Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 625/2004 ze dne 31. března 2004 o prodloužení použitelnosti a změně nařízení (ES) č. 1659/98 o decentralizované spolupráci

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 625/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 625/2004
          ze dne 31. března 2004
          o prodloužení použitelnosti a změně nařízení (ES) č. 1659/98 o decentralizované spolupráci
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 179 odst. 1 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 1659/98 ze dne 17. července 1998 o decentralizované spolupráci [2] bylo používáno do 31. prosince 2001.
          (2) Nařízení (ES) č. 1659/98 bylo změněno a jeho platnost prodloužena do 31. prosince 2003 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 955/2002;
          (3) Hodnocení ukončené v roce 2003 vedlo k závěru, že dotyčná rozpočtová linie by měla být vyrovnanější.
          (4) Nástroje decentralizované spolupráce mají zvláštní přidanou hodnotu v případech podpůrných činností ve zvláštních situacích a obtížných partnerstvích, kdy tradiční nástroje nemohou být použity nebo nejsou vhodné, a také pro podporu diverzifikace účastníků decentralizované spolupráce jako možných partnerů v procesu rozvoje.
          (5) Nařízení (ES) č. 1659/98 je třeba změnit a prodloužit jeho použitelnost do 31. prosince 2006 po provedení hodnocení a obdržení sdělení Komise o účasti nestátních účastníků na vypracovávání rozvojové politiky Společenství. Finanční rámec a referenční období uvedené ve zmíněném nařízení je třeba změnit.
          (6) Nařízení (ES) č. 1695/98 je proto třeba změnit,
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1659/98 se mění takto:
          1) Článek 1 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          Společenství podporuje akce a iniciativy prováděné účastníky decentralizované spolupráce Společenství a rozvojových zemí, zaměřené na snížení chudoby a udržitelný rozvoj, zejména v situacích zahrnujících obtížné partnerství, kde nelze používat jiné nástroje. Tyto akce a iniciativy podporují
          - větší účast všech zúčastněných stran na rozvoji, reagující na potřeby a podněty obyvatelstva v rozvojových zemích,
          - přispívání k diverzifikaci a posilování občanské společnosti a demokratické základny v dotyčných zemích.
          Při podporování těchto akcí a iniciativ se upřednostňují účastníci decentralizované spolupráce v rozvojových zemích. Pro činnosti na podporu decentralizované spolupráce jsou způsobilé všechny rozvojové země."
          2) Článek 2 se mění takto:
          a) druhá odrážka se nahrazuje tímto:
          "— informování a mobilizace účastníků decentralizované spolupráce a účast na mezinárodních fórech pro posílení dialogu o vytváření politiky,";
          b) za třetí odrážku se vkládá nová odrážka, která zní:
          "— posilování sítí sociálních organizací a hnutí zasazujících se o udržitelný rozvoj, lidská práva, zejména sociální práva, a demokratizaci,".
          3) Článek 3 se nahrazuje tímto:
          "Článek 3
          1. finanční podporu podle tohoto nařízení mohou obdržet účastníci decentralizované spolupráce ve Společenství a v rozvojových zemích, jako například místní orgány (včetně obecních), nevládní organizace, organizace původního obyvatelstva, profesní sdružení a místní iniciativy, družstva, odborové organizace, organizace hospodářských a sociálních činitelů, místní organizace (včetně sítí), které aktivně působí v oblasti regionální decentralizované spolupráce a integrace, organizace spotřebitelů, organizace žen, mládeže a učitelů, kulturní, výzkumné a vědecké organizace, univerzity, církve a náboženská sdružení nebo společenství, sdělovací prostředky a veškeré nevládní sdružení a nezávislé nadace, které mohou přispívat k rozvoji.
          2. Činnost účastníků souvisící s cíli tohoto nařízení musí být průhledná a v souladu se zásadami řádné finanční správy a finanční zodpovědnosti."
          4) Článek 4 se nahrazuje tímto:
          "Článek 4
          1. Společenství financuje akce uvedené v článku 1 po dobu tří let. Finanční rámec pro provádění tohoto programu v období od roku 2004 do roku 2006 činí 18 milionů eur.
          Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu."
          5) Článek 7 se mění takto:
          a) v odstavci 2 se zkratka "ECU" nahrazuje slovem "eur";
          b) v odstavci 3 se doplňuje nová odrážka, která zní:
          "— konkrétní potřeby zemí, v nichž oficiální spolupráce pravděpodobně není s to významně přispívat k dosahování cílů stanovených v článku 1."
          6) V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 8 nařízení Rady (ES) č. 1658/98 ze dne 17. července 1998 o společném financování akcí na pomoc rozvojovým zemím s evropskými nevládními organizacemi [3] (dále jen "výbor")."
          7) Článek 10 se mění takto:
          a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "Komise ve své výroční zprávě pro Evropský parlament a Radu o provádění rozvojové politiky předloží mimo jiné přehled financovaných akcí a účinků a výsledků těchto akcí a nezávislé hodnocení provádění tohoto nařízení během rozpočtového roku, jakož i podrobné údaje o účastnících decentralizované spolupráce, s nimiž byly uzavřeny smlouvy,";
          b) v odstavci 2 se zkratka "ECU" nahrazuje slovem "eur".
          8) V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "Jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2006."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          Ve Štrasburku dne 31. března 2004.
          Za Evropský parlament
          předseda
          P. Cox
          Za Radu
          předseda
          D. Roche
          [1] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. března 2004.
          [2] Úř. věst. L 213, 30.7.1998, s. 6. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 955/2002 (Úř. věst. L 148, 6.6.2002, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 213, 30.7.1998, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.