Nařízení Komise (ES) č. 635/2004 ze dne 5. dubna 2004 o stanovení směnných kurzů použitelných pro některé přímé podpory a strukturální nebo environmentální opatření na rok 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 635/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 635/2004
          ze dne 5. dubna 2004
          o stanovení směnných kurzů použitelných pro některé přímé podpory a strukturální nebo environmentální opatření na rok 2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1410/1999 ze dne 29. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a kterým se mění definice některých rozhodných skutečností stanovených v nařízeních (EHS) č. 3889/87, (EHS) č. 3886/92, (EHS) č. 1793/93, (EHS) č. 2700/93 a (ES) č. 293/98 [2], a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2808/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství [3], a zejména na druhou větu čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2550/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, pokud jde o režimy prémií, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2419/2001 [4], a zejména na druhý odstavec článku 18a uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2342/1999 ze dne 28. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií [5], a zejména na článek 43 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 4 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2808/98 je rozhodnou skutečností pro směnný kurz pro podporu pro energetické plodiny uvedenou v hlavě IV kapitole 5 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 [6] 1. leden roku, v němž je podpora poskytnuta.
          (2) Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2808/98 je rozhodnou skutečností pro směnný kurz v případě částek strukturální a environmentální povahy 1. leden roku, v jehož průběhu je přijato rozhodnutí o poskytnutí podpory.
          (3) Podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2808/98 se jako přepočítací koeficient použije časově vážený průměr směnných kurzů platných v měsíci předcházejícím rozhodné skutečnosti.
          (4) Podle článku 12 nařízení Komise (ES) č. 293/98 ze dne 4. února 1998 o určení rozhodných skutečností pro ovoce a zeleninu, zpracované ovoce a zeleninu a částečně u živých rostlin a květinářského zboží a u některých výrobků uvedených v příloze II Smlouvy o ES a o zrušení nařízení (EHS) č. 1445/93 [7], se pro každoroční přepočet na národní měnu maximální hektarové částky podpory ke zlepšení kvality a odbytu ořechů a svatojánského chleba použije přepočítací koeficient rovný časově váženému průměru směnných kurzů platných v měsíci předcházejícím 1. lednu ročního sledovaného období.
          (5) Podle článku 18a nařízení (ES) č. 2550/2001 je skutečnost rozhodná pro přepočítací koeficient na prémie a platby v odvětví skopového a kozího masa směnný kurz rovný časově váženému průměru směnných kurzů platných na začátku kalendářního roku, za který je prémie poskytována. Použitý přepočítací koeficient odpovídá časově váženému průměru směnných kurzů platných v prosinci, který předchází datu rozhodné skutečnosti.
          (6) Podle článku 42 nařízení (ES) č. 2342/1999 je datum podání žádosti rozhodnou skutečností pro stanovení roku, pro který jsou přiděleny zvláštní prémie, prémie na krávy bez tržní produkce mléka, prémie na porážku mimo sezónu a extenzifikační prémie. V případě porážkové prémie je rokem přidělení rok porážky nebo vývozu. Podle článku 43 uvedeného nařízení se přepočet prémií a plateb v odvětví hovězího masa na národní měnu provádí na základě časově váženého průměru směnných kurzů platných v prosinci předcházejícího roku přidělení.
          (7) Směnný kurz použitelný v roce 2004 na dotyčné částky a podporu je proto třeba stanovit na základě časově váženého průměru směnných kurzů platných v prosinci 2003,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Směnné kurzy uvedené v příloze se v roce 2004 použijí pro:
          a) podporu pro energetické plodiny uvedenou v hlavě IV kapitole 5 nařízení (ES) č. 1782/2003;
          b) částky strukturální nebo environmentální povahy uvedené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2808/98;
          c) maximální hektarovou částku podpory na uvádění na trh v odvětví ořechů a svatojánského chleba, stanovenou v článku 2 nařízení Rady (EHS) č. 790/89 [8];
          d) prémie a platby v odvětví skopového a kozího masa stanovené v článcích 4, 5 a 11 nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 [9];
          e) prémie a platby v odvětví hovězího masa stanovené v článcích 4, 5, 6, 11, 13 a 14 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 [10].
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 164, 30.6.1999, s. 53.
          [3] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2304/2003 (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 6).
          [4] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 105. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2307/2003 (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 11).
          [5] Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 30. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1473/2003 (Úř. věst. L 211, 21.8.2003, s. 12).
          [6] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 30. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 21/2004 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).
          [7] Úř. věst. L 30, 5.2.1998, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1410/1999 (Úř. věst. L 164, 30.6.1999, s. 53).
          [8] Úř. věst. L 85, 30.3.1989, s. 6.
          [9] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3.
          [10] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Směnné kurzy uvedené v článku 1
          1 EUR = (průměr za období od 1. prosince 2003 do 31. prosince 2003)
          7,44173 | dánská koruna |
          9,02775 | švédská koruna |
          0,701706 | libra šterlinků |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.