Nařízení Rady (ES) č. 602/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98, pokud jde o ochranu hlubinných korálových útesů před účinky vlečení sítí v oblasti severozápadně od Skotska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 602/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 602/2004
          ze dne 22. března 2004,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98, pokud jde o ochranu hlubinných korálových útesů před účinky vlečení sítí v oblasti severozápadně od Skotska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 2 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [2] stanoví, že společná rybářská politika uplatní preventivní přístup a přijme opatření určená k co možná největšímu snížení dopadu rybolovných činností na mořské ekosystémy.
          (2) Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů [3] stanoví omezení použití vlečných zařízení pro lov při dně.
          (3) Podle nejnovějších vědeckých zpráv, a zejména zpráv Mezinárodní rady pro průzkum moří, byly nalezeny a podrobně zmapovány shluky hlubinných korálů (Lophelia pertusa) v oblasti severozápadně od Skotska v jurisdikci Spojeného království. Tyto shluky, nazývané "Darwin Mounds", vypadají dobře zachovalé, avšak vykazují známky poškození způsobeného vlečením sítí.
          (4) Vědecké zprávy ukazují, že tyto typy shluků tvoří stanoviště hostící důležitá a vysoce diverzifikovaná biologická společenstva. Tato stanoviště jsou na mnoha fórech považována za místa vyžadující přednostní ochranu. Zejména Úmluva na ochranu mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (úmluva OSPAR) nedávno zařadila hlubinné korálové útesy do seznamu ohrožených stanovišť.
          (5) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volněžijících živočichů a planě rostoucích rostlin zahrnuje útesy mezi přírodním stanoviště v zájmu Společenství, jejichž zachování vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany [4]. Spojené království formálně vyjádřilo záměr vyhlásit "Darwin Mounds" zvláštní chráněnou oblastí s cílem chránit uvedený typ stanoviště v rámci plnění svých závazků vyplývajících z uvedené směrnice.
          (6) Podle vědeckých údajů je náprava škod způsobených korálům vlečnými zařízeními pro lov při dně nemožná nebo velmi složitá a pomalá. Je proto třeba zakázat používání vlečných sítí pro lov při dně a podobných zařízení v oblasti ležící kolem "Darwin Mounds".
          (7) Nařízení (ES) č. 850/98 je proto třeba odpovídajícím způsobem pozměnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 30 nařízení (ES) č. 850/98 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
          "4. Plavidlům je zakázáno používat veškeré vlečné sítě pro lov při dně nebo podobné vlečné sítě dotýkající se mořského dna v oblasti ohraničené linií spojující tyto souřadnice:
          59o 54' severní šířky | 6o 55' západní délky |
          59o 47' severní šířky | 6o 47' západní délky |
          59o 37' severní šířky | 6o 47' západní délky |
          59o 37' severní šířky | 7o 39' západní délky |
          59o 45' severní šířky | 7o 39' západní délky |
          59o 54' severní šířky | 7o 25' západní délky." |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. srpna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. března 2004.
          Za Radu
          předseda
          J. Walsh
          [1] Stanovisko ze dne 10. února 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          [3] Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 973/2001 (Úř. věst. L 137, 19. 5. 2001. s. 1).
          [4] Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.