Nařízení Komise (ES) č. 636/2004 ze dne 5. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1291/2000

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 636/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 636/2004
          ze dne 5. dubna 2004,
          kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 1291/2000
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska ke Společenství dne 1. května 2004 se ukazuje jako nezbytné provést technické a jazykové úpravy nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [1].
          (2) Nařízení (ES) č. 1291/2000 by tedy mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1291/2000 se mění takto:
          1. v čl. 9 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "V takovém případě vydávající subjekt uvede jednu z těchto poznámek v kolonce 6 licence nebo osvědčení:
          - Retrocesión al titular el …
          - Zpětný převod držiteli dne …
          - tilbageføring til indehaveren den …
          - Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …
          - õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …
          - εκ νέου παραχώρηση στσ δικαιούχο στις …
          - rights transferred back to the titular holder on [date]
          - rétrocession au titulaire le …
          - Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én
          - retrocessione al titolare in data …
          - teises perleidziamos savininkui … [data]
          - tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]
          - Retroċessjoni gas-sid il-…
          - aan de titularis geretrocedeerd op …
          - Retrocesja na wasciciela tytularnego
          - retrocessão ao titular em …
          - spätný prevod na oprávneného drzitel’a dňa …
          - Ponoven odstop nosilcu pravic dne …
          - palautus todistuksenhaltijalle …
          - återbördad till licensinnehavaren den …"
          2. v článku 16 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "Žádosti o licence a licence obsahující stanovení náhrady předem, které jsou vydány za účelem potravinové pomoci ve smyslu čl. 10 odst. 4 Dohody o zemědělství uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání, obsahují v kolonce 20 alespoň jednu z těchto poznámek:
          - Certificado GATT — Ayuda alimentaria
          - Licence GATT — potravinová pomoc
          - GATT-licens — fødevarehjælp
          - GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe
          - GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi
          - Πιστοποιητίκο GATT — επισιτιστική βοήυεια
          - Licence under GATT — food aid
          - Certificat GATT — aide alimentaire
          - GATT-engedély – élelmiszersegély
          - Titolo GATT — Aiuto alimentare
          - GATT licencija — pagalba maistu
          - Licence saskaņā ar VVTT — pārtikas palīdzība
          - Certifikat GATT — gajnuna alimentari
          - GATT-certificaat — Voedselhulp
          - Swiadectwo GATT — pomoc zywnosciowa
          - Certificado GATT — ajuda alimentar
          - Licencia podla GATT — potravinová pomoc
          - Licenca za GATT — pomoc v hrani
          - GATT-todistus — elintarvikeapu
          - GATT-licens — livsmedelsbistånd."
          3. v čl. 18 odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "4. K tisku tiskopisů jsou příslušné členské státy. Tiskopisy mohou být také vytištěny v tiskárnách, jež k tomu získají povolení od členského státu, v němž jsou usazeny. V takovém případě je na každém tiskopise uveden odkaz na toto povolení. Každý tiskopis obsahuje poznámku s uvedením názvu a adresy tiskárny nebo značku, podle které je možné ji rozeznat, a s výjimkou tiskopisu pro žádosti a doplňkových listů také individuální sériové číslo. Před číslem se uvedou následující písmena podle toho, který členský stát doklad vydává: AT pro Rakousko, BE pro Belgii, CZ pro Českou republiku, CY pro Kypr, DE pro Německo, DK pro Dánsko, EE pro Estonsko, EL pro Řecko, ES pro Španělsko, FI pro Finsko, FR pro Francii, HU pro Maďarsko, IE pro Irsko, IT pro Itálii, LU pro Lucembursko, LT pro Litvu, LV pro Lotyšsko, MT pro Maltu, NL pro Nizozemsko, PL pro Polsko,PT pro Portugalsko, SE pro Švédsko, SI pro Slovinsko, SK pro Slovensko a UK pro Spojené království."
