Nařízení Komise (ES) č. 585/2004 ze dne 26. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 282/2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířatText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 585/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 585/2004
          ze dne 26. března 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 282/2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS [1], a zejména na čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Přechodná opatření pro stanoviště hraničních kontrol mezi členskými státy a novými členskými státy, která mají být zrušena při přistoupení, nejsou dostatečně jasně vyjádřena v článku 8 nařízení (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat [2], a je třeba je přeformulovat, aby se odstranily veškeré nejasnosti.
          (2) Společný veterinární vstupní doklad (SVVD) z nařízení (ES) č. 282/2004 je nepřesný v prohlášeních osoby odpovědné za náklad v políčku č. 25 a úředního veterinárního lékaře v políčku č. 42, a toto osvědčení musí být tudíž přeformulováno.
          (3) Pro vyjasnění všech těchto bodů musí být nařízení (ES) č. 282/2004 pozměněno.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 282/2004 se mění takto:
          1. Článek 8 se nahrazuje tímto:
          "Článek 8
          Až do 1. května 2004 se toto nařízení nevztahuje na stanoviště hraničních kontrol vyjmenovaná v příloze II, která mají být zrušena přistoupením České republiky, Maďarska, Polska, Slovinska a Slovenska.";
          2. vzor společného vstupního veterinárního osvědčení v příloze I se nahrazuje vzorem uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 31. března 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. března 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/43/ES (Úř. věst. L 162, 1.7.1996, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 11.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.