Nařízení Komise (ES) č. 593/2004 ze dne 30. března 2004 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 593/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 593/2004
          ze dne 30. března 2004
          o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 493/2002 [2], a zejména na čl. 3 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 15 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin [3], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2916/95 [4], a zejména na čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1 a článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1474/95 ze dne 28. června 1995 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a pro vaječný albumin s ohledem na dohody uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání [5] bylo několikrát podstatně změněno [6]. V zájmu jasnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.
          (2) V rámci Světové obchodní organizace se Společenství zavázalo k otevření celních kvót pro určité produkty v odvětví vajec a pro vaječný albumin. V důsledku toho by měla být stanovena prováděcí pravidla pro tyto kvóty.
          (3) Správa opatření by měla být založena na dovozních licencích. Za tímto účelem je nutné stanovit zejména pravidla pro podávání žádostí a údaje, které musí být v žádostech a licencích obsaženy, odchylně od článku 8 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [7], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 325/2003 [8]. Navíc by mělo být stanoveno, že licence budou vydávány teprve po určité lhůtě určené pro přezkum a případně za použití jednotné procentní sazby pro přijatá množství. V zájmu hospodářských subjektů je třeba umožnit, aby po stanovení koeficientu pro přijatá množství mohla být žádost o licenci stažena.
          (4) Pro zajištění pravidelnosti dovozů je nutné rozdělit množství stanovené v příloze I na celý rok.
          (5) S ohledem na zajištění účinné správy režimu je nutno stanovit jistotu pro dovozní licence v rámci tohoto režimu na 20 eur na 100 kg (ekvivalentu vajec ve skořápce).
          (6) K zajištění hladkého fungování tohoto režimu, a zejména k vyloučení nebezpečí spekulací, které v odvětví vajec a albuminu existuje, musí být stanoveny přesné podmínky pro přístup hospodářských subjektů do tohoto režimu, aby byla zajištěna serióznost jejich činnosti v tomto odvětví.
          (7) Je vhodné upozornit hospodářské subjekty na to, že licence smějí být používány pouze pro produkty, které odpovídají všem veterinárním předpisům platným ve Společenství.
          (8) K zajištění řádné správy dovozních opatření by měla mít Komise k dispozici od členských států přesné informace o skutečně dovezených množstvích. V zájmu přehlednosti by měly členské státy používat k oznamování množství Komisi jednotný vzor.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dovozní celní kvóty uvedené v příloze I se otevírají každoročně pro období od 1. července do 30. června pro skupiny produktů v ní uvedené a za podmínek v ní uvedených.
          Článek 2
          Kvóty uvedené v článku 1 se rozdělují takto:
          pro skupinu E 1:
          - 20 % pro období od 1. července do 30. září,
          - 30 % pro období od 1. října do 31. prosince,
          - 30 % pro období od 1. ledna do 31. března,
          - 20 % pro období od 1. dubna do 30. června;
          pro skupiny E 2 a E 3:
          - 25 % pro období od 1. července do 30. září,
          - 25 % pro období od 1. října do 31. prosince,
          - 25 % pro období od 1. ledna do 31. března,
          - 25 % pro období od 1. dubna do 30. června.
          Článek 3
          Na veškerý dovoz do Společenství, který se uskutečňuje v rámci kvót uvedených v článku 1, je nutno předložit dovozní licenci.
          Článek 4
          Pro dovozní licence podle článku 3 platí:
          a) žadatel o dovozní licenci musí být fyzická nebo právnická osoba, která může při podání žádosti o licenci příslušným orgánům členských států uspokojivě prokázat, že v každém ze dvou kalendářních roků předcházejících roku podání žádosti dovezla nejméně 50 tun (ekvivalent vajec ve skořápce) produktů, které upravuje nařízení (EHS) č. 2771/75 (s výjimkou násadových vajec) a (EHS) č. 2783/75, nebo osoba, které bylo podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 89/437/EHS [9] povoleno zpracovávat vaječné produkty. Na maloobchod nebo restaurace, které své produkty bezprostředně prodávají konečným spotřebitelům, se však tento režim nevztahuje;
          b) žádost o licenci se smí vztahovat pouze na jednu ze skupin uvedených v příloze I. Žádost o licenci se smí vztahovat na více produktů různých kódů KN, které pocházejí ze stejné země; v tomto případě se všechny kódy KN uvedou v kolonce 16 a odpovídající popis zboží v kolonce 15. U skupin E 2 a E 3 musí být celkové množství přepočteno na ekvivalent vajec ve skořápce.