          4. článek 33 se mění takto:
          a) v odst. 2 písm. b) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "— Pokud je jediným účelem kontrolního výtisku T5 umožnit uvolnění jistoty, má kontrolní výtisk T5 v kolonce 106 jednu z těchto poznámek:
          - Se utilizará para liberar la garantía
          - K použití pro uvolnění záruky
          - Til brug ved frigivelse af sikkerhed
          - Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit
          - Kasutada tagatise vabastamiseks
          - Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης
          - To be used to release the security
          - À utiliser pour la libération de la garantie
          - A biztosíték feloldására használandó
          - Da utilizzare per lo svincolo della cauzione
          - Naudotinas užstatui gražinti
          - Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai
          - Biex tiġi użata gar-rilaxx tal-garanzija
          - Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid
          - Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia
          - A utilizar para liberar a garantia
          - Použiť na uvoľnenie záruky
          - Uporabiti za sprostitev jamstva
          - Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen
          - Att användas för frisläppande av säkerhet."
          b) v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "3. Pokud je produkt zařazen, po přijetí vývozního prohlášení uvedeného v první odrážce čl. 24 odst. 1 písm. b), do jednoho ze zjednodušených postupů podle části II hlavy II kapitoly 7 oddílu 3 nařízení (ES) č. 2454/93 nebo podle hlavy X kapitoly I dodatku I k Úmluvě ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, aby byl dopraven do stanice místa určení nebo k příjemci mimo celní území Společenství, je zaslán kontrolní výtisk T5 uvedený v odst. 2 písm. b) úřední cestou vydávajícímu subjektu. V kolonce J kontrolního výtisku T5 se doplní v oddílu Poznámky jedna z těchto doložek:
          - Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes
          - Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech
          - Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere
          - Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern
          - Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites
          - Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακό-μισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια
          - Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers
          - Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs
          - A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben
          - Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori
          - Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką
          - Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros
          - Hierġa mit-territorju tad-dwana tal-Komunità tat ir-reġim tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferroviji jew b’kontejners kbar
          - Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers
          - Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach
          - Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho–de-ferro ou em grandes contentores
          - Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spološčenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel’kých kontajneroch
          - Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po zeležnici ali z velikimi zabojniki
          - Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa
          - Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringssförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar."
          5. v čl. 36 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Náhradní licence nebo osvědčení nebo náhradní výpis obsahují navíc v kolonce 22 jednu z těchto poznámek podtrženou červeně:
          - Certificado (o extracto) de sustitición de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …
          - Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) číslo původní licence …
          - Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …
          - Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …
          - Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …
          - Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιη- τικού) αριθ. …
          - Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …
          - Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait de) perdu — numéro du certificat initial …
          - Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására – az eredeti engedély száma …
          - Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …
          - Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …
          - Nozaudētās atļaujas (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja atļauja (sertifikāts vai izraksts). Atļaujas (sertifikāta) oriģināleksemplāra numurs …
          - Ċertifikat (jew estratt) tas-sostituzzjoni ta’ ċertifikat (jew estratt) mitluf — numru ta’l-ewwel ċertifikat …
          - Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …
          - Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego numer świadectwa początkowego
          - Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial
          - Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …
          - Nadomestna licenca (ali delna licenca) za izgubljeno licenco (ali delno licenco) — številka izvirne licence …
          - Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …
          - Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …"
          6. v čl. 42 odst. 1 se druhá odrážka nahrazuje tímto:
          "— obsahuje v kolonce 20 jednu z těchto poznámek:
          - Certificado emitido en las condiciones del artículo 42 del Reglamento (CE) no 1291/2000; certificado inicial no …
          - Licence vydaná podle článku 42 nařízení (ES) č. 1291/2000; č. původní licence …
          - Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF) Nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …
          - Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …
          - Määruse (EÜ) Nr. 1291/2000 artikli 42 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …
          - Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …
          - License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EK) No 1291/2000; original licence No …
          - Certificat émis dans les conditions de l’article 42 du règlement (CE) no 1291/2000; certificat initial no …
