Nařízení Komise (ES) č. 633/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 633/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 633/2004
          ze dne 30. března 2004,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 493/2002 [2], a zejména na čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 12 a článek 15 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3290/94 ze dne 22. prosince 1994 o úpravách a přechodných opatřeních nezbytných v odvětví zemědělství k provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1340/98 [4], a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1372/95 ze dne 16. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví drůbežího masa [5], bylo opakovaně a podstatně změněno [6]. Z důvodu jasnosti a účelnosti by mělo být toto nařízení kodifikováno.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2777/75 stanoví, že veškerý vývoz produktů, u nichž je požadována vývozní náhrada, s výjimkou vývozu jednodenních kuřat, podléhá povinnosti předložení vývozní licence s předem stanovenou náhradou. Proto je třeba stanovit zvláštní prováděcí pravidla k tomuto režimu v odvětví drůbežího masa, která by měla zejména vymezit způsoby podávání žádostí a údaje, které musí být uvedeny v žádostech a licencích, jako doplnění pravidel obsažených v nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [7], naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 325/2003 [8].
          (3) S ohledem na zajištění účinné správy režimu je třeba stanovit výši jistoty pro vývozní licence v rámci tohoto režimu. Vzhledem k nebezpečí spekulací spojenému s tímto režimem v odvětví drůbežího masa by vývozní licence neměly být převoditelné a měly by být přesně stanoveny podmínky přístupu hospodářských subjektů k uvedenému režimu. Je nutné stanovit zvláštní podmínky přístupu u vývozních licencí na některé tradiční trhy, aby se omezily spekulativní žádosti, jež by mohly ohrozit produkci určenou výhradně pro tyto trhy v přechodném období.
          (4) Nařízení (EHS) č. 2777/75 v čl. 8 odst. 11 stanoví, že dodržování závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a týkajících se objemu vývozu je zajištěno prostřednictvím vývozních licencí. Je proto nezbytné stanovit podrobný plán pro podávání žádostí a vydávání licencí.
          (5) Kromě toho je vhodné, aby rozhodnutí týkající se žádostí o vydání vývozní licence nebyla sdělována dříve, než uplyne určitá doba nutná pro posouzení žádostí. Tato doba musí Komisi umožnit, aby vyhodnotila požadovaná množství, jakož i související výdaje, a aby případně přijala zvláštní opatření použitelná zejména na žádosti, které dosud nejsou vyřízeny. V zájmu hospodářských subjektů je nutné umožnit, aby po stanovení koeficientu pro přijetí mohla být žádost o licenci vzata zpět.
          (6) V případě žádostí týkajících se množství do 25 tun včetně by vývozní licence měly být vydávány okamžitě, pokud o to hospodářský subjekt požádá. Tyto licence by však měly být omezeny na krátkodobé obchodní transakce, aby se zabránilo obcházení mechanismu stanoveného v tomto nařízení.
          (7) S cílem zajistit přesné sledování vyvážených množství je nezbytné stanovit výjimku z pravidel o přípustných odchylkách uvedených v nařízení (ES) č. 1291/2000.
          (8) Komise musí mít k dispozici přesné údaje o podaných žádostech o licence a o využití vydaných licencí, aby daný režim mohla řídit. V zájmu účinného řízení by se mělo informování Komise ze strany členských států provádět podle jednotného vzoru.
          (9) Nařízení (EHS) č. 2777/75 v čl. 8 odst. 6 stanoví, že u jednodenních kuřat může být vývozní náhrada poskytována na základě vývozní licence vydané ex post. Proto je třeba stanovit prováděcí pravidla k takovému režimu, který by zároveň zajistil účinnou kontrolu dodržování závazků vyplývajících z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání. U licencí, o jejichž vydání bylo požádáno až po vývozu, však není nutné vyžadovat složení jistoty.
          (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Při vývozu produktů z odvětví drůbežího masa, u nichž se žádá o vývozní náhradu, s výjimkou kuřat kódů KN 010511, 010512 a 010519, je nutné předložit vývozní licenci se stanovením náhrady předem podle článků 2 až 8.
          Článek 2
          1. Vývozní licence jsou platné 90 dnů ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000.
          2. V žádostech o licence a v licencích je v kolonce 15 uveden popis produktu a v kolonce 16 dvanáctimístný kód produktu podle nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady.