          Žádost o licenci lze podat nejméně na jednu tunu a nejvýše na 10 % množství, které je dostupné pro danou skupinu a dané období podle článku 2;
          c) v kolonce 8 žádosti o licenci a licence se uvádí země původu;
          d) v kolonce 20 žádosti o licenci a licence se uvádí jeden z těchto údajů:
          Reglamento (CE) no 593/2004
          Forordning (EF) Nr. 593/2004
          Verordnung (EG) Nr. 593/2004
          Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2004
          Regulation (EK) No 593/2004
          Règlement (CE) no 593/2004
          Regolamento (CE) n. 593/2004
          Verordening (EG) Nr. 593/2004
          Regulamento (CE) n.o 593/2004
          Asetus (EY) N:o 593/2004
          Förordning (EG) Nr. 593/2004
          e) v kolonce 24 licence se uvádí jeden z těchto údajů:
          Reducción del derecho del AAC conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) no 593/2004
          Reduktion i toldsatsen i henhold til forordning (EF) Nr. 593/2004
          Ermäßigung des Zollsatzes gemäß Verordnung (EG) Nr. 593/2004
          Μείωση του δασ|θύ του ΚΔ, όπως προβλέπεται στον κανονισ|ό (ΕΚ) αριθ. 593/2004
          Reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EK) No 593/2004
          Réduction du droit du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 593/2004
          Riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 593/2004
          Verlaging van het GDT-recht op grond van Verordening (EG) Nr. 593/2004
          Redução do direito da PAC previsto no Regulamento (CE) n.o 593/2004
          Yhteisön yhteisen tullitariffin maksua alennettu seuraavan mukaisesti: Asetus (EY) N:o 593/2004
          Reduktion av Gemensamma tulltaxans tariffer enligt förordning (EG) Nr. 593/2004
          Článek 5
          1. Žádosti o licence se podávají v prvních sedmi dnech měsíce, který předchází období podle článku 2.
          2. Žádosti o licence se podávají příslušnému orgánu členského státu, v němž je žadatel usazený nebo v němž si zřídil své sídlo. Žádosti jsou přípustné, pouze pokud žadatel písemně prohlásí a zaváže se, že nepodal ani nepodá pro běžné období žádnou další žádost týkající se produktů téže skupiny.
          Jestliže týž žadatel podá více než jednu žádost vztahující se k produktům stejné skupiny, jsou všechny žádosti této osoby nepřijatelné.
          Každý žadatel však může podat více žádostí o dovozní licence na produkty jedné skupiny, jestliže pocházejí z více než jedné země. Samostatné žádosti, které se vždy týkají pouze jedné země původu, se podávají u příslušného orgánu členského státu současně. Pokud jde o nejvyšší přípustná množství uvedená v čl. 4 písm. b) i pokud jde o uplatňování pravidel druhého pododstavce, považují se za jedinou žádost.
          3. Při podání žádosti o dovozní licence na všechny produkty uvedené v článku 1 musí být složena jistota ve výši 20 eur na 100 kg ekvivalentu vajec ve skořápkách.
          4. Členské státy oznámí Komisi pátý pracovní den po uplynutí lhůty pro podávání žádostí podané žádosti pro každý produkt dané skupiny. Oznámení obsahuje seznam žadatelů a pro každou skupinu množství, kterých se žádosti týkají.
          Všechna oznámení, včetně "nulových", se uskutečňují vždy ve stanovený pracovní den dálnopisem nebo faxem s použitím vzoru obsaženého v příloze II, pokud nejsou podány žádné žádosti, a podle vzorů obsažených v přílohách II a III, pokud žádosti byly podány.
          5. Komise co nejrychleji rozhodne, v jakém rozsahu lze vyhovět žádostem zmiňovaným v článku 4.
          Jestliže množství, pro která byly podány žádosti o licence, překračují dostupná množství, stanoví Komise jednotnou procentní sazbu, v jejíž výši uspokojí množství, jichž se týkají žádosti. Činí-li tato procentní sazba méně než 5 %, může Komise žádostem nevyhovět; složené jistoty jsou okamžitě uvolněny.
