Nařízení Komise (ES) č. 621/2004 ze dne 1. dubna 2004 kterým se stanoví pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o informační a propagační opatření v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 621/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 621/2004
          ze dne 1. dubna 2004,
          kterým se stanoví pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/94, pokud jde o informační a propagační opatření v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti [1], a zejména na čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Provádění rozhodnutí Komise 96/455/ES ze dne 25. června 1996 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy a Komisí v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti na základě nařízení Rady (ES) č. 1164/94 [2], vyžaduje zjednodušení, protože se ukázalo, že některá opatření jsou pro provádění příliš složitá.
          (2) Je důležité usnadnit provádění informačních a propagačních opatření a zdokonalit jejich efektivitu, aby se zvýšila viditelnost projektů a aby se zvýšilo veřejné povědomí o úloze, kterou hraje Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti.
          (3) Informační opatření týkající se Fondu soudržnosti by měla být sladěna s opatřeními týkajícími se strukturálních fondů stanovenými nařízením Komise (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů [3].
          (4) Obsah propagace by měl být vyjasněn a nástroje by měly být lépe přizpůsobeny cíli zvyšování veřejného povědomí,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I
          ZÁSADY A OBSAH OPATŘENÍ
          Článek 1
          Cílem informačních a propagačních opatření týkajících se práce Fondu soudržnosti je zvýšit veřejné povědomí o projektech spolufinancovaných fondem a ukázat úlohu, kterou hraje Společenství prostřednictvím tohoto fondu.
          Opatření jsou určena veřejnosti v přijímajících členských státech a snaží se ukázat jednotný obraz úlohy Společenství.
          V případě potřeby mohou tato opatření zahrnovat činnosti týkající se programů a projektů spolufinancovaných strukturálními fondy v souladu s nařízením (ES) č. 1159/2000.
          Článek 2
          Členské státy zajistí, aby orgány odpovědné za provádění projektů Fondu soudržnosti (dále jen "odpovědné orgány") přijaly veškerá správní opatření k zajištění informací o těchto projektech a propagace těchto projektů v souladu s tímto nařízením.
          Odpovědné orgány sestaví souvislý soubor opatření na celou dobu trvání projektů, jakmile bude přijato rozhodnutí o spolufinancování z Fondu soudržnosti.
          Článek 3
          Odpovědné orgány uvědomí Komisi a její zastoupení v daném členském státě o opatřeních uvedených v čl. 2 druhém pododstavci. V případě potřeby je mohou požádat o technickou pomoc při provádění těchto opatření.
          Článek 4
          Kromě popisu projektu zahrnují opatření a informační a propagační nástroje:
          a) pomocí následujících slov nebo podobného vyjádření vysvětlení úlohy, kterou Unie hraje prostřednictvím Fondu soudržnosti:
          "Tento projekt pomáhá snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie";
          b) evropskou vlajku v souladu s grafickými pravidly stanovenými v příloze s těmito slovy nebo podobným vyjádřením:
          "Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií."
          Článek 5
          Odpovědné orgány sdělí Komisi všechny informace potřebné pro přípravu výroční zprávy podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1164/94.
          KAPITOLA II
          INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ
          ODDÍL 1
          Povinná opatření
          Článek 6
          Při provádění projektů se přijímají opatření stanovená v článcích 7 a 8.
          Článek 7
          1. Jakmile Komise přijme rozhodnutí o spolufinancování projektu, je třeba nejvhodnějším způsobem informovat sdělovací prostředky (tisk, rozhlas, televizi) o jeho zahájení, hlavních etapách provádění a jeho závěru, především prostřednictvím tiskových konferencí, ale i tiskových zpráv a jiných prostředků.
          Pokud jsou celkové náklady projektu nižší než 50 miliónů eur, nejsou tiskové konference uvedené v prvním pododstavci povinné.
          Odpovědný orgán v případě potřeby rozhodne o uspořádání těchto konferencí v závislosti na důležitosti a dopadu projektu.
          2. Dokumentace o projektu se poskytuje sdělovacím prostředkům a všem ostatním zúčastněným osobám.
          Článek 8
          1. V průběhu prací se instalují na místech projektu velkoplošné reklamní panely.
          V případě infrastruktur přístupných veřejnosti se velkoplošné reklamní panely nejpozději do šesti měsíců po dokončení prací nahradí pamětními deskami.
          2. Pokud projekt získá prostředky z Fondu soudržnosti, instaluje se velkoplošný reklamní panel nebo se umístí pamětní deska popisující projekt a poskytující informace uvedené v článku 4.
          Tyto informace by měly zaujímat alespoň 25 % plochy velkoplošného reklamního panelu.
          ODDÍL 2
          Jiná opatření
          Článek 9
          Odpovědné orgány a navrhovatelé projektu mohou kromě opatření uvedených v článcích 7 a 8 provádět i jiná opatření, aby dosáhli cíle zvýšení veřejného povědomí podle článku 1, a to zejména:
          a) umístěním plakátů na dobře viditelných místech;
          b) vydáváním publikací (brožurek, letáků, informačních bulletinů atd.) a videomateriálů;
          c) vytvářením stránek na internetu.
          KAPITOLA III
          ÚLOHA MONITOROVACÍCH VÝBORŮ
          Článek 10
          Na schůzích příslušného monitorovacího výboru podává předseda zprávu o průběhu propagačních opatření a poskytuje členům kopie vydaných materiálů nebo prokáže přijatá propagační opatření a použité nástroje, například fotografiemi velkoplošných reklamních panelů a akcí.
          Článek 11
          V souladu s článkem 7 informuje předseda monitorovacího výboru, jemuž je nápomocna Komise, sdělovací prostředky o práci Komise a o postupu projektů, za které výbor odpovídá.
          KAPITOLA IV
          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 12
          Zrušuje se rozhodnutí 96/455/ES.
          Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení.
          Článek 13
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. dubna 2004.
          Za Komisi
          Michel Barnier
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 130, 25.5.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1265/1999 (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 62).
          [2] Úř. věst. L 188, 27.7.1996, s. 47.
          [3] Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 30.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Podrobná grafická pravidla týkající se evropské vlajky lze najít na této adrese:
          http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/index_en.htm
          Příklad základních prvků, které mají být zahrnuty do informačních a propagačních nástrojů a opatření:
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.