          3. Kategorie produktů uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000, jakož i výše jistoty u vývozních licencí jsou uvedeny v příloze I.
          4. V žádostech o licence a v licencích je v kolonce 20 uveden minimálně jeden z těchto údajů:
          - Reglamento (CE) no 633/2004
          - Forordning (EF) Nr. 633/2004
          - Verordnung (EG) Nr. 633/2004
          - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 633/2004
          - Regulation (EK) No 633/2004
          - Règlement (CE) no 633/2004
          - Regolamento (CE) n. 633/2004
          - Verordening (EG) Nr. 633/2004
          - Regulamento (CE) n.o 633/2004
          - Asetus (EY) N:o 633/2004
          - Förordning (EG) Nr. 633/2004.
          5. Odchylně od odstavce 1 jsou licence pro kategorii 6a podle přílohy I platné po dobu 15 dnů ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000. V takovém případě je lhůta, během níž mohou produkty zůstat v celním režimu podle článku 5 nařízení Rady (EHS) č. 565/80 [9] stejná jako zbývající část doby platnosti vývozní licence, bez ohledu na čl. 29 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 [10].
          6. V případě licencí na produkty kategorie 6a podle přílohy I je závazný vývoz do země určení uvedené v kolonce 7 nebo do jiné země podle přílohy IV.
          Pro tyto účely je v žádostech o licence a v licencích uveden alespoň jeden z těchto údajů:
          a) v kolonce 20:
          - Categoría 6 a)
          - Kategori 6 a)
          - Kategorie 6a
          - Κατηγορία 6α)
          - Category 6(a)
          - Catégorie 6 a)
          - Categoria 6 a)
          - Categorie 6 a)
          - Categoria 6 a)
          - Tuoteluokka 6a)
          - Kategori 6 a)
          b) v kolonce 22:
          - Exportación obligatoria a los países mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE) no 633/2004
          - Udførsel obligatorisk til lande, der er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 633/2004
          - Ausfuhr nach den in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 genannten Länder ist verbindlich
          - Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που αναφέρονται στο παράρτημι IV του κανονισ)θύ (ΕΚ) αριθ. 633/2004
          - Export obligatory to countries referred to in Annex IV to Regulation (EK) No 633/2004
          - Exportation obligatoire vers les pays visés à l’annexe IV du règlement (CE) no 633/2004
          - Esportazione obbligatoria verso paesi elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 633/2004
          - Verplichte uitvoer naar landen die zijn vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) Nr. 633/2004
          - Exportação obrigatória para países referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n.o 633/2004
          - Velvoittaa viemään asetuksen (EY) N:o 633/2004 liitteessä IV tarkoitettuihin maihin
          - Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.
          7. V případě licencí na produkty kategorie 6b podle přílohy I je závazný vývoz do země určení uvedené v kolonce 7 nebo do jiné země neuvedené v příloze IV.
          Pro tyto účely je v žádostech o licence a v licencích uveden alespoň jeden z těchto údajů:
          a) v kolonce 20:
          - Categoría 6 b)
          - Kategori 6 b)
          - Kategorie 6b
          - Κατηγορία 6β)
          - Category 6(b)
          - Catégorie 6 b)
          - Categoria 6 b)
          - Categorie 6 b)
          - Categoria 6 b)
          - Tuoteluokka 6b)
          - Kategori 6 b);
          b) v kolonce 22:
          - Exportación obligatoria a los países mencionados en el anexo IV del Reglamento (CE) no 633/2004
          - Udførsel obligatorisk til lande, der er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 633/2004
          - Ausfuhr nach den in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 genannten Länder ist verbindlich
          - Υποχρεωτική εξαγωγή σε χώρες που αναφέρονται στο παράρτημι IV του κανονισ)θύ (ΕΚ) αριθ. 633/2004
          - Export obligatory to countries referred to in Annex IV to Regulation (EK) No 633/2004
          - Exportation obligatoire vers les pays visés à l’annexe IV du règlement (CE) no 633/2004
          - Esportazione obbligatoria verso paesi elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 633/2004
          - Verplichte uitvoer naar landen die zijn vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) Nr. 633/2004
          - Exportação obrigatória para países referidos no anexo IV do Regulamento (CE) n.o 633/2004
          - Velvoittaa viemään asetuksen (EY) N:o 633/2004 liitteessä IV tarkoitettuihin maihin
          - Export obligatorisk till länderna i bilaga IV till förordning (EG) nr 633/2004.