          Hospodářské subjekty mohou stáhnout své žádosti o licenci do deseti pracovních dnů po zveřejnění jednotné procentní sazby pro uspokojování množství v Úředním věstníku Evropské unie, jestliže uplatňování této procentní sazby vede ke stanovení množství menšího než 20 tun ekvivalentu vajec ve skořápce. Členské státy uvědomí Komisi do pěti dnů po stažení žádosti o licenci a okamžitě uvolní složenou jistotu.
          Komise stanoví zbytkové množství, které se přičte k množství dostupnému v následujícím čtvrtletí v rámci ročního kvótového období uvedeného v článku 1.
          6. Licence se vydávají co nejdříve po rozhodnutí Komise.
          7. Licence mohou být použity pouze pro produkty, které splňují všechny veterinární předpisy platné ve Společenství.
          8. Před koncem čtvrtého měsíce, který následuje po každém ročním období uvedeném v článku 1, uvědomí členské státy Komisi o celkovém objemu produktů dovezených pro každou skupinu v souladu s tímto nařízením během daného období.
          Všechna oznámení, včetně "nulových", se uskutečňují podle vzoru v příloze IV.
          Článek 6
          Pro účely čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 činí doba platnosti dovozních licencí 150 dnů ode dne jejich skutečného vydání, nesmí však přesáhnout období podle článku 1.
          Dovozní licence vydané na základě tohoto nařízení jsou nepřenosné.
          Článek 7
          Aniž jsou dotčena ustanovení tohoto nařízení, použije se nařízení (EHS) č. 1291/2000.
          Odchylně od čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení však nesmí množství dovezené v souladu s tímto nařízením překročit množství uvedené v kolonkách 17 a 18 dovozní licence. Proto se v kolonce 19 licence uvádí číslo "0".
          Článek 8
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 1474/95.
          Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.
          Článek 9
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49.
          [2] Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 7.
          [3] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104.
          [4] Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49.
          [5] Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 19.
          [6] Viz příloha V.
          [7] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 21.
          [9] Úř. věst. L 212, 22.7.1989, s. 87.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          (v tunách) |
          Číslo skupiny | Kód KN | Platná celní sazba euro/tuna hmotnosti produktu | Roční celní kvóta (článek 1) |
          E 1 | 04070030 | 152 | 135000 |
          E 2 | 04081180 | 711 | 7000 |
          04081981 | 310 |
          04081989 | 331 |
          04089180 | 687 |
          04089980 | 176 |
          E 3 | 35021190 | 617 | 15500 |
          35021990 | 83 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Zrušené nařízení se svými následnými změnami
          Nařízení Komise (ES) č. 1474/95 | (Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 19) |
          Nařízení Komise (ES) č. 2916/95, pouze čl. 1 odst. 5 týkající se nařízení (ES) č. 1474/95 | (Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49) |
          Nařízení Komise (ES) č. 573/96 | (Úř. věst. L 80, 30.3.1996, s. 54) |
          Nařízení Komise (ES) č. 876/96 | (Úř. věst. L 118, 15.5.1996, s. 17) |
          Nařízení Komise (ES) č. 937/96 | (Úř. věst. L 127, 25.5.1996, s. 26) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1102/96 | (Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 30) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1219/96 | (Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 55) |
          Nařízení Komise (ES) č. 997/97, pouze článek 2 a čl. 4 odst. 3 | (Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 11) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1242/97 | (Úř. věst. L 173, 1.7.1997, s. 77) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1514/97, pouze článek 3 týkající se nařízení č. 1474/95 | (Úř. věst. L 204, 31.7.1997, s. 16) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1371/98 | (Úř. věst. L 185, 30.6.1998, s. 17) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1323/1999 | (Úř. věst. L 157, 24.6.1999, s. 29) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1356/2000 | (Úř. věst. L 155, 28.6.2000, s. 36) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1043/2001, pouze články 3 a 5 týkající se nařízení č. 1474/95 | (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24) |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          Srovnávací tabulka
          Nařízení (ES) č. 1474/95 | Toto nařízení |
          Články 1 – 7 | Články 1 – 7 |
          - | Článek 8 |
          Článek 8 | Článek 9 |
          Přílohy I – IV | Přílohy I – IV |
          - | Příloha V |
          - | Příloha VI |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.