Nařízení Komise (ES) č. 596/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 596/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 596/2004
          ze dne 30. března 2004,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci [1] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 12 a článek 15 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3290/94 ze dne 22. prosince 1994 o úpravách a přechodných opatřeních nezbytných v odvětví zemědělství k provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1340/98 [4], a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1371/95 ze dne 16. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vajec [5], bylo několikrát podstatně změněno [6]. V zájmu jasnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2771/75 podřídilo každý vývoz produktů, u nichž je požadována vývozní náhrada, s výjimkou vývozu násadových vajec, předložení vývozní licence s předem stanovenou náhradou. Je proto třeba stanovit zvláštní prováděcí pravidla k tomuto režimu v odvětví vajec, která by měla zejména vymezit způsoby podávání žádostí a informace, které musí být uvedeny na žádostech a licencích, kromě údajů obsažených v nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [7], naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 322/2004 [8].
          (3) S ohledem na zajištění účinné správy režimu je třeba stanovit výši jistoty pro vývozní licence v rámci daného režimu. S ohledem na nebezpečí spekulace spojené s režimem v odvětví vajec je třeba stanovit, aby vývozní licence nebyly přenosné a aby přístup hospodářských subjektů k uvedenému režimu podléhal přesně stanoveným podmínkám.
          (4) Ustanovení čl. 8 odst. 12 nařízení (EHS) č. 2771/75 stanoví, že dodržování závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a týkajících se objemu vývozu je zajištěno pomocí vývozních licencí. Proto je třeba stanovit podrobný plán pro podávání žádostí a vydávání licencí.
          (5) Kromě toho je vhodné, aby rozhodnutí týkající se žádostí o vydání vývozní licence nebyla sdělována dříve, než uplyne určitá doba nutná pro posouzení žádostí. Tato doba musí Komisi umožnit, aby vyhodnotila požadovaná množství, jakož i související výdaje, a aby případně přijala zvláštní opatření použitelná zejména na žádosti, které dosud nejsou vyřízeny. V zájmu hospodářských subjektů je třeba umožnit, aby po stanovení koeficientu pro přijetí mohla být žádost o licenci stažena.
          (6) V případě žádostí týkajících se množství do 25 tun včetně by vývozní licence měly být vydávány okamžitě, pokud o to hospodářský subjekt požádá. Tyto licence by však měly být omezeny na krátkodobé obchodní transakce, aby bylo vyloučeno obcházení mechanismu stanoveného v tomto nařízení.
          (7) S ohledem na zajištění přesné správy vyváženého množství je nezbytné stanovit výjimku z pravidel o přípustných odchylkách stanovených nařízením (ES) č. 1291/2000.
          (8) Komise musí mít k dispozici přesné údaje o podaných žádostech o licence a o využití vydaných licencí, aby tento režim mohla řídit. V zájmu účinné správy by se informování Komise ze strany členských států mělo provádět podle jednotného vzoru.
          (9) Ustanovení čl. 8 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2771/75 stanoví, že u násadových vajec může být vývozní náhrada poskytována na základě vývozní licence vydané ex post. Je tedy třeba stanovit prováděcí pravidla k takovému režimu, který by zároveň zajistil účinnou kontrolu dodržování závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání. U licencí, o jejichž vydání bylo požádáno až po vývozu, však není nutné vyžadovat složení jistoty.
          (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Při vývozu produktů z odvětví vajec, u nichž se žádá o vývozní náhradu, s výjimkou násadových vajec kódů KN 04070011 a 04070019, je nutné předložit vývozní licenci se stanovením náhrady předem podle ustanovení článků 2 až 8.
          Článek 2
          1. Vývozní licence jsou platné 90 dní ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000.
          2. V žádostech o licence a v licencích je v kolonce 15 uveden popis produktu a v kolonce 16 dvanáctimístný kód produktu podle nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady.
          3. Kategorie produktů uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000, jakož i výše jistoty u vývozních licencí jsou uvedeny v příloze I.
          4. V žádostech o licence a v licencích je v kolonce 20 uvedena minimálně jeden z těchto údajů:
          - Reglamento (CE) no 596/2004
          - Forordning (EF) Nr. 596/2004
          - Verordnung (EG) Nr. 596/2004
          - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2004
          - Regulation (EK) No 596/2004
          - Règlement (CE) no 596/2004
          - Regolamento (CE) n. 596/2004
          - Verordening (EG) Nr. 596/2004
          - Regulamento (CE) n.o 596/2004
          - Asetus (EY) N:o 596/2004
          - Förordning (EG) Nr. 596/2004.
          Článek 3
          1. Žádosti o vývozní licence se podávají u příslušných orgánů každý týden od pondělí do pátku.
          2. Žadatel o vývozní licenci musí být fyzická nebo právnická osoba, která může při podání žádosti příslušným orgánům členských států uspokojivě doložit, že vykonává obchodní činnost v odvětví vajec již minimálně dvanáct měsíců. Žádosti však nemohou podávat maloobchodní prodejny nebo restaurace, které prodávají své produkty konečnému spotřebiteli.
