Nařízení Komise (ES) č. 597/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999 a kterým se mění uvedené nařízení, pokud jde o vývozní licence pro sušené mléko vyvážené do Dominikánské republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 597/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 597/2004
          ze dne 30. března 2004,
          kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999 a kterým se mění uvedené nařízení, pokud jde o vývozní licence pro sušené mléko vyvážené do Dominikánské republiky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 20a nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky [2], stanoví pravidla pro správu kvóty pro sušené mléko určené k vývozu do Dominikánské republiky podle Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou, schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES [3].
          (2) Aby mohli hospodářské subjekty z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska požádat o vývozní licence pro kvótu pro vývozy do Dominikánské republiky pro období ode dne 1. července 2004 do dne 30. června 2005, měla by být prodloužena doba pro podávání žádostí.
          (3) Za účelem zajištění přesnější kontroly vyvážených produktů a minimalizace rizika spekulace by měly být vývozní licence vydávané v souladu s čl. 20a odst. 12 nařízení (ES) č. 174/1999 platné pouze pro kód produktu, pro který byly vydány. Proto se výjimky uvedené v čl. 5 odst. 2 a 3 již nesmí použít pro licence vydané od příštího kvótového roku.
          (4) Proto by mělo být pozměněno nařízení (ES) č. 174/1999.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 20a odst. 7 nařízení (ES) č. 174/1999 se pro období ode dne 1. července 2004 do dne 30. června 2005 žádosti o licence podávají od 10. do 15. května 2004.
          Článek 2
          V článku 20a nařízení (ES) č. 174/1999 se odstavec 17 nahrazuje tímto:
          "17. Kapitola I se použije s výjimkou čl. 5 odst. 2 a 3 a článků 6, 9 a 10."
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 2 se však použije pouze na vývozní licence vydané ode dne 1. června 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          [2] Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1948/2003 (Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 13).
          [3] Úř. věst. L 218, 6.8.1998, s. 45.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.