Nařízení Komise (ES) č. 582/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 582/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 582/2004
          ze dne 26. března 2004,
          kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 31 odst. 3 písm. b) a čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 580/2004 ze dne 26. března 2004 o zavedení nabídkového řízení týkajícího se vývozních náhrad pro některé mléčné výrobky [2] rozhoduje Komise o stálém nabídkovém řízení v rámci uvedeného nařízení.
          (2) Z praktických důvodů je na místě stanovit samostatná nabídková řízení pro výrobky uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 580/2004. Tímto nařízením by se proto mělo zahájit stálé nabídkové řízení pro sušené odstředěné mléko.
          (3) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nevydal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Zahajuje se stálé nabídkové řízení na určení vývozní náhrady pro sušené odstředěné mléko v pytlích s čistou hmotností nejméně 25 kilogramů, uvedené v oddíle 9 přílohy I nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 [3], jehož obsah nemléčných přísad kódu ex 040210199000 nepřesahuje 0,5 % hmotnosti, určené k vývozu do všech míst určení s výjimkou Andorry, Kypru, Estonska, Gibraltaru, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Slovenska, Slovinska, České republiky, Spojených států amerických a Vatikánského městského státu.
          2. Nabídkové řízení podléhá podmínkám stanoveným v nařízení (ES) č. 580/2004 a v tomto nařízení.
          Článek 2
          1. Nabídky se mohou podávat pouze během období nabídkových řízení a jsou platné pouze pro období nabídkového řízení, ve kterém jsou podány.
          2. Každé období nabídkového řízení začíná první a třetí středu v měsíci v 11.00 hodin (bruselského času), kromě první středy v srpnu a třetí středy v prosinci. Pokud na středu připadne svátek, začne období následující pracovní den v 11.00 hodin (bruselského času).
          Každé období nabídkového řízení končí ve středu následující po druhém a čtvrtém úterý v měsíci v 11.00 hodin (bruselského času), kromě druhé středy v srpnu a čtvrté středy v prosinci. Pokud na středu připadne svátek, končí období předcházející pracovní den v 11.00 hodin bruselského času.
          3. Každé období nabídkového řízení se čísluje pořadovým číslem počínaje prvním stanoveným obdobím.
          Článek 3
          1. Každá nabídka se vztahuje na minimální množství alespoň 10 tun sušeného odstředěného mléka.
          2. Nabídková jistota činí 26 eur za 100 kilogramů sušeného odstředěného mléka. V případě přijetí nabídky se nabídková jistota stává jistotou pro vývozní licenci.
          3. Nabídky se podávají u příslušných orgánů členských států uvedených v příloze.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Viz strana 58 v tomto čísle Úředního věstníku.
          [3] Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příslušné orgány členských států uvedené v nařízení (ES) č. 580/2004 a v tomto nařízení, kterým se předkládají nabídky:
          BE Bureau d'intervention et de restitution belge
          Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
          Rue de Trèves 82/Trierstraat 82
          B-1040
          Bruxelles/Brussel
          Tél./Tel. (32-2) 287 24 11
          Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24
          DK Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
          Direktoratet for FødevareErhverv
          Eksportstøttekontoret
          Nyropsgade 30
          DK-1780
          København V
          Tlf. (45) 33 95 80 00
          Fax (45) 33 95 80 80
          DE Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
          D-60083
          Frankfurt am Main
          Tel. (49-69) 15 64 -732, 774, 884
          Fax (49-69) 15 64-874, 792
          EL O.P.E.K.E.P.E. – Direction Dilizo
          Rue Acharnon 241
          GR-10446
          Athènes
          Tel.: (30-210) 212 49 03 – (30-210) 212 49 11
          Fax: (30-210) 86 70 503
          ES Ministerio de Economía
          Secretaría General de Comercio Exterior
          Paseo de la Castellana, 162
          E-28071
          Madrid
          Tel.: (34) 913 49 37 80
          Fax: (34) 913 49 38 06
          FR Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
          2 rue Saint-Charles
          F-75740
          Paris
          Cedex 15
          Tél.: (33-1) 73005000/
          Fax: (33-1) 73005050Service de Commerce extérieur:Tél.: (33-1) 73005044/
          Fax: (33-1) 73005395
          IE Department of Agriculture and Food
          Johnstown Castle Estate
          Wexford
          Ireland
          Tel. (353) 53 63 400
          Fax (353) 53 42 843
          IT Ministero delle Attività produttive
          Dipartimento Commercio estero
          DG Politica commerciale – Div. II
          Viale Boston 25
          I-00144
          Roma
          Tel.: (39-06) 599 3220
          Fax: (39-06) 599 3214
          LU OFFICE DES LICENCES
          21, rue Philippe II
          L-2011
          Luxembourg
          Tél.: (35-2) 478 2370
          Télécopieur: (35-2) 466138
          NL Productschap Zuivel
          Louis Braillelaan 80
          NL
          2719
          EK Zoetermeer
          Tel.: (31-0) 79 368 1534
          Fax: (31-0) 79 368 1954
          E-mail: HR@PZ.AGRO.NL
          AT Agrarmarkt Austria
          Dresdner Straße 70
          A-1201
          Wien
          Tel.: (43-1) 331 51
          Fax: (43-1) 331 51 396
          E-mail: bereich.MILCH@AMA.GV.AT
          PT Ministério das Finanças
          Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
          Direcção de Serviços de Licenciamento
          Rua Terreiro do Trigo – Edifício da Alfândega
          P-1149 – 060
          Lisboa
          Tel.: (351-21) 881 42 62
          Fax: (351-21) 881 42 61
          FI Maa- ja metsätalousministeriö
          Interventioyksikkö
          P.O. Box 30
          FIN-00023
          Government, Finland
          Puh: (358-9) 160 01
          Telekopio: (358-9) 1605 2707
          SW Statens jordbruksverk
          Vallgatan 8
          S-51182
          Jönköping
          Tfn: (46-36) 15 50 00
          Fax: (46-36) 19 05 46
          UK Rural Payments Agency (RPA)
          Lancaster House, Hampshire Court
          Newcastle-upon-Tyne
          NE4 7YE
          United Kingdom
          Tel. (44-191) 226 52 62
          Fax (44-191) 226 52 12
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.