          3. Vývozní licence se vydávají ve středu následující po termínu uvedeném v odstavci 1, za předpokladu, že Komise mezitím nepřijala žádná zvláštní opatření uvedená v odstavci 4.
          4. Pokud se žádosti o vývozní licence týkají množství a/nebo výdajů, které překračují nebo by mohly překročit běžně obchodované objemy vzhledem k limitům uvedeným v čl. 8 odst. 12 nařízení (EHS) č. 2771/75 a/nebo souvisejících výdajů během dotyčného období, může Komise:
          a) stanovit jednotnou procentuální sazbu pro akceptování požadovaných množství;
          b) zamítnout žádosti, u nichž vývozní licence ještě nebyly vydány;
          c) pozastavit podávání žádostí o vývozní licence maximálně po dobu pěti pracovních dní. Postupem podle článku 17 nařízení (EHS) č. 2771/75 lze rozhodnout o delším pozastavení. V těchto případech jsou žádosti o licenci podané v období pozastavení nepřípustné.
          Tato opatření mohou být upravena podle kategorií produktů a místa určení.
          5. Pokud dojde k zamítnutí nebo snížení požadovaného množství, jistota je neprodleně uvolněna, a to ve výši, která odpovídá zamítnutému množství.
          6. Odchylně od odstavce 3, pokud je jednotná procentuální sazba pro přijetí stanovena na méně než 80 %, licence se vydává nejpozději jedenáctý pracovní den po zveřejnění dané procentuální výše v Úředním věstníku Evropské unie. Do deseti pracovních dní po zveřejnění může hospodářský subjekt:
          - buď svou žádost stáhnout, v takovém případě je jistota neprodleně uvolněna,
          - nebo požádat o okamžité vydání licence, a pak ji příslušný orgán vydá neprodleně, nejdříve však v běžném dni pro vydávání licencí příslušného týdne.
          7. Odchylně od odstavce 3 může Komise stanovit jiný den než středu pro vydávání těchto vývozních licencí, pokud tento den není možné dodržet.
          Článek 4
          1. Na žádost hospodářského subjektu nepodléhají žádosti o licence týkající se množství do 25 tun produktů zvláštním opatřením uvedeným v čl. 3 odst. 4 a požadované licence se vydají okamžitě.
          V takových případech je bez ohledu na čl. 2 odst. 1 doba platnosti těchto licencí omezena na pět pracovních dní ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 a na žádostech a licencích je v kolonce 20 uveden minimálně jeden z těchto údajů:
          - Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 565/80
          - Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) Nr. 565/80
          - Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz
          - Πιστοποιητικό που ίσχυα για πέντε εργασίας ηέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80
          - Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Regulation (EEK) No 565/80
          - Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour l’application de l’article 5 du règlement (CEE) no 565/80
          - Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80
          - Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) Nr. 565/80
          - Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80
          - Todistus on voimassa viisi työpäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa
          - Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) Nr. 565/80.
          2. Komise může v případě nutnosti pozastavit použití tohoto článku.
          Článek 5
          Vývozní licence nejsou převoditelné.
          Článek 6
          1. Množství vyvezené v rámci přípustné odchylky stanovené v čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nezakládá nárok na vyplacení náhrady.
          2. V kolonce 22 licence se uvádí přinejmenším jedna z těchto poznámek:
          - Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)
          - Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører)
          - Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)
          - Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
          - Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued)
          - Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)
          - Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)
          - Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)
          - Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)
          - Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)
          - Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).
          Článek 7
          1. Každý pátek po 13.00 hodině zašlou členské státy Komisi faxem sdělení za předchozí období o:
          a) počtu žádostí o vývozní licence podle článku 1, které byly podány v době od pondělí do pátku téhož týdne, a uvedou, zda se na tyto licence vztahuje článek 4 či nikoliv;
          b) množství, pro které byly vývozní licence vydány předchozí středu s výjimkou licencí vydaných okamžitě podle článku 4;
          c) množství, pro které byly žádosti o vývozní licence v průběhu předchozího týdne staženy podle čl. 3 odst. 6.
          2. Sdělení o žádostech uvedených v odst. 1 písm. a) musí uvádět:
          a) hmotnostní množství produktu pro každou kategorii uvedenou v čl. 2 odst. 3;
          b) rozdělení množství produktu podle místa určení u každé kategorie v případě, že se sazba náhrady liší podle místa určení;
          c) použitelnou sazbu náhrady;
          d) celkovou výši náhrady stanovenou předem v eurech podle jednotlivých kategorií produktů.
          3. Členské státy oznámí Komisi jednou za měsíc po skončení platnosti vývozních licencí, kolik vývozních licencí nebylo využito.
          4. Veškerá sdělení podle odstavců 1 a 3, včetně sdělení "žádné", se provádějí podle vzoru uvedeného v příloze II.
          Článek 8
          1. Při vyřizování celních formalit při vývozu násadových vajec kódů KN 04070011 a 04070019 učiní hospodářské subjekty prohlášení, že zamýšlejí požádat o vývozní náhradu.