          Článek 3
          1. Žádosti o vývozní licence se podávají u příslušných orgánů každý týden od pondělí do pátku.
          2. Žadatelem o vývozní licenci je fyzická nebo právnická osoba, která může při podání žádosti příslušným orgánům členských států uspokojivě doložit, že vykonává obchodní činnost v odvětví drůbežího masa již minimálně dvanáct měsíců. Žádosti však nemohou podávat maloobchodní prodejny nebo restaurace, které prodávají své produkty konečnému spotřebiteli.
          3. Vývozní licence se vydávají ve středu následující po termínu uvedeném v odstavci 1, za předpokladu, že Komise mezitím nepřijala žádná zvláštní opatření uvedená v odstavci 4.
          4. Pokud se žádosti o vývozní licence týkají množství a/nebo výdajů, které vzhledem k limitům uvedeným v čl. 8 odst. 11 nařízení (EHS) č. 2777/75 překračují nebo by mohly překročit běžně obchodované objemy, anebo souvisejících výdajů, může Komise:
          a) stanovit jednotnou procentuální sazbu pro akceptování požadovaného množství,
          b) zamítnout žádosti, u nichž vývozní licence ještě nebyly vydány,
          c) pozastavit podávání žádostí o vývozní licence maximálně po dobu pěti pracovních dnů. Postupem podle článku 17 nařízení (EHS) č. 2777/75 lze rozhodnout o delším pozastavení. V těchto případech jsou žádosti o vývozní licence podané v době pozastavení nepřípustné.
          Tato opatření mohou být upravena podle jednotlivých kategorií produktů a místa určení.
          5. Pokud dojde k zamítnutí nebo snížení požadovaného množství, jistota je neprodleně uvolněna, a to ve výši, která odpovídá zamítnutému množství.
          6. Odchylně od odstavce 3, pokud je jednotná procentuální sazba pro přijetí stanovena na méně než 80 %, vydává se licence nejpozději jedenáctý pracovní den po zveřejnění dané procentuální výše v Úředním věstníku Evropské unie. Do deseti pracovních dní po zveřejnění může hospodářský subjekt:
          - buď vzít svou žádost zpět, a v takovém případě je jistota neprodleně uvolněna,
          - nebo požádat o okamžité vydání licence, a v takovém případě ji příslušný orgán vydá neprodleně, nejdříve však v běžném dni pro vydávání licencí příslušného týdne.
          7. Odchylně od odstavce 3 může Komise stanovit pro vydávání vývozních licencí jiný den než středu, není-li možné tento den dodržet.
          Článek 4
          1. Na žádost hospodářského subjektu nepodléhají žádosti o licence týkající se množství do 25 tun produktů zvláštním opatřením uvedeným v čl. 3 odst. 4 a požadované licence jsou vydány okamžitě.
          V takových případech je bez ohledu na čl. 2 odst. 1 a 5 doba platnosti těchto licencí omezena na pět pracovních dnů ode dne jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 a v žádostech a licencích je v kolonce 20 uveden alespoň jeden z těchto údajů:
          - Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 565/80.
          - Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80.
          - Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz.
          - Πιστοποιητικό που ίσχυα για πέντε εργασίας η)ίρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80.
          - Licence valid for five working days and not useable for the application of Article 5 of Regulation (EEK) No 565/80.
          - Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour l’application de l’article 5 du règlement (CEE) no 565/80.
          - Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.
          - Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) Nr. 565/80.
          - Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80.
          - Todistus on voimassa viisi työpäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa.
          - Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr. 565/80.
          2. Komise může v případě nutnosti pozastavit použití tohoto článku.
          Článek 5
          Vývozní licence nejsou převoditelné.
          Článek 6
          1. Množství vyvezené v rámci přípustné odchylky stanovené v čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nezakládá nárok na vyplacení náhrady.
          2. V kolonce 22 licence se uvede alespoň jeden z těchto údajů:
          - Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).
          - Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).
          - Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).
          - Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έγει εκδοθεί το πιστοποιητικό).
          - Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).
          - Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).
          - Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).
          - Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).
          - Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).
          - Tuki on voimassa (…) tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).
          - Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).
          Článek 7
          1. Každý pátek po 13.00 hodině zašlou členské státy Komisi faxem sdělení za předchozí období o:
          a) počtu žádostí o vývozní licence podle článku 1, které byly podány v době od pondělí do pátku téhož týdne, v němž uvedou, zda se na tyto žádosti vztahuje článek 4 či nikoliv;
          b) množství, pro které byly vývozní licence vydány předchozí středu, vyjma licencí vydaných okamžitě podle článku 4;
          c) množství, pro které byly žádosti o vývozní licence vzaty zpět během předchozího týdne podle čl. 3 odst. 6.
          2. Sdělení o žádostech podle odst. 1 písm. a) musí obsahovat:
          a) hmotnostní množství produktu pro každou kategorii uvedenou v čl. 2 odst. 3;
          b) rozdělení množství podle místa určení u každé kategorie v případě, že se sazba náhrady liší podle místa určení;
          c) použitelnou sazbu náhrady;
          d) celkovou výši náhrady stanovenou předem v eurech podle jednotlivých kategorií produktů.
          3. Členské státy oznámí Komisi jednou za měsíc po skončení platnosti vývozních licencí, kolik vývozních licencí nebylo využito.
          4. Veškerá sdělení podle odstavců 1 a 3, včetně sdělení "žádné", se provádějí podle vzoru uvedeného v příloze II.
          Článek 8
          1. Při vyřizování celních formalit při vývozu kuřat kódů KN 010511, 010512 a 010519 učiní hospodářské subjekty prohlášení, že zamýšlejí požádat o vývozní náhradu.
          2. Hospodářské subjekty podají u příslušných orgánů nejpozději druhý pracovní den po vývozu žádost o vývozní licenci "ex post" pro vyvezená kuřata. V žádosti o licenci a v licenci je v kolonce 20 uveden výraz "ex post", dále celní úřad, kde byly celní formality vyřízeny, jakož i datum vývozu ve smyslu čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 800/1999.
          Odchylně od čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 se nepožaduje složení jistoty.
          3. Členské státy zašlou Komisi každý pátek od 13. hodin faxem sdělení s údaji za probíhající týden o počtu požadovaných vývozních licencí "ex post" nebo sdělení, že žádná taková žádost nebyla podána. Sdělení se provádějí podle vzoru uvedeného v příloze II a případně musí obsahovat podrobné údaje podle čl. 7 odst. 2.
          4. Vývozní licence "ex post" se vydávají následující středu, pokud Komise po uskutečnění daného vývozu nepřijme žádná zvláštní opatření uvedená v čl. 3 odst. 4. V opačném případě se uvedená opatření vztahují na dovozy již uskutečněné.
          Tato licence zakládá nárok na vyplacení náhrady počínaje dnem vývozu ve smyslu čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 800/1999.
          5. Článek 24 nařízení (ES) č. 1291/2000 se nepoužije na licence "ex post" podle odstavců 1 až 4.
          Dotyčná osoba tyto licence předloží přímo orgánu pověřenému vyplácením vývozní náhrady. Tento orgán licenci zapíše do seznamu a orazítkuje.
          Článek 9
          Nařízení (ES) č. 1372/95 se zrušuje.
          Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.
          Článek 10
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. března 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77.
          [2] Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 7.
          [3] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105.
          [4] Úř. věst. L 184, 27.6.1998, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 133, 17.6.1995, s. 26.
          [6] Viz příloha V.
          [7] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 21.
          [9] Úř. věst. L 62, 7.3.1980, s. 5.