          - Az 1291/2000/EK rendelet 42. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …
          - Titolo rilasciato alle condizioni dell’articolo 42 del regolamento (CEE) n. 1291/2000; titolo originale n. …
          - Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 42 straipsnyje nustatytomis salygomis; licencijos originalo Nr. …
          - Atļauja, kas izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 42. pantu; atļaujas oriģināleksemplāra numurs …
          - Certifikat marug tat il–kundizzjonijiet ta’l-artikolu 42 tar-regolament (CE) nru 1291/2000; l-ewwel certifikat nru …
          - Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) Nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. …
          - Swiadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 42 rozporzadzenia (WE) Nr. 1291/2000; Pierwsze swiadectwo nr. …
          - Certificado emitido nas condições previstas no artigo 42g do Regulamento (CE) n.o 1291/2000; certificado inicial n.o …
          - Licencia vydaná v súlade s clánkom 42 nariadenia (ES) c. 1291/2000; číslo pôvodnej licencie …
          - Licenca, izdana pod pogoji clena 42 Uredbe (ES) st. 1291/2000; izvirna licenca st. …
          - Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …
          - Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) Nr. 1291/2000; ursprunglig licens nr …"
          7. v čl. 43 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) pokud se vývoz uskutečnil bez vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem, pak v případě použití informačního listu INF 3 uvedeného v článku 850 nařízení (EHS) č. 2454/93 musí tento list obsahovat v kolonce A jednu z těchto poznámek:
          - Exportación realizada sin certificado
          - Vývoz bez licence nebo bez osvědčění
          - Udførsel uden licens/attest
          - Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung
          - Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita
          - Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ αδείας ή πιστοποιη-τικού
          - Exported without licence or certificate
          - Exportation réalisée sans certificat
          - Kiviteli engedély használata nélküli export
          - Esportazione realizzata senza titolo
          - Eksportuota be licencijos ar sertifikato
          - Izvests bez licences vai sertifikāta
          - Esportazzjoni magmula mingajr certifikat
          - Uitvoer zonder certificaat
          - Wywóz dokonany bez swiadectwa
          - Exportação efectuada sem certificado
          - Vyvezené bez licencie alebo certifikátu
          - Izvoz, izpeljan brez licence
          - Viety ilman todistusta
          - Exporterad utan licens."
          8. v čl. 45 odst. 3 písm. a) se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "a) vývozního prohlášení pro rovnocenné produkty nebo jeho opisu nebo fotokopie, které byly ověřeny příslušnými orgány, obsahujících jednu z těchto poznámek:
          - Condiciones previstas en el artículo 45 del Reglamento (CE) no 1291/2000 cumplidas
          - Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 45 nařízení (ES) c. 1291/2000
          - Betingelserne i artikel 45 i forordning (EF) Nr. 1291/2000 er opfyldt
          - Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 wurden eingehalten
          - Määruse (EÜ) Nr. 1291/2000 artiklis 45 ettenähtud tingimused on täidetud
          - Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000
          - Conditions laid down in Article 45 of Regulation (EK) No 1291/2000 fulfilled
          - Conditions prévues à l’article 45 du règlement (CE) no 1291/2000 respectées
          - Az 1291/2000/EK rendelet 45. cikkében foglalt feltételek teljesítve
          - Condizioni previste dall’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000 ottemperate
          - Ivykdytos Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 45 straipsnyje numatytos salygos
          - Regulas (EK) Nr. 1291/2000 45. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti
          - Kundizzjonijiet previsti fl-artikolu 45 tar-regolament (CE) nru 1291/2000 rispettivament
          - in artikel 45 van Verordening (EG) Nr. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd
          - Warunki przewidziane w art. 45 rozporzadzenia (WE) Nr. 1291/2000 spenione
          - Condições previstas no artigo 45.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 cumpridas.
          - Podmienky ustanovené v článku 45 nariadenia (ES) c. 1291/2000 boli splnené
          - Pogoji, predvideni v členu 45 Uredbe (ES) st. 1291/2000, spoštovani
          - Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty
          - Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) Nr. 1291/2000 är uppfyllda."
          9. v čl. 50 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Kromě případů, kdy předpisy v konkrétních odvětvích stanoví zvláštní poznámku, uvede se v kolonce 24 licence nebo osvědčení jedna z těchto poznámek:
          - Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18
          - Preferencní rezim na mnozství uvedená v kolonkách 17 a 18
          - Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18
          - Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge
          - Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord
          - Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18
          - Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18
          - Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18
          - Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség
          - Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18
          - Taikomos lengvatines salygos 17 ir 18 skiltyse irasytiems kiekiams
          - Preferenču sistēma, kas piemērojama 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam
          - Regim preferenzjali applikabbli gall-kwantità indikata fil-kazi 17 u 18
          - Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid
          - Porozumienie preferencyjne stosowane dla ilosci wskazanych w polach 17 i 18
          - Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18
          - Preferencné opatrenia platia pre mnozstvo uvedené v oddieloch 17 a 18
          - Preferencni rezim, uporabljen za kolicine, navedene v okencih 17 in 18
          - Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin
          - Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004 s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. dubna 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 325/2003 (Úř. věst. L 47, 20.2.2003, s. 21).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.