          2. Hospodářské subjekty podají u příslušných orgánů nejpozději dva pracovní dny po vývozu žádost o vývozní licenci "ex-post" pro vyvezená násadová vejce. V žádosti o licenci a v licenci je v kolonce 20 uvedena poznámka "ex-post", celní úřad, kde byly celní formality vyřízeny, jakož i datum vývozu ve smyslu čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 [9].
          Odchylně od čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 se nepožaduje složení jistoty.
          3. Členské státy zašlou Komisi každý pátek od 13 hodin faxem sdělení s údaji za probíhající týden o počtu požadovaných vývozních licencí "ex-post" nebo sdělení, že žádná taková žádost nebyla podána. Sdělení se provádějí podle vzoru uvedeného v příloze II a případně musí obsahovat podrobné údaje podle čl. 7 odst. 2.
          4. Vývozní licence "ex-post" se vydávají následující středu, pokud Komise po uskutečnění daného vývozu nepřijme žádná zvláštní opatření uvedená v čl. 3 odst. 4. V opačném případě se uvedená opatření vztahují na dovozy již uskutečněné.
          Na základě této licence lze nárokovat vyplacení náhrady počínaje dnem vývozu ve smyslu čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 800/1999.
          5. Článek 24 nařízení (ES) č. 1291/2000 se nepoužije na licence "ex-post" podle odstavců 1 až 4.
          Dotyčná osoba tyto licence předloží přímo orgánu pověřenému vyplácením vývozní náhrady. Tento orgán licenci zapíše do seznamu a orazítkuje.
          Článek 9
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 1371/95.
          Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.
          Článek 10
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105.
          [4] Úř. věst. L 184, 27.6.1998, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 133, 17.6.1995, s. 16.
          [6] Viz příloha IV.
          [7] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 58, 26.2.2004, s. 3.
          [9] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Kód produktu z nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady | Kategorie | Výše jistoty (v eurech na 100 kg čisté hmotnosti) |
          040700119000 | 1 | – |
          040700199000 | 2 | – |
          040700309000 | 3 | 3 2 |
          040811809100 | 4 | 10 |
          040819819100040819899100 | 5 | 5 |
          040891809100 | 6 | 15 |
          040899809100 | 7 | 4 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Bahrajn
          Egypt
          Hongkong
          Japonsko
          Kuvajt
          Malajsie
          Omán
          Filipíny
          Katar
          Rusko
          Jižní Korea
          Thajsko
          Tchaiwan
          Spojené arabské emiráty
          Jemenská republika
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Zrušená nařízení ve znění pozdějších předpisů
          Nařízení Komise (ES) č. 1371/95 | (Úř. věst. L 133, 17.6.1995, s. 16) |
          Nařízení Komise (ES) č. 2522/95 | (Úř. věst. L 258, 28.10.1995, s. 39) |
          Nařízení Komise (ES) č. 2840/95 | (Úř. věst. L 296, 9.12.1995, s. 5) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1157/96 | (Úř. věst. L 153, 27.6.1996, s. 19) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1008/98 | (Úř. věst. L 145, 15.5.1998, s. 6) |
          Nařízení Komise (ES) č. 2336/1999 | (Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 16) |
          Nařízení Komise (ES) č. 2260/2001 | (Úř. věst. L 305, 22.11.2001, s. 11) |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Zrušená nařízení ve znění pozdějších předpisů
          Nařízení (ES) č. 1371/95 | Toto nařízení |
          Čl. 1 a 2 | Čl. 1 a 2 |
          Čl. 3 odst. 1 až 3 | Čl. 3 odstavce 1 až 3 |
          Čl. 3 odst. 4 první odrážka | Čl. 3 odst. 4 písm. a) |
          Čl. 3 odst. 4 druhá odrážka | Čl. 3 odst. 4 písm. b) |
          Čl. 3 odst. 4 třetí odrážka | Čl. 3 odst. 4 písm. c) |
          Čl. 3 odst. 5 až 7 | Čl. 3 odst. 5 až 7 |
          Čl. 4 první a druhý pododstavec | Čl. 4 odst. 1 |
          Čl. 4 třetí pododstavec. | Čl. 4 odst. 2 |
          Článek 5 | Článek 5 |
          Čl. 6 první pododstavec | Čl. 6 odst. 1 |
          Čl. 6 druhý pododstavec | Čl. 6 odst. 2 |
          Čl. 7 odst. 1 | Čl. 7 odst. 1 |
          Čl. 7 odst. 2 první odrážka | Čl. 7 odst. 2 písm. a) |
          Čl. 7 odst. 2 druhá odrážka | Čl. 7 odst. 2 písm. b) |
          Čl. 7 odst. 2 třetí odrážka | Čl. 7 odst. 2 písm. c) |
          Čl. 7 odst. 2 čtvrtá odrážka | Čl. 7 odst. 2 písm. d) |
          Čl. 7 odst. 3 a 4 | Čl. 7 odst. 3 a 4 |
          Článek 8 | – |
          Článek 9 | Článek 8 |
          Článek 10 | – |
          – | Článek 9 |
          Článek 11 | Článek 10 |
          Přílohy I až III | Přílohy I až III |
          – | Příloha IV |
          – | Příloha V |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.