Nařízení Komise (ES) č. 592/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznamy zemí a územíText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 592/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 592/2004
          ze dne 30. března 2004,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznamy zemí a území
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS [1], a zejména na články 10 a 21 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 998/2003 stanoví veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a pravidla pro kontroly těchto přesunů.
          (2) Podle nařízení (ES) č. 998/2003 se má před 3. červencem 2004 vypracovat seznam třetích zemí. Aby mohla být třetí země zařazena do uvedeného seznamu, musí prokázat svůj status ohledně vztekliny a to, že vyhovuje některým podmínkám, které se vztahují na oznamování, sledování, veterinární útvary, prevenci a tlumení vztekliny a regulaci očkovacích látek.
          (3) Aby se předešlo zbytečnému narušení přesunů zvířat v zájmovém chovu a aby se v případě potřeby dal třetím zemím čas na poskytnutí doplňkových záruk, je třeba vytvořit prozatímní seznam třetích zemí. Tento seznam by měl být založen na údajích, které dal k dispozici Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE – světová organizace pro zdraví zvířat), na výsledcích inspekcí provedených Potravinářským a veterinárním úřadem Komise v dotyčných třetích zemích a na informacích shromážděných členskými státy.
          (4) Prozatímní seznam třetích zemí by měl zahrnovat země, které jsou prosté vztekliny, a země, u kterých bylo zjištěno, že riziko proniknutí vztekliny do Společenství následkem přesunů z jejich území není vyšší než riziko spojované s přesuny mezi členskými státy.
          (5) Nařízení (ES) č. 998/2003 by se proto mělo odpovídajícím způsobem pozměnit. V zájmu jasnosti by se seznam zemí a území stanovený v uvedeném nařízení měl celý nahradit.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II nařízení (ES) č. 998/2003 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 3. července 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. března 2004.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          „PŘÍLOHA II
          SEZNAM ZEMÍ A ÚZEMÍ
          ČÁST A
          IE  Irsko
          SE  Švédsko
          UK  Spojené království
          ČÁST B
          Oddíl 1
          a) DK  Dánsko včetně GL – Grónska a FO – Farských ostrovů
          b) ES  Španělsko včetně pevninského území, Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů, kromě Ceuty a Melilly;
          c) FR  Francie, včetně GF – Francouzské Guyany,GP – Guadeloupe, MQ – Martinique a RE – Réunion;
          d) GI  Gibraltar;
          e) PT  Portugalsko včetně pevninského území, Azory a Madeira;
          Oddíl 2
          AD  Andorra
          CH  Švýcarsko
          IS  Island
          Li  Lichtenštejnsko
          MC  Monako
          NO  Norsko
          SM  San Marino
          VA  Vatikánský městský stát
          ČÁST C
          AC  ostrov Ascension
          AG  Antigua a Barbuda
          AN  Nizozemské Antily
          AU  Austrálie
          AW  Aruba
          BB  Barbados
          BH  Bahrain
          BM  Bermudy
          CA  Kanada
          FJ  Fidži
          FK  Falklandy
          HR  Chorvatsko
          JM  Jamajka
          JP  Japonsko
          KN  Saint Kitts a Nevis
          KY  Kajmanské ostrovy
          MS  Montserrat
          MU  Mauritius
          NC  Nová Kaledonie
          NZ  Nový Zéland
          PF  Francouzská Polynésie
          PM  Saint Pierre et Miquelon
          SG  Singapur
          SH  Svatá Helena
          US  Spojené státy americké
          VC  Svatý Vincent a Grenadiny
          VU  Vanuatu
          WF  Wallis a Futuna
          YT  Mayotte.“
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.