          [10] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Kód produktu z nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady | Kategorie | Výše jistoty (v eurech na 100 kg čisté hmotnosti) |
          010511119000010511199000010511919000010511999000 | 1 | – |
          010512009000010519209000 | 2 | – |
          020712109900 | 3 | 6 |
          020712909990 | 6 |
          020712909190 | 6 |
          020725109000020725909000 | 5 | 3 |
          020714209900020714609900020714709190020714709290 | 6 a) | 2 |
          020714209900020714609900020714709190020714709290 | 6 b) | 2 |
          020727109990 | 7 | 3 |
          020727609000020727709000 | 8 | 3 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Angola
          Bahrajn
          Írán
          Irák
          Jemenská republika
          Jordánsko
          Katar
          Kuvajt
          Libanon
          Omán
          Saudská Arábie
          Spojené arabské emiráty
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Arménie
          Ázerbajdžán
          Bělorusko
          Gruzie
          Kazachstán
          Kyrgyzstán
          Moldavsko
          Rusko
          Tádžikistán
          Turkmenistán
          Ukrajina
          Uzbekistán
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Zrušené narízení a jeho následné zmeny
          Nařízení Komise (ES) č. 1372/95 | (Úř. věst. L 133, 17.6.1995, s. 26) |
          Nařízení Komise (ES) č. 2523/95 | (Úř. věst. L 258, 28.10.1995, s. 40) |
          Nařízení Komise (ES) č. 2841/95 | (Úř. věst. L 296, 9.12.1995, s. 8) |
          Nařízení Komise (ES) č. 180/96 | (Úř. věst. L 25, 1.2.1996, s. 27) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1158/96 | (Úř. věst. L 153, 27.6.1996, s. 25) |
          Nařízení Komise (ES) č. 2238/96 | (Úř. věst. L 299, 23.11.1996, s. 16) |
          Nařízení Komise (ES) č. 2370/96 | (Úř. věst. L 323, 13.12.1996, s. 12) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1009/98 | (Úř. věst. L 145, 15.5.1998, s. 8) |
          Nařízení Komise (ES) č. 2581/98 | (Úř. věst. L 322, 1.12.1998, s. 33) |
          Nařízení Komise (ES) č. 2337/1999 | (Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 21) |
          Nařízení Komise (ES) č. 1383/2001 | (Úř. věst. L 186, 7.7.2001, s. 26) |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          SROVNÁVACÍ TABULKA
          Nařízení (ES) č. 1372/95 | Toto nařízení |
          Článek 1 | Článek 1 |
          Čl. 2 odst. 1 až 5 | Čl. 2 odst. 1 až 5 |
          Čl. 2 odst. 6 první odrážka | Čl. 2 odst. 6 písm. a) |
          Čl. 2 odst. 6 druhá odrážka | Čl. 2 odst. 6 písm. b) |
          Čl. 2 odst. 7 první odrážka | Čl. 2 odst. 7 písm. a) |
          Čl. 2 odst. 7 druhá odrážka | Čl. 2 odst. 7 písm. b) |
          Čl. 3 odst. 1 | Čl. 3 odst. 1 |
          Čl. 3 odst. 2 první pododstavec | Čl. 3 odst. 2 |
          Čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec | — |
          Čl. 3 odst. 3 | Čl. 3 odst. 3 |
          Čl. 3 odst. 4 první odrážka | Čl. 3 odst. 4 písm. a) |
          Čl. 3 odst. 4 druhá odrážka | Čl. 3 odst. 4 písm. b) |
          Čl. 3 odst. 4 třetí odrážka | Čl. 3 odst. 4 písm. c) |
          Čl. 3 odst. 5 až 7 | Čl. 3 odst. 5 až 7 |
          Čl. 4 první a druhý pododstavec | Čl. 4 odst. 1 |
          Čl. 4 třetí pododstavec | Čl. 4 odst. 2 |
          Článek 5 | Článek 5 |
          Čl. 6 první pododstavec | Čl. 6 odst. 1 |
          Čl. 6 druhý pododstavec | Čl. 6 odst. 2 |
          Čl. 7 odst. 1 | Čl. 7 odst. 1 |
          Čl. 7 odst. 2 první odrážka | Čl. 7 odst. 2 písm. a) |
          Čl. 7 odst. 2 druhá odrážka | Čl. 7 odst. 2 písm. b) |
          Čl. 7 odst. 2 třetí odrážka | Čl. 7 odst. 2 písm. c) |
          Čl. 7 odst. 2 čtvrtá odrážka | Čl. 7 odst. 2 písm. d) |
          Čl. 7 odst. 3 a 4 | Čl. 7 odst. 3 a 4 |
          Článek 8 | — |
          Článek 9 | Článek 8 |
          Článek 10 | — |
          — | Článek 9 |
          Článek 11 | Článek 10 |
          Přílohy I až IV | Přílohy I až IV |
          — | Příloha V |
          — | Příloha VI |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.