatnou;
          iii) v kolonce 16 kód produktu, kterému předchází označení "ex" jak je uvedeno v článku 1, v kolonce 15 popis výrobku podle článku 1 a v kolonkách 17 a 18 množství výrobku, které má být vyvezeno;
          iv) v kolonce 20 vývozní náhradu za 100 kg v eurech a centech;
          v) zamýšlené místo určení;
          b) dodržuje minimální množství stanovené ve stálém nabídkovém řízení;
          c) neobsahuje žádné jiné podmínky než ty, které jsou uvedeny v tomto odstavci;
          d) účastník nabídkového řízení poskytl nabídkovou jistotu před koncem lhůty, po kterou mohou být nabídky předkládány, a v téže lhůtě toto poskytnutí prokázal.
          Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 174/1999 představuje nabídková jistota licenční jistotu.
          4. Osoby oprávněné k přijímání nabídek nesmějí prozradit neoprávněným osobám žádné podrobnosti nabídek.
          Článek 4
          Posouzení nabídek a předání Komisi
          1. Nabídky posuzuje příslušný orgán členských států. Posouzení je neveřejné. Osoby oprávněné účastnit se přezkoumání nabídek o nich nesmějí prozradit žádné podrobnosti neoprávněné osobě.
          2. Všechny platné nabídky sdělují členské státy Komisi způsobem uvedeným v příloze bez udání jmen účastníků nabídkového řízení během dvou hodin po uplynutí každého období nabídkového řízení.
          Nejsou-li předloženy žádné nabídky, členské státy o tom uvědomí Komisi ve stejné lhůtě.
          3. Je-li některá nabídka neplatná, uvědomí o tom příslušný orgán členského státu dotyčného účastníka nabídkového řízení.
          4. Nejpozději v třetím pracovním dnu týdne, který následuje po zveřejnění rozhodnutí uvedeného v článku 5, sdělí členské státy Komisi jméno a adresu každého účastníka nabídkového řízení odpovídajícího číslu uvedenému ve sloupci 2 bodech 1, 2, 3 a 4 přílohy.
          Článek 5
          Rozhodnutí o náhradách
          Na základě nabídek oznámených v souladu s čl. 4 odst. 2 rozhodne Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 1255/1999 pro každé období nabídkového řízení, zda určí maximální náhradu podle čl. 31 odst. 4 a 5 uvedeného nařízení, nebo neposkytne žádné náhrady.
          Rozhodnutí o náhradách se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 6
          Přijetí nabídek
          1. Pokud je stanovena maximální vývozní náhrada, přijme příslušný orgán členského státu nabídky, které se rovnají maximální náhradě nebo jsou nižší, a zamítne ostatní. Pokud není určena náhrada, jsou všechny nabídky zamítnuty.
          2. Příslušné orgány členských států přijmou rozhodnutí uvedená v odstavci 1 po zveřejnění rozhodnutí o náhradách.
          Článek 7
          Práva a povinnosti vybraných účastníků nabídkového řízení
          1. Vybraní účastníci nabídkového řízení mají:
          a) právo obdržet vývozní licenci na stanovené množství a stanovenou vývozní náhradu v souladu s rozhodnutím uvedeným v čl. 6 odst. 1;
          b) povinnost vyvézt nabídnuté množství v souladu s čl. 31 písm. b) a čl. 32 odst. 1 písm. b) bodem i) nařízení (ES) č. 1291/2000.
          2. Odchylně od čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 je právo uvedené v odstavci 1 nepřenosné.
          Článek 8
          Vývozní licence
          1. Odchylně od nařízení(ES) č. 174/1999:
          a) je částka náhrady uvedená v článku 1 uvedeného nařízení částka vyplývající z nabídky;
          b) se ustanovení čl. 5 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení nepoužijí;
          c) v kolonce 16 licencí uvedených v čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení musí dvanáctimístnému kódu produktu nomenklatury pro náhrady předcházet "ex";
          d) doba platnosti vývozní licence uvedená v článku 6 uvedeného nařízení počíná dnem ukončení předkládání nabídek a končí koncem čtvrtého měsíce následujícího po tomto dni.
          2. Odchylně od článku 10 nařízení (ES) č. 174/1999 se vývozní licence vydá vybranému účastníkovi nabídkového řízení bezprostředně po přijetí nabídek v souladu s článkem 6 na množství, které mu bylo přiděleno.
          3. Kromě údaje v kolonce 22 licence, stanoveného v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 174/1999, uvádí licence v uvedené kolonce odkaz na toto nařízení, den konce lhůty stanovené pro předkládání nabídek a použitelnou částku náhrady. Kolonka 21 licence se nepoužije.
          Článek 9
          Uvolnění a propadnutí nabídkové jistoty
          1. Nabídková jistota bude uvolněna, jestliže:
          a) je nabídka neplatná, nebo je zamítnuta;
          b) povinnost uvedená v čl. 7 odst. 1 písm. b) byla splněna.
          2. Jestliže povinnost uvedená v čl. 7 odst. 1 písm. b) není splněna, nabídková jistota propadá v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 174/1999 s výjimkou případu vyšší moci.
          Článek 10
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po měsíci vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř.věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 118/2003, (Úř. věst. L 20, 24.1.2003, s. 3).
          [3] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1255/1999.
          [4] Úř. věst. L 217, 29.8.2003, s. 51.
          [5] Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1932/1999 (Úř. věst. L 240, 10.9.1999, s. 11).
          [6] Úř. věst L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 322/2004 (Úř. věst. L 58, 26.2.2004, s. 3).
          [7] Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1948/2003 (Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 13).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          1. SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO
          Členský stát:
          Poskytnutí náhrady na sušené odstředěné mléko kódu ex 040210199000 pro vývoz do určitých třetích zemí(nařízení (ES) č. 580/2004)
          +++++ TIFF +++++
          2. 80PROCENTNÍ MÁSLO
          Členský stát:
          Poskytnutí náhrady na 80procentní máslo kódu ex 040510199500 pro vývoz do urcitých tretích zemí(narízení (ES) c. 580/2004)
          +++++ TIFF +++++
          3. 82PROCENTNÍ MÁSLO
          Členský stát:
          Poskytnutí náhrad na 82procentní máslo kódu ex 040510199700 pro vývoz do určitých třetích zemí(nařízení (ES) č. 580/2004)
          +++++ TIFF +++++
          4. MÁSELNÝ OLEJ (BUTTEROIL)
          Členský stát:
          Poskytnutí náhrad na máselný olej kódu ex 040590109000 pro vývoz do některých třetích zemí(nařízení (ES) č. 580/2004